Redogörelse 1/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Redogörelse

Ladda ner Word-dokument

                                                                                              Dokumentnamn            Nr                                                                 Sidnr

                                                                                                                      REDOGÖRELSE       100 K10                                                                                               1 (6)

                                                                                              

                                                                                                                      Datum                         Dnr

                                                                                               4.4.2006              K10/05/1/73

                                                                                              

                                                                                                                     

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                               Ålands lagting

                                                                                               Självstyrelsepolitiska nämnden

                                                                                              

Hänvisning

 

Kontaktperson

Elisabeth Nauclér

 

Ärende

REDOGÖRELSE ENLIGT 32§ LAGTINGSORDNINGEN FÖR TIDEN 1 NOVEMBER 2004 - 31 OKTOBER 2005

 

 

Landskapsregeringen överlämnar härmed den i 32 § lagtingsordningen föreskrivna redogörelsen över självstyrelsepolitiska frågor som väsent-ligen berör landskapets författningsenliga rättigheter.

 

1. Allmänt

 

Enligt 32 § lagtingsordningen skall landskapsregeringen i början av varje lagting och senare så ofta omständigheterna det föranleder, lämna till lagtingets självstyrelsepolitiska nämnden skriftlig redogörelse över de självstyrelsepolitiska frågor som väsentligt berör landskapets för-fattningsenliga rättigheter.

 

Under den aktuella redogörelseperioden har landskapsstyrelsen, på sätt som det parlamentariska systemet förutsätter, fortlöpande informerat och diskuterat med självstyrelsepolitiska nämnden de frågor som berör lag-tingets författningsenliga rättigheter. Landskapsstyrelsen har även direkt till lagtinget, i form av landskapsregeringens meddelanden redogjort för frågor av väsentlig självstyrelsepolitisk betydelse. Därtill har landskaps-regeringen regelmässigt översänt till självstyrelsepolitiska nämnden sådana landskapsregeringens handlingar och beslut som landskaps-regeringen anser höra till området för landskapets författningsenliga rättigheter.

 

 

2. Svenska språket

 

 

Den 30 september 2004 beslöt landskapsregeringen, efter att över-läggningar hade förts med självstyrelsepolitiska nämnden, att tillsätta en kommitté vars uppdrag var att utarbeta ett språkpolitiskt program med konkreta förslag till åtgärder. Utgångspunkten utgörs av den rapport om svenska språkets ställning på Åland som fastställdes i augusti 2003.

 

Kommittén skall utarbeta ett långsiktigt språkpolitiskt program för hur kulturen och det svenska språket skall kunna hållas levande i landskapet i enlighet med vad som överenskoms vid självstyrelsens tillkomst. Härvid skall särskilt beaktas konsekvenserna av  EU-medlemskapet, förändringar i utbildningsmönstret, näringslivets behov av språkkunskaper, statsmaktens långsiktiga förmåga att ge lagstadgad service på svenska samt ålänningarnas vård och utbildning på svenska i Finland.

 

Sedan den parlamentariskt tillsatta kommitteén inledde sitt arbete har ca 15 möten hållits. Kommitteén har också hört sakkunniga på olika områden, däribland EU-enhetschef Antti Peltomäki.

 

Ett stort antal förslag till åtgärder på ovannämnda punkter har utarbetats och ett utkast till språkpolitiskt program föreligger, men det har ännu inte överlämnats till självstyrelsepolitiska nämnden.

 

Parallellt med arbetet med det språkpolitiska programmet har Ålands landskapsregering arbetat med ett förslag till ett nytt kulturpolitiskt program.

 

 

3. Ålands penningautomatförening.

 

Med anledning av högsta domstolens avgörande den 24 februari 2005 i ärendet rörande Ålands penningautomatförenings spel över internet uppmanade inrikesministeriet Ålands landskapsregering att se till att bolaget inte skulle ta emot spelare från riket.

 

Landskapsregeringen har vid ett flertal tillfällen fört diskussioner med tjänstemän vid inrikesministeriet samt på politisk nivå för att försöka finna en gemensam lösning på spelproblematiken som skulle kunna innebära att spelbolagen i riket och på Åland skulle kunna finna samarbetsformer inom ramen för den gällande lagstiftningen. Genom ett samarbete skulle man kunna motverka att utländska bolag med andra vinstsyften än de inhemska bolagen skulle ta finländska kunder.

 

En sådan lösning har inte tills vidare kunnat uppnås.

 

 

4. Åland och Europeiska unionen

 

Landskapsregeringen lämnade den 1 mars 2005 för andra gången ett årligt meddelande till lagtinget om landskapet och hanteringen av EU-ärenden. Meddelandet innehåller både prioriteringar för handläggningen av EU-ärenden år 2005 samt en redogörelse för handläggningen av EU-ärenden år 2004. Självstyrelsepolitiska nämnden antog sitt betänkande med anledning av detta meddelande den 21 april 2005.

 

En redogörelse över de viktigaste EU-frågorna och hur de behandlats av landskapsregeringen ingår därför inte i föreliggande redogörelse.

 

 

                                           5. Demilitariserade zonen

 

För att ge svar på de frågor som belyses i Martin Ekmans utredning "Det självstyrda och demilitariserade Ålands gränser - historiska, geovetenskapliga, och rättsliga synpunkter (meddelande från Ålands högskola nr. 12/2000) och på basen därav ta fram ett modernt kartmaterial tillsatte justitieministeriet den 14 mars 2005 en arbetsgrupp för att utreda gränsdragningen för den neutraliserade och demilitariserade zonen runt Åland. Arbetsgruppen skulle enligt uppdraget:

 

1) Utreda de oklarheter som gäller gränserna enligt 1921 års Ålandskonvention samt bedöma om det utifrån utredningen är möjligt att utarbeta en karta enligt ett modernt koordinatsystem och vad detta skulle kosta.

2) Utreda om bestämmelsen i 2 § i självstyrelselagen för Åland angående Ålands område eventuellt behöver ändras.

Arbetet hann inte slutföras under perioden.

 

 

6. Säkerhetspolitiska frågor

 

Åland fick för första gången besök av en försvarsminister i juni 2005. Besöket skedde på inbjudan av lantrådet och avsikten var att betona vikten av att frågor gällande Ålands säkerhetspolitik och konsekvenserna av demilitariseringen och neutraliseringen inte i första hand skall ske mellan landskapsregeringen och de militära myndigheterna utan hållas på ett politiskt plan. Mötet hölls i en konstruktiv anda och försvarsministeriet var i fortsättningen berett att i större utsträckning hålla landskapsregeringen underrättad och även informera övriga stater om den särskilda regim som i militärpolitiskt avseende gäller för landskapet. Landskapsregeringen fick också information om det då pågående arbetet med att framta ett tillämpningsdirektiv som uppföljning till de av statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet den 24 juni 2004 godkända riktlinjerna. Tillämpningsdirektivet kom inte att färdigställas under den period för vilken nu avges en redogörelse.

 

För att ytterligare belysa de frågeställningar som behandlingen i ministerutskottet av Nordic Peace övningen gav upphov till arrangerade landskapsregeringen tillsammans med utrikesministeriet ett seminarium med rubriken "Åland och demilitariseringen idag" /utrikesministeriets publikationer 1/2006) den 7 mars 2005 i Mariehamn.

 

I samband med att Finland anslöt sig till Open Skies avtalet fästes avtalsparternas uppmärksamhet vid Ålandskonventionens bestämmelser i december 2002, och det ansågs allmänt att ingen torde ha intresse av att göra spaningsflygningar över ett demilitariserat område. Landskapsregeringen har därför kontaktat försvarsministeriet i denna fråga och kunnat konstatera att vad gäller Ålandsområdet har ingen överflygning ägt rum.   

 

 

 

 

 

7. Sjöstridskrafternas verksamhet

 

Under perioden 1 november 2004 - 31 oktober 2005 fick Åland besök av sammanlagt 35 fartygsbesök på åländska vatten. Som jämförelse kan nämnas att under år 2000 uppgick antalet fartygsbesök till 32, år 2001 till 30 och 2002 till 58 år 2003 till 26 år 2004 till 51. Antalet besök föranledde inga åtgärder eftersom de kan betraktas som sedvanliga besök.

 

 

8. Utredning om autonomiers ekonomiska system

 

Den 4 maj 2006 hölls ett möte med statsminister Vanhanen biträdd av miljöminister Enestam och finansminister Kalliomäki, som uppföljning till den aftonskola som hölls den 17 november 2005 där inga beslut fattades gällande utvecklingen av det ekonomiska systemet. Vid mötet i maj meddelades att Finlands regering beslutat utse förre professorn Bertil Roslin till utredningsman med uppgift att göra en genomgång av ekonomiska system i autonomier. Utredningen skulle avlämnas senast den 30 maj 2006. Samtidigt tillsattes en referensgrupp med två medlemmar från riket och två från landskapet, under ordförandeskap av professor Olli Mäenpää.

 

 

9. Skattegränsen

 

Landskapsregeringen har under året fört diskussioner med  finansministeriet avseende möjligheten att ändra EG-rätten i syfte att förenkla skattegränsförfarandet runt Åland. I god anda upprättades ett med ministeriet gemensamt förslag som tillställdes EU- kommissionen. Förslaget går ut på att en ny artikel intas i gemenskapens tullkodex. Kommissionen har dock låtit meddela att de inte avser att ta med det av finansministeriet och landskapsregeringen utarbetade förslaget till artikel i sitt förslag till en ny omarbetad tullkodex vilket var landskapsregeringens och finansministeriets avsikt. Landskapsregeringen hyser dock förhoppningar om att förslaget till artikel kommer att införas i tullkodexen i samband med rådsbehandlingen.

 

Vad gäller förändringar av gemenskapens lagstiftning i fråga om mervärdeskatt, vilket Åland också önskar genomdriva, utreder landskapsregeringen möjligheterna till detta och har även inlett sonderingar med skatteavdelningen på finansministeriet.

 

 

10. Beskattningen

 

Den arbetsgrupp som på landskapsregeringens uppdrag utreder bl.a. vilka skatteåtgärder som det åländska näringslivet är i behov av för att utvecklas samt beskriver det handlingsutrymme som kan uppställas inom ramen för gällande EG-rätt ifall en förändring av behörighetsfördelningen i självstyrelselagen genomförs bedöms kunna färdigställa sitt arbete under våren 2006.

 

 

 

11. Justitiekanslerns befogenheter i landskapet

 

I redogörelsen för tidsperioden 1 november 2002 - 31 oktober 2003 nämndes bland annat ett ärende som  var anhängigt hos justitiekanslern i statsrådet och där den dåvarande landskapsstyrelsen i sin utredning och sitt bemötande gav uttryck för sin syn på frågan om vilka befogenheter justitiekanslern bör anses ha i självstyrelseärenden. Utredningen och bemötandet tillställdes självstyrelsepolitiska nämnden för kännedom samtidigt som det tillställdes justitiekanslern.

 

I februari månad 2005 fattade justitiekanslern sitt beslut i ärendet och beslutet delgavs också landskapsregeringen. Av beslutet framgår bland annat att justitiekanslern inte delar den syn som från landskapets sida framförts om i vilken omfattning justitiekanslerns befogenheter skall anses vara inskränkta i landskapet. Samtidigt konstaterade justitiekanslern dock att "det i övervakningen skall fästas särskild uppmärksamhet vid den särställning i fråga om själstyrelse som landskapet Åland har och vid de rättsliga medel som finns att tillgå när det gäller att trygga individens rättssäkerhet".    

 

                                          

                                           12.Utbildning

 

Under lagtingsåret har frågan om ett klarläggande av de åländska yrkeshögskoleexaminas formella ställning i relation till rikets utbildning fått en lösning i och med att Ålands landskapsregering den 23 juni 2005 gav sitt samtycke till att en förordning om yrkeshögskoleexamina avlagda i landskapet Åland i enlighet med justitieministeriets utkast skulle utfärdas. Förordningen trädde i kraft den 1 augusti 2005 (FFS 548/2005 , ÅFS 26:2005). Samtidigt utfärdades också en överenskommelseförordning om yrkesutbildning inom social- och hälsovård på gymnasialstadienivå (FFS 549/2005, ÅFS 37/2005).

 

Med stöd av överenskommelseförordningen om yrkeshögskoleexamina har undervisningsministeriet efter samråd med landskapsregeringen tillsatt två grupper, dels en samrådsdelegation för högskoleutbildning och dels en sektion vid rådet för utvärdering av högskolorna. Vardera gruppen består av två medlemmar från riket och två från landskapet Åland.

 

Under lagtingsåret har vidare utfärdats en överenskommelseförordning om utvärdering av sjöfartsutbildningen i landskapet Åland (FFS 802/2005,  ÅFS 61/2005).

 

 

13.Behörighetsfrågor inom jordbruket

 

Jord- och skogsbruksministeriet och Ålands landskapsregering har under 2004 och 2005 utrett behörighetsfördelningen mellan riket och landskapet Åland gällande jordbrukspolitiken i en arbetsgrupp tillsatt av jord- och skogsbruksministeriet. I sin slutrapport anser arbetsgruppen att sådana åtgärder som regleras av EU:s förordning om landsbygdsutveckling i huvudsak skall anses höra till landskapets lagstiftningsbehörighet, med undantag av vissa områden som enligt andra grunder i självstyrelse kan hänföras till rikets lagstiftningsbehörighet. Vidare anser arbetsgruppen att sådana åtgärder som regleras av EU:s förordning om gårdsstöd i huvudsak skall anses höra till rikets lagstiftningsbehörighet, med undantag av vissa områden som enligt självstyrelselagen  hör till landskapets lagstiftningsbehörighet. Detta innebär i praktiken bland annat att de s.k. tilläggsstöden till LFA- och miljöstödet skall överföras till landskapets behörighetsansvar från år 2007.

 

Arbetsgruppen har också konstaterat att en revidering av behörighetsbestämmelserna i självstyrelselagen är nödvändig för att skrivningarna skall spegla dagens jordbrukspolitiska system. Arbetsgruppens mandat inkluderade dock inte uppgörandet av förslag om revideringar varför arbetsgruppen har föreslagit att rikets och landskapets myndigheter granskar självstyrelselagens bestämmelser om behörigheten för landsbygds- och jordbruksfrågor i ett annat sammanhang.

 

 

14. Behörighetsfrågor inom hälso- och sjukvården

 

Den 7 oktober 2005 utfärdades en förordning (FFS 803/2005) om vissa förvaltningsuppgifter inom hälso- och sjukvården i landskapet Åland. Förordningen träder i kraft den 1 mars 2006. Enligt förordningen skall Ålands landskapsregering sköta de uppgifter - främst tillsyns- och registerföringsuppgifter - inom hälso- och sjukvården i landskapet som enligt i landskapet gällande rikslagstiftning ankommer på länsstyrelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

L a n t r å d                                  Roger Nordlund

 

 

 

 

 

 

Vice lantråd                                 Jörgen Strand