Presidiets framställning 1/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Presidiets framställning

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FRAMSTÄLLNING nr 1/2003-2004

 

Datum

 

Presidiet

2003-11-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Presidiets framställning

Lagtingsledamöternas placering i plenisalen 2003-2007

 

INNEHÅLL

Motivering. 1

Förslag. 1

Sittordning mandatperioden 2003-2007. 2

 

 

Motivering

 

Enligt 1 § 2 mom. arbetsordningen för Ålands lagting tar lagtingsledamöterna efter nyval plats i plenisalen enligt alfabetisk ordning. På förslag av presidiet kan dock en annan sittordning iakttas. Sedan länge har tillämpats en sittordning enligt vilken ledamöter som tillhör samma politiska grupp placerats i anslutning till varandra. Det ankommer enligt nämnda bestämmelse på lagtinget att efter framställning från presidiet fatta beslut som innebär ändring av den alfabetiska placeringen.

     Enligt presidiets åsikt bör lagtinget även i fortsättningen tillämpa en sittordning enligt grupptillhörighet. Placeringen föreslås ske enligt den ordning som framgår av bilagda skiss som enligt praxis bygger på gruppernas interna storleksordning. Inom grupperna föreslås ledamöterna placerade i alfabetisk ordning, dock så att ersättare intar den ordinarie ledamotens stol. Vid upprop kommer raderna att följas på samma sätt som tidigare. Sittordningen skulle tillämpas från och med den 10 november 2003 intill dess lagtinget beslutar om annan ordning, dock längst t.o.m. utgången av nu påbörjade mandatperiod.

     Presidiet konstaterar att vissa ändringar i lagtingets sammansättning kan bli aktuella sedan ny landskapsstyrelse tillsatts, vilket dock inte föranleder ändringar av principerna för sittordningen.

 

Förslag

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår presidiet

 

att Lagtinget godkänner den föreslagna ordningen för lagtingsledamöternas placering i plenisalen.

 

 

Mariehamn den 05 november 2003

 

 

Talman

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson

  

Sittordning mandatperioden 2003-2007

 

Centerns lagtingsgrupp

Liberalernas lagtingsgrupp

1. Lindström Henry ers.för Carlson Gun

 8. Eklöw Raija-Liisa

2. Eliasson Torbjörn

 9. Eriksson Roger

3. Englund Anders

10. Mattsson Sune

4. Mattsson Jan-Erik ers. för Karlsson Runar

11. Mattsson Åke

5. Lundberg Britt

12. Perämaa Mats

6. Erlandsson Ragnar ers.för Nordlund Roger

13. Sjögren Katrin

7. Thörnroos Veronica

 

 

 

 

 

Ålands socialdemokraters

lagtingsgrupp

Frisinnad samverkans

lagtingsgrupp

14. Aaltonen Carina

20. Grönlund Peter

15. Beijar Christian

21. Jansson Dennis

16. Gunell Camilla

22. Lindeman Harriet

17. Sundback Barbro

23. Strand Jörgen

18. Wiklöf Lasse

 

19. Winé Göte

 

 

 

 

 

Obunden samlings lagtingsgrupp

Ålands framtids lagtingsgrupp

24. Karlström Fredrik

27. Eklund Brage

25. Lindholm Gun-Mari

28. Eriksson Anders

26. Sundman Danne

 

 

 

 

Framstegsgruppen

 

29. Boman Ronald