Presidiets framställning 2/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Presidiets framställning

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FRAMSTÄLLNING nr 2/2007-2008

 

Datum

 

Presidiet

2008-05-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Presidiets framställning

Förslag om utökande av antalet ledamöter i självstyrelsepolitiska nämnden

 

INNEHÅLL

Motivering. 1

Förslag. 1

 

 

Motivering

 

Lagtinget tillsätter i början av varje valperiod medlemmarna och ersättarna i självstyrelsepolitiska nämnden. Enligt 30 § lagtingsordningen består nämnden av talmannen som ordförande samt minst fyra och högst sex ledamöter. Enligt 11 § arbetsordningen beslutar lagtinget likaså i början av valperioden på förslag av presidiet om det antal ledamöter och ersättare som enligt nämnda bestämmelser skall väljas i självstyrelsepolitiska nämnden. Vid den innevarande valperiodens början beslöt lagtinget att det valda antalet ledamöter i nämnden skulle utgöra sex, med andra ord det maximiantal bestämmelserna medger. Antalet ersättare fastställdes till fem.

     Lagtinget beslöt den 17 mars 2008 om en ändring av 30 § lagtingsordningen så att maximiantalet valda medlemmar i självstyrelsepolitiska nämnden framdeles kan vara sju. Motiveringen för förslaget var (LM 1/2007-2008) att nämnden bör ha en så bred sammansättning som möjligt med beaktande av de grupper som verkar i lagtinget och att de parlamentariska styrkeförhållandena iakttas. Det bedömdes vara betydelsefullt att alla i lagtinget representerade grupper ges möjlighet att delta i nämndens arbete.

     Ändringen av 30 § lagtingsordningen träder i kraft den 1 juni 2008 (ÅFS 2008/79). Av lagens ikraftträdelsebestämmelse framgår att fyllnadsval till nämnden förrättas efter ikraftträdandet om lagtinget på förslag av presidiet beslutar att antalet ledamöter ska utökas i enlighet med 30 § 1 mom.

     Med hänvisning till det anförda och för att fullfölja intentionerna i lagtingets beslut av den 17 mars 2008 föreslår presidiet att antalet valda ledamöter i självstyrelsepolitiska nämnden utökas från sex till sju. Enligt presidiets åsikt bör, om lagtinget omfattar presidiets förslag, fyllnadsval av en medlem i nämnden förrättas snarast möjligt. Tidpunkten för fyllnadsval beslutas av talmanskonferensen.

 

Förslag

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår presidiet

 

att lagtinget beslutar att utöka antalet valda ledamöter i självstyrelsepolitiska nämnden från sex till sju för återstoden av valperioden 2007-2011.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 26 maj 2008

 

 

Talman

 

 

Roger Nordlund

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson