Presidiets framställning 1/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Presidiets framställning

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FRAMSTÄLLNING nr 1/2007-2008

 

Datum

 

Presidiet

2007-11-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Presidiets framställning

Lagtingsledamöternas placering i plenisalen 2007-2011

 

INNEHÅLL

Motivering. 1

Förslag. 1

Sittordning mandatperioden 2007-2011. 2

 

 

Motivering

 

Enligt 1 § 2 mom. arbetsordningen för Ålands lagting tar lagtingsledamöterna efter nyval plats i plenisalen enligt alfabetisk ordning. På förslag av presidiet kan dock en annan sittordning iakttas. Sedan länge har tillämpats en sittordning enligt vilken ledamöter som tillhör samma lagtingsgrupp placerats i anslutning till varandra. Det ankommer enligt nämnda bestämmelse på lagtinget att efter framställning från presidiet fatta beslut som innebär ändring av den alfabetiska placeringen.

     Enligt presidiets åsikt bör lagtinget även i fortsättningen tillämpa en sittordning enligt grupptillhörighet. Placeringen föreslås ske enligt den ordning som framgår av bilagda skiss som enligt praxis bygger på gruppernas interna storleksordning. Inom grupperna föreslås ledamöterna placerade i alfabetisk ordning, dock så att ersättare intar den ordinarie ledamotens stol. Vid upprop kommer raderna att följas på samma sätt som tidigare. Sittordningen skulle tillämpas från och med den 12 november 2007 intill dess lagtinget beslutar om annan ordning, dock längst t.o.m. utgången av nu påbörjade mandatperiod.

     Presidiet konstaterar att vissa ändringar i lagtingets sammansättning kan bli aktuella sedan ny landskapsstyrelse tillsatts, vilket dock inte föranleder ändringar av riktlinjerna för sittordningen.

 

Förslag

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår presidiet

 

att Lagtinget godkänner den föreslagna ordningen för lagtingsledamöternas placering i plenisalen.

 

 

Mariehamn den 5 november 2007

 

 

Talman

 

 

Gunnar Jansson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson

  

Sittordning mandatperioden 2007-2011

 

Liberalernas lagtingsgrupp

Centerns lagtingsgrupp

1. Eklöw Raija-Liisa

10. Gun Carlson

2. Eriksson Roger

11. Anders Englund

3. Viveka Eriksson

12. Jan Salmén ers. för Runar Karlsson

4. Olof Erland

13. Torbjörn Eliasson ers. för Britt Lundberg

5. Åke Mattsson

14. Jan-Erik Mattsson

6. Mats Perämaa

15. Henry Lindström, ers. för Roger Nordlund

7. Katrin Sjögren

16. Roger Slotte

8. Leo Sjöstrand

17. Veronica Thörnroos

9. Torsten Sundblom

 

 

 

 

 

Obunden samlings

lagtingsgrupp

Ålands socialdemokraters

lagtingsgrupp

18. Fredrik Karlström

22. Carina Aaltonen

19. Gun-Mari Lindholm

23. Göte Winé, ers. för Camilla Gunell

20. Mika Nordberg

24. Barbro Sundback

21. Danne Sundman

 

 

 

 

 

Frisinnad samverkans lagtingsgrupp

Ålands framtids lagtingsgrupp

25. Johan Ehn

28. Anders Eriksson

26. Roger Jansson

29. Harry Jansson

27 Dennis Jansson ers. för Jörgen Strand