Regeringens proposition 202/2002

Lagtingsår: 2002-2003
Typ av dokument: Regeringens proposition

Ladda ner Word-dokument

 


Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av avtalet med Singapore för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner det med Singapore i juni 2002 ingångna avtalet för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst.

Avtalet bygger med vissa avvikelser på det modellavtal som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har utarbetat. Avtalet innehåller bestämmelser enligt vilka en avtalsslutande stat tillerkänns rätten att beskatta olika inkomster medan den andra avtalsslutande staten i motsvarande mån måste avstå från att använda sin på egen skattelagstiftning grundade beskattningsrätt eller måste på annat sätt medge lättnad från skatt för att internationell dubbelbeskattning skall undvikas. Vidare finns i avtalet bestäm­melser bl.a. om förbud mot diskriminering och om utbyte av upplysningar om beskattning.

Avtalet träder i kraft trettionde dagen efter den då de avtalsslutande staternas regeringar har meddelat varandra att de konstitutionella förutsättningarna för avtalets ikraftträdande har uppfyllts.

I propositionen ingår ett lagförslag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. Avsikten är att lagen skall träda i kraft vid en av republikens presidents förordning fastställd tidpunkt samtidigt med avtalet.

—————

 

ALLMÄN MOTIVERING

1.   Nuläget

Mellan Finland och Singapore ingicks den 23 oktober 1981 ett avtal för att undvika dub­belbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst (FördrS 48/1982). Avtalet tillämpades i Finland första gången vid beskattningen för år 1983.

Till följd av den utveckling inom området för undvikande av dubbelbeskattning som har ägt rum bör gällande dubbelbeskattningsav­tal med Singapore anses vara föråldrat och sålunda i behov av översyn. Dessutom har efter avtalets undertecknande i både finsk och singaporeansk skattelagstiftning gjorts väsent­liga ändringar. Av dessa skäl har det varit ändamålsenligt att ingå ett nytt avtal med Singapore.

 

2.   Beredningen av ärendet

Förhandlingar om ett avtal inleddes i Singapore i november 2001, varvid som avslutning på förhandlingarna ett på engelska språket upprättat avtalsutkast paraferades.

Avtalet undertecknades i Singapore den 7 juni 2002.

Avtalet följer huvudsakligen den modell för bilaterala dubbelbeskattningsavtal som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har utarbetat. Avvikels­erna från modellen gäller bl.a. inkomst av sjöfart och luftfart dividend, ränta, royalty och inkomst av självständig yrkesutövning.

Både Finland och Singapore tillämpar skatteavräkningsmetoden som huvudmetod för att undanröja dubbelbeskattning.

 

3.   Propositionens ekonomiska verkningar

Av syftet med avtalet följer att en avtalsslutande stat och övriga mottagare av skatter som omfattas av avtalet inte använder sin beskattningsrätt i fall som bestäms i avtalet eller att de på sätt som förutsätts i avtalet annars medger lättnad från skatt. Tillämpning av avtalsbestämmelserna innebär i fråga om Finland härvid att staten och kommuner samt församlingar inom den evangelisk lutherska kyrkan och det ortodoxa kyrkosamfundet avstår från en ringa del av sina skatteinkomster för att internationell dubbelbeskattning skall undvikas.

 

DETALJMOTIVERING

1.      Avtalets innehåll

Artikel 1. I artikeln definieras de personer som avtalet är tillämpligt på. Artikeln överensstämmer med OECD:s modellavtal. Avtalet tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna. Uttrycket "person med hemvist i en avtalsslutande stat" definieras i artikel 4.

Artikel 2. De skatter som avtalet är tillämpligt på definieras och anges i denna artikel. Förmögenhetsskatter innefattas inte i avtalets tillämpningsområde, eftersom någon allmän förmögenhetsskatt inte förekommer i Singapore och internationell dubbelbeskattning sålunda inte kan uppkomma i fråga om förmögenhet.

Artiklarna 3—5. I dessa artiklar definieras vissa uttryck som förekommer i avtalet. Med vissa avvikelser överensstämmer artiklarna med OECD:s modellavtal. Allmänna definitioner finns i artikel 3. Uttrycket "person med hemvist i en avtalsslutande stat" definieras i artikel 4. Bestämmelserna i denna artikel avviker till sin lydelse från OECD:s modellavtal bl.a. i det hänseendet att i fall av dubbelt hemvist i fråga om annan person än fysisk person bestäms hemvistet genom ömsesidig överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna (artikel 4 stycke 3). Uttrycket "fast driftställe", som definieras i artikel 5 och som är viktigt speciellt för tillämpningen av artikel 7 om beskattningen av inkomst av rörelse, avviker från OECD:s modellavtal i det hänseendet att plats för byggnads-, anläggnings- eller installationsverksamhet anses utgöra fast driftställe redan när verksamheten har pågått mer än sex månader (artikel 5 stycke 3 punkt a), medan tidrymden enligt modellavtalet är 12 månader. I dubbelbeskattningsavtal mellan Finland och andra industriländer är tiden nästan undantagslöst även 12 månader. Fast driftställe utgör enligt samma punkt även övervakande verksamhet i samband med byggnads-, anläggnings- eller installationsverksamhet, om den förstnämnda verksamheten pågår mer än sex månader under en tolvmånadersperiod. Denna bestämmelse saknar motsvarighet i OECD:s modellavtal. Uttrycket "fast driftställe" har dessutom givits en vidare innebörd än i OECD:s modellavtal i det hänseendet att utförandet av tjänster, när det sker genom anställda eller annan personal, utgör fast driftställe om sådan verksamhet pågår mer än 183 dagar under en tolvmånadersperiod (artikel 5 stycke 3 punkt b).

Definitioner förekommer även i andra artiklar i avtalet. Sålunda definieras exempelvis uttrycken "dividend", "ränta" och "royalty" i de artiklar som behandlar beskattningen av dessa inkomstslag (artiklarna 10, 11 och 12).

Artikel 6. Inkomst av fast egendom får beskattas i den avtalsslutande stat där egendomen är belägen. Med sådan inkomst likställs enligt artikeln bl.a. inkomst genom uthyrning av lägenhet som besitts på grund av aktie eller annan andel i fastighetssamfund. Sålunda får exempelvis inkomst som aktieägare i finskt bostadsaktiebolag förvärvar genom uthyrning av s.k. aktielägenhet beskattas i Finland.

Artikel 7. Enligt denna artikel får inkomst av rörelse som företag i en avtalsslutande stat förvärvar beskattas i den andra avtalsslutande staten endast om företaget bedriver rörelsen i sistnämnda stat från ett där beläget fast driftställe. Begreppet fast driftställe definieras i artikel 5. Ingår i inkomst av rörelse inkomster som behandlas särskilt i andra artiklar i avtalet, tillämpas på dessa inkomster de specialbestämmelser som avses här (stycke 6).

Artikel 8. Artikeln innehåller i fråga om inkomst av sjöfart och luftfart undantag från bestämmelserna i artikel 7. Inkomst som företag i en avtalsslutande stat förvärvar av internationell sjöfart eller luftfart beskattas endast i denna stat, även i fall då inkomsten är hänförlig till fast driftställe som företaget har i den andra avtalsslutande staten (stycke 1). Stycke 2 av artikeln innehåller specifiserade bestämmelser avseende sådan inkomst som förvärvas genom uthyrning av skepp eller luftfartyg på s.k. bare boat basis eller inkomst som förvärvas genom användning, underhåll eller uthyrning av container för varutransport.

Artikel 9. Inkomst som företag med intressegemenskap förvärvar får enligt artikeln justeras om obehörig vinstöverföring kan visas. I Finland har bestämmelsen betydelse för tillämpningen av 31 § lagen om beskattningsförfarande (1558/1995).

Artikel 10. Dividend får beskattas i den avtalsslutande stat där mottagaren av dividenden har hemvist (stycke1). Om emellertid mottagaren av dividend från ett singaporeansk bolag är ett finskt bolag, är dividenden undantagen från skatt i Finland, om mottagaren direkt behärskar minst 10 procent av röstetalet i det bolag som betalar dividenden (artikel 23 stycke 1 punkt b). Dividenden får enligt stycke 2 punkt a beskattas även i den avtalsslutande stat där det bolag som betalar dividenden har hemvist (källstaten), om den inte är fri från skatt där med stöd av stycke 4. Enligt stycke 4 och 5 av artikeln beskattas inte dividend i källstaten om mottagaren av dividenden är den andra avtalsslutande statens regering, central bank, ett offentligrättsligt samfund i denna stat eller ett sådant institut som helt eller huvudsakligen ägs av staten som avses i detta stycke. Enligt stycke 2 punkt a har skatten i källstaten begränsats till 5 procent av dividendens bruttobelopp, om mottagaren är ett bolag som behärskar minst 10 procent av det utbetalande bolagets röstetal och i övriga fall till 10 procent av dividendens bruttobelopp, om inte bestämmelserna i stycke 7 är tillämpliga. Uppkommen dubbelbeskattning undanröjs i Finland genom skatteavräkning i enlighet med bestämmelserna i artikel 23 stycke 1 punkt a. Bestämmelserna i stycke 2 punkt a tillämpas inte för närvarande. Enligt stycke 2 punkt b tillämpas detta stycke så länge som person bosatt i Finland är enligt finsk lagstiftning berättigad till skattegottgörelse i fråga om dividend som i Finland hemmahörande bolag har betalat. Härvid är dividend från bolag med hemvist i Finland till en person med hemvist i Singapore undantagen från skatt på dividend som påförs i Finland. Bestämmelserna motsvarar den praxis som Finland för närvarande tillämpar i sina dubbelbeskattnings­avtal. Dessutom enligt nuvarande singa­poreansk lagstiftning tas emellertid inte i Singapore ut någon skatt som utgår på inkomsten för det bolag som betalar dividenden.

Artikel 11. Ränta får beskattas i den avtalsslutande stat där mottagaren av räntan har hemvist (stycke 1). Räntan får enligt stycke 2 emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör (källstaten), om den inte är fri från skatt där med stöd av stycke 3. Enligt stycke 3 och 4 beskattas inte ränta i källstaten om mottagaren av räntan är den andra avtalsslutande statens regering, central bank, ett lokal myndighet eller offentligrättsligt samfund i denna stat eller ett sådant institut som helt eller huvudsakligen ägs av staten som avses i detta stycke. Enligt bestämmelserna i stycke 2 får skatten i källstaten uppgå till högst 5 procent av räntans bruttobelopp, om inte bestämmelserna i stycke 6 är tillämpliga. Uppkommen dubbelbeskattning undanröjs i Finland genom skatteavräkning i enlighet med bestämmelserna i artikel 23 stycke 1 punkt a. För Finland har bestämmelserna om källstatens beskattningsrätt knappast någon praktisk betydelse redan av den anledningen att fysisk person som inte är bosatt i Finland och utländskt samfund enligt 9 § 2 mom. inkomstskattelagen (1535/92) en­dast i vissa sällsynta fall av ringa betydelse har att erlägga skatt i Finland på ränta som har förvärvats här.

Artikel 12. Royalty får beskattas i den avtalsslutande stat där mottagaren av royaltyn har hemvist. Med avvikelse från OECD:s mo­dellavtal får enligt stycke 2 emellertid royalty beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör (källstaten). Härvid får skatten i källstaten uppgå till högst 5 procent av royaltyns bruttobelopp, om inte bestämmelserna i stycke 4 är tillämpliga. Royalty som betalas för nyttjanderätt till fast egendom samt för nyttjandet av gruva eller annan naturtillgång beskattas enligt artikel 6. Uppkommen dubbelbeskattning undanröjs i Finland genom skatteavräkning i enlighet med bestämmelserna i artikel 23 stycke 1 punkt a.

Artikel 13. Beskattningen av realisationsvinst regleras i denna artikel. Vinst på grund av överlåtelse av fast egendom och fastighetssamfund får beskattas i den avtalsslutande stat där egendomen är belägen (stycke 1). Med sådan vinst likställs enligt stycke 2 i artikeln bl.a. vinst på grund av överlåtelse av aktie eller annan andel i fastighetssamfund. Sålunda får exempelvis vinst som aktieägare i finskt bostadsaktiebolag förvärvar genom överlåtelse av s.k. aktielägenhet beskattas i Finland. Vinst på grund av överlåtelse av lös egendom, som utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe eller stadigvarande anordning som person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat (stycke 3). Vinst, som förvärvs på grund av överlåtelse av skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik eller lös egendom som är hänförlig till användningen av sådant skepp eller luftfartyg, beskattas endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist (stycke 4). Överlåtelse av annan än sådan egendom som uttryckligen nämns i denna artikel, beskattas endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist (stycke 5).

Artikel 14. Inkomst av självständig yrkesutövning beskattas endast i den avtalsslutande stat där inkomsttagaren har hemvist, om han inte i den andra avtalsslutande staten har en stadigvarande anordning, till exempel mottagnings eller kontorslokal, för att utöva verksamheten. I det sistnämnda fallet får den inkomst som är hänförlig till den stadigvarande anordningen beskattas i den stat där denna stadigvarande anordning är belägen. Därutöver får inkomsten beskattas i den stat där verksamheten utövas, om inkomsttagaren vistas i denna stat för att utöva verksamheten under mer än 183 dagar under ett tolvmånadersperiod, även om han inte har någon stadigvarande anordning där. Motsvarande bestämmelser finns även i vissa tidigare dubbelbeskattningsavtal som Finland har ingått.

Artiklarna 15—17. De bestämmelser om enskild tjänst (artikel 15), styrelsearvode (artikel 16) samt artister och idrotts- och sport­utövare (artikel 17) som ingår i dessa artiklar överensstämmer med vissa preciseringar och avvikelser med OECD:s modellavtal och den praxis som Finland tillämpar i sina dubbelbeskattningsavtal.

Artikel 18. Pension på grund av enskild tjänst beskattas enligt huvudregeln i stycke 1 endast i mottagarens hemviststat. Pensioner och andra förmåner enligt lagstiftningen om social trygghet i en avtalsslutande stat, exempelvis finsk APL-arbetspension, får beskattas enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten (stycke 2). Uppkommen dubbelbeskattning undanröjs i Finland genom skatteavräkning i enlighet med bestämmelserna i artikel 23 stycke 1 punkt a.

Artikel 19. Inkomst av offentlig tjänst beskattas enligt huvudregeln i stycke 1 punkt a endast i den avtalsslutande stat från vilken betalningen sker. Motsvarande huvudregel gäller enligt stycke 2 punkt a i fråga om pension på grund av sådan tjänst. I fall som avses i stycke 1 punkt b och stycke 2 punkt b beskattas emellertid löneinkomst och pension endast i mottagarens hemviststat. Under de förutsättningar som anges i stycke 3 beskattas åter inkomst av offentlig tjänst och pension på grund av sådan tjänst enligt bestämmelserna om inkomst av enskild tjänst respektive pension på grund av sådan tjänst.

Artikel 20. I artikeln finns bestämmelser om skattefrihet i vissa fall för inkomst som förvärvas av studerande och praktikanter. Artikeln är till sakligt innehåll sedvanlig. En liknande artikel ingår i flera dubbelbeskattningsavtal som Finland har ingått under senare år.

Artikel 21. Inkomst som inte har behandlats i artiklarna 6—20 beskattas endast i den avtalsslutande stat där mottagaren av inkomsten har hemvist, om inte inkomsten härrör från källa i den andra avtalsslutande staten. I det sistnämnda fallet får inkomsten beskattas också i denna andra stat.

Artikel 22. I artikeln ingår bestämmelser om begränsning av skatteförmåner. Enligt artikeln begränsas sådan befrielse från eller nedsättning av skatt i fråga om inkomst från källa i Finland som avses i avtalet till inkomst som överförs till Singapore eller mottagits där, om enligt singaporeansk lagstiftning inkomsten beskattas endast på grundval av det belopp som har överförts till Singapore eller mottagits där om inte bestämmelserna i stycke 2 är tillämpliga. Enligt bestämmelser i stycke 3 av artikeln begränsas därtill avtalsförmåner i vissa fall.

Artikel 23. Skatteavräkningsmetoden är enligt artikeln i båda avtalsslutande staterna huvudmetod för att undanröja dubbelbeskattning. Bestämmelserna i fråga om Finland finns i stycke 1 och bestämmelserna i fråga om Singapore i stycke 2. Bestämmelserna i stycke 1 punkt a av artikeln bygger på den i av­talet omfattade principen att mottagare av in­komst beskattas i den avtalsslutande stat där han har hemvist (hemviststaten) även för sådan inkomst som enligt avtalet får beskattas i den andra avtalsslutande staten (källstaten). Från den skatt som utgår i hemviststaten avräknas emellertid den skatt som i enlighet med avtalet har betalats för samma inkomst i den andra avtalsslutande staten. I fråga om undanröjande av dubbelbeskattning gäller ytterligare vad som bestäms i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning (1552/1995). Skatteavräkningsmetoden tillämpas givetvis inte i de fall när dividenden är undantagen från finsk skatt med stöd av bestämmelserna i stycke 1 punkt b.

Artiklarna 24—27. De bestämmelser om för­bud mot diskriminering (artikel 24), förfarandet vid ömsesidig överenskommelse (artikel 25), utbyte av upplysningar om beskattning (artikel 26) samt medlemmar av diplomatisk beskickning och konsulat (artikel 27) som ingår i dessa artiklar överensstämmer med vissa ringa avvikelser med OECD:s modellavtal och den praxis som Finland tillämpar i sina dubbelbeskattningsavtal.

Artikel 28. Bestämmelserna om avtalets ikraftträdande ingår i denna artikel.

Nuvarande avtal mellan Finland och Singa­pore upphör att gälla vid den tidpunkt fr.o.m. vilken bestämmelserna i det nya avtalet blir tillämpliga.

Artikel 29. Bestämmelserna om avtalets upp­hörande ingår i denna artikel. Avtalet skall vara i kraft tills vidare.

 

2.      Motivering till lagförslaget

I 95 § 1 mom. grundlagen förutsätts att sådana bestämmelser i internationella förpliktelser som hör till området för lagstiftningen sätts nationellt i kraft genom en särskild lag om införande.

Propositionen innehåller ett förslag till blan­kettlag (Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Singapore för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst).

1 §. Genom 1 § i lagförslaget sätts i kraft de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen.

2 §. Närmare bestämmelser kan ges genom förordning av statsrådet.

3 §. Om ikraftträdandet bestäms genom för­ordning av republikens president. Lagen avses träda i kraft samtidigt med avtalet.

 

3.      Ikraftträdande

Avtalet träder i kraft trettionde dagen efter den då de avtalsslutande staternas regeringar har meddelat varandra att de konstitutionella förutsättningarna för avtalets ikraftträdande har uppfyllts. Efter ikraftträdandet tillämpas avtalets bestämmelser i Finland, i fråga om källskatt, på inkomst som förvärvas den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det då avtalet träder i kraft eller senare, samt i fråga om övriga inkomstskatter, på skatter som bestäms för skatteår som börjar den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det då avtalet träder i kraft eller senare och i Singapore på skatt som bestäms för skatteår som börjar den 1 januari det andra kalenderår som följer närmast efter det då avtalet träder i kraft eller senare.

Nuvarande avtal mellan Finland och Singapore upphör att gälla vid den tidpunkt fr.o.m. vilken bestämmelserna i det nya avtalet blir tillämpliga.

 

4.      Behovet av riksdagens samtycke och lagstiftningsordning

Enligt 94 § 1 mom. grundlagen godkänner riksdagen fördrag och andra internationella förpliktelser som innehåller bestämmelser som hör till området för lagstiftningen.

Artiklar 6—21 i avtalet, vilka gäller beskattning av inkomst och i vilka det bestäms om fördelning av rätten att beskatta inkomst eller nedsättning av eller befrielse från nationell skatt, innehåller bestämmelser som hör till området för lagstiftning. Därför kräver avtalet till dessa delar riksdagens godkännande.

Artikel 23 i avtalet (undanröjandet av dubbelbeskattning) samt artiklar 24—26 (särskilda bestämmelser) innehåller bestämmelser som antingen direkt eller indirekt anknyter sig till beskattning och som hör till området för lagstiftning. Även till dessa delar förutsätter avtalets bestämmelser riksdagens godkännande.

De bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen är inte sådana som kräver lagstiftningsordning enligt 94 § 2 mom. grundlagen. Det i propositionen ingående lagförslaget kan därför godkännas i samma lagstiftningsordning som en vanlig lag.

Med stöd av vad som anförts ovan och i enlighet med 94 § grundlagen föreslås

 

att Riksdagen godkänner det i Singapore den 7 juni 2002 ingångna avtalet mellan Republiken Finland och Republiken Singapore för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst.

 

Eftersom avtalet innehåller bestämmelser som hör till området för lagstiftningen, föreläggs Riksdagen samtidigt följande lagförslag:


Lagförslagen

 

 

Lag

om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Singapore för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

 

1 §

Bestämmelserna i det i Singapore den 7 juni 2002 ingångna avtalet mellan Republiken Finland och Republiken Singapore för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst gäller som lag så som Finland har förbundit sig till dem.

 

2 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag kan utfärdas genom en förordning av statsrådet.

 

3 §

Denna lags ikraftträdande bestäms genom en förordning av republikens president.

—————

Helsingfors den 18 oktober 2002

 

 

Republikens President

TARJA HALONEN

 

 

 

 

 

 

Minister Suvi-Anne Siimes


 

(Översättning)

 

 

AVTAL

mellan Republiken Finland och Republiken Singapore för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatt på inkomst

 

AGREEMENT

between the Republic of Finland and the Republic of Singapore for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income

           

Republiken Finlands regering och Republiken Singapores regering,

 

som önskar ingå ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatt på inkomst,

har kommit överens om följande:

The Government of the Republic of Finland and the Government of the Republic of Singapore,

Desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income,

Have agreed as follows:

           

Artikel 1

Personer som omfattas av avtalet

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

 

Article 1

Persons covered

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

           

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. Detta avtal tillämpas på skatter på inkomst som påförs för en avtalsslutande stats eller dess lokala myndigheters räkning, oberoende av det sätt på vilket skatterna tas ut.

2. Med skatter på inkomst förstås alla skatter som utgår på inkomst i dess helhet eller på delar av inkomst, däri inbegripet skatter på vinst på grund av överlåtelse av lös eller fast egendom.

3. De för närvarande utgående skatter, på vilka avtalet tillämpas, är:

a) i Finland:

(i) de statliga inkomstskatterna;

(ii) inkomstskatten för samfund;

(iii) kommunalskatten;

(iv) kyrkoskatten;

(v) källskatten på ränteinkomst; och

 

(vi) källskatten för begränsat skattskyldig;

(nedan "finsk skatt");

 

b) i Singapore:

inkomstskatten

(nedan "singaporeansk skatt").

 

4. Avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag, som efter undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av eller i stället för de för närvarande utgående skatterna. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall meddela varandra de betydelsefulla  ändringar som gjorts i respektive skattelagstiftning.

 

Article 2

Taxes covered

1. This Agreement shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State or of its local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property.

3. The existing taxes to which the Agreement shall apply are:

(a) in Finland:

(i) the state income taxes;

(ii) the corporate income tax;

(iii) the communal tax

(iv) the church tax

(v) the tax withheld at source from interest; and

(vi) the tax withheld at source from non-residents’ income;

(hereinafter referred to as “Finnish tax”);

(b) in Singapore:

the income tax

(hereinafter referred to as “Singapore tax”).

4. The Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes which have been made in their respective taxation laws.

           

Artikel 3

Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder annat, har vid tillämpningen av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

a) "Finland" åsyftar Republiken Finland och åsyftar, då det används i geografisk bemärkelse, Republiken Finlands territorium och de till Republiken Finlands territorialvatten gränsande områden, inom vilka Finland enligt sin lagstiftning och i överensstämmelse med folkrätten äger utöva sina rättigheter med avseende på utforskning och utnyttjande av naturtillgångar på havsbottnen eller i dennas underlag samt i vattnen därpå;

b) "Singapore" åsyftar Republiken Singapores territorium, Singapores territorialvatten och åsyftar, då det används i geografisk bemärkelse, allt område som utsträcker sig bortom gränserna av Singapores territorialvatten och havsbotten och underlag av detta område, som har betecknats eller kan härefter betecknas enligt Singapores lagstiftning och i överensstämmelse med folkrätten som ett område på vilket Singapore utövar suveräna rättigheter med avseende på utforskning och utnyttjande av levande eller icke-levande naturtillgångar

c) "person" inbegriper fysisk person, bolag och annan sammanslutning;

 

d) "bolag" åsyftar juridisk person eller annan som vid beskattningen behandlas såsom juridisk person;

e) "företag i en avtalsslutande stat" och "företag i den andra avtalsslutande staten" åsyftar företag som bedrivs av person med hemvist i en avtalsslutande stat, respektive företag som bedrivs av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten;

f) "medborgare" åsyftar:

(i) fysisk person som har medborgarskap i en avtalsslutande stat;

(ii) juridisk person eller annan sammanslutning som bildats enligt den lagstiftning som gäller i en avtalsslutande stat;

g) "internationell trafik" åsyftar transport med skepp eller luftfartyg som används av företag i en avtalsslutande stat, utom då skeppet eller luftfartyget används uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutande staten;

h) "behörig myndighet" åsyftar:

1) i Finland finansministeriet, dess befullmäktigade ombud eller den myndighet som finansministeriet förordnar att vara behörig myndighet;

2) i Singapore finansministern eller hans befullmäktigade ombud.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet vid någon tidpunkt anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har vid denna tidpunkt enligt den statens lagstiftning i fråga om sådana skatter på vilka avtalet tillämpas, och den betydelse som uttrycket har enligt tillämplig skattelagstiftning i denna stat äger företräde framför den betydelse uttrycket ges i annan lagstiftning i denna stat.

 

Article 3

General definitions

1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:

 

(a) the term “Finland” means the Republic of Finland and, when used in a geographical sense, means the territory of the Republic of Finland, and any area adjacent to the territorial waters of the Republic of Finland within which, under the laws of Finland and in accordance with international law, the rights of Finland with respect to the exploration for and exploitation of the natural resources of the sea bed and its sub-soil and of the superjacent waters may be exercised;

(b) the term “Singapore” means the territory of the Republic of Singapore, the territorial waters of Singapore, and when used in a geographical sense any area extending beyond the limits of the territorial waters of Singapore, and the sea-bed and subsoil of any such area, which has been or may hereafter be designated under the laws of Singapore and in accordance with international law as an area over which Singapore has sovereign rights for the purposes of exploring and exploiting the natural resources, whether living or non-living;

(c) the term “person” includes an individual, a company and any other body of persons;

(d) term “company” means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;

(e) terms “enterprise of a Contracting State” and “enterprise of the other Contracting State” mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

(f) the term “national” means:

(i) any individual possessing the nationality of a Contracting State;

(ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State;

(g) the term “international traffic” means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

(h) the term “competent authority” means:

(i) in Finland, the Ministry of Finance, its authorised representative or the authority which, by the Ministry of Finance, is designated as competent authority,

(ii) in Singapore, the Minister for Finance or his authorised representative.

2. As regards the application of the Agreement at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Agreement applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.

           

Artikel 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket "person med hemvist i en avtalsslutande stat" person som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av domicil, bosättning, plats för företagsledning, plats för registrering eller annan liknande omständighet, och inbegriper också denna stat och offentligrättsligt samfund eller lokal myndighet i denna stat.

2. Då på grund av bestämmelserna i stycke 1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, bestäms hans hemvist på följande sätt:

a) han anses ha hemvist endast i den stat där han har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande; om han har en sådan bostad i båda staterna, anses han ha hemvist endast i den stat med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena);

 

b) om det inte kan avgöras i vilken stat han har centrum för sina levnadsintressen eller om han inte i någondera staten har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande, anses han ha hemvist endast i den stat där han stadigvarande vistas;

c) om han stadigvarande vistas i båda staterna eller om han inte vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist endast i den stat där han är medborgare;

d) om han är medborgare i båda staterna eller om han inte är medborgare i någon av dem, avgör de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna frågan genom ömsesidig överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i stycke 1 annan person än fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, avgör de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna frågan genom ömsesidig överenskommelse och bestämmer det sätt på vilket avtalet skall tillämpas på denna person. Då denna persons, som är annan person än fysisk person, hemvist avgörs och bestäms, skall reglerna i artikel 4 stycke 3 i OECD:s modell för skatteavtal som antagits 1992 (sådana dessa bestämmelser vid varje tidpunkt är ändrade), i särskilt hänvisningen till platsen av företagets verkliga ledning och den omständighet var den centrala ledningen och kontrollen utövas, beaktas.

 

Article 4

Residence

1. For the purposes of this Agreement, the term “resident of a Contracting State” means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management, place of incorporation (registration) or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any statutory body or local authority thereof.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

(a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

(b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode;

(c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national;

(d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

 

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement and determine the mode of application of the Agreement to such person. In so settling and determining the status of that person other than an individual, consideration shall be given to the rules contained in paragraph 3 of Article 4 of the OECD Model Tax Convention, adopted in 1992 (as amended from time to time), especially to the reference concerning the place of effective management, and to the fact where the central management and control is exercised.

           

Artikel 5

Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket "fast driftställe" en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilken ett företags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket "fast driftställe" innefattar särskilt:

a) plats för företagsledning;

b) filial;

c) kontor;

d) fabrik;

e) verkstad; och

f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgångar.

 

3. Uttrycket "fast driftställe" innefattar även:

a) plats för byggnads-, anläggnings- eller installationsverksamhet eller övervakningsverksamhet i anslutning därtill, men endast om verksamheten pågår under en tidsperiod eller tidsperioder som sammanlagt överstiger sex månader under en tolvmånadersperiod.

b) anskaffning av tjänster, häri inbegripna konsulttjänster, av ett företag genom arbetstagare eller annan personal som anställs av företaget för detta ändamål, om detta slag av verksamhet pågår under en tidsperiod eller tidsperioder som sammanlagt överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod.

4. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel anses uttrycket "fast driftställe" inte innefatta:

 

a) användningen av anordningar uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande av företaget tillhöriga varor;

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande;

 

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för bearbetning eller förädling genom annat företags försorg;

 

d) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för inköp av varor eller inhämtande av upplysningar för företaget;

e) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att för företaget bedriva annan verksamhet av förberedande eller biträdande art;

f) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att kombinera verksamheter som anges i punkterna a)—e), under förutsättning att hela den verksamhet som bedrivs från den stadigvarande platsen för affärsverksamhet på grund av denna kombination är av förberedande eller biträdande art.

5. Om person, som inte är sådan oberoende representant på vilken stycke 6 tillämpas, är verksam för ett företag samt i en avtalsslutande stat har och där regelmässigt använder fullmakt att sluta avtal i företagets namn, anses detta företag utan hinder av bestämmelserna i styckena 1 och 2 ha fast driftställe i denna stat i fråga om varje verksamhet som denna person bedriver för företaget. Detta gäller dock inte, om den verksamhet som denna person bedriver är begränsad till sådan som anges i stycke 4 och som om den bedrevs från en stadigvarande plats för affärsverksamhet inte skulle göra denna stadigvarande plats för affärsverksamhet till fast driftställe enligt bestämmelserna i nämnda stycke.

6. Företag anses inte ha fast driftställe i en avtalsslutande stat endast på den grund att företaget bedriver affärsverksamhet i denna stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, under förutsättning att sådan person därvid bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet.

 

7. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett  bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra stat (antingen från fast driftställe eller på annat sätt), medför inte i och för sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe för det andra.

 

Article 5

Permanent establishment

1. For the purposes of this Agreement, the term “permanent establishment” means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term “ permanent establishment” includes especially:

(a) a place of management;

(b) a branch;

(c) an office;

(d) a factory

(e) a workshop; and

(f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.

3. The term “permanent establishment” also includes:

(a) a building site or construction or assembly or installation project or supervisory activities in connection therewith, but only where such site, project or activities continue for a period or periods aggregating more than 6 months within any twelve-month period;

(b) the furnishing of services, including consultancy services, by a resident of a Contracting State through employees or other personnel engaged by the enterprise for a period or periods aggregating more than 183 days within any twelve-month period.

 

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term “permanent establishment” shall be deemed not to include:

(a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;

(f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs (a) to (e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

 

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person — other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies — is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

           

Artikel 6

Inkomst av fast egendom

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom (däri inbegripet inkomst av lantbruk eller skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

2. a) Om inte bestämmelserna i punkterna b) och c) föranleder annat, har uttrycket "fast egendom" den betydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat där egendomen är belägen.

 

b) Uttrycket "fast egendom" inbegriper dock alltid byggnad, tillbehör till fast egendom, levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vilka bestämmelserna i privaträtten om fast egendom tillämpas, nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång.

 

c) Skepp och luftfartyg anses inte vara fast egendom.

3. Bestämmelserna i stycke 1 tillämpas på inkomst som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller annan användning av fast egendom.

4. Om innehav av aktier eller andra andelar i bolag berättigar ägaren av aktierna eller andelarna att besitta bolaget tillhörig fast egendom, får inkomst, som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller annan användning av sådan besittningsrätt, beskattas i den avtalsslutande stat där den fasta egendomen är belägen.

 

5. Bestämmelserna i styckena 1 och 3 tillämpas även på inkomst av fast egendom som tillhör företag och på inkomst av fast egendom som används vid självständig yrkesutövning.

6. Bestämmelserna i stycket 4 tillämpas även på inkomst av besittningsrätt som hänvisas till i stycket och som tillhör företag och på inkomst av besittningsrätt som används vid självständig yrkesutövning.

 

Article 6

Income from immovable property

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. (a) The term “immovable property” shall, subject to the provisions of sub-paragraphs (b) and (c), have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated.

(b) The term “immovable property” shall in any case include buildings, property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, right to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources.

(c) Ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. Where the ownership of shares or other corporate rights in a company entitles the owner of such shares or corporate rights to the enjoyment of immovable property held by the company, the income from the direct use, letting, or use in any other form of such right to enjoyment may be taxed in the Contracting State in which the immovable property is situated.

5. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

6. The provisions of paragraph 4 shall also apply to the income from a right of enjoyment referred to in that paragraph of an enterprise and to income from such right of enjoyment used for the performance of independent personal services.

           

Artikel 7

Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som företag i en avtalsslutande stat förvärvar, beskattas endast i denna stat, såvida inte företaget bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får företagets inkomst beskattas i den andra staten, men endast så stor del av den som är hänförlig till det fasta driftstället.

 

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe, hänförs, om inte bestämmelserna i stycke 3 föranleder annat, i vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat, om det varit ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affärer med det företag till vilket driftstället hör.

 

3. Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst medges avdrag för alla de utgifter som uppkommit för det fasta driftstället (härunder inbegripna utgifter för företagets ledning och allmänna förvaltning) och som skulle vara avdragsgilla om det fasta driftstället varit ett självständigt företag, såtillvida dessa utgifter kan rimligtvis allokeras på de fasta driftstället, och oavsett om utgifterna uppkommit i den stat där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes.

4. Inkomst hänförs inte till fast driftställe endast av den anledningen att varor inköps genom det fasta driftställets försorg för företaget.

5. Vid tillämpningen av föregående stycken bestäms inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande år från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl föranleder annat.

 

6. Ingår i inkomst av rörelse inkomst som behandlas särskilt i andra artiklar av detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte av reglerna i denna artikel.

 

Article 7

Business profits

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions all expenses, including executive and general administrative expenses, which would be deductible if the permanent establishment were an independent enterprise, insofar as they are reasonably allocable to the permanent establishment, whether incurred in the Contracting State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

 

5. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

6. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

           

Artikel 8

Sjöfart och luftfart

1. Inkomst som företag i en avtalsslutande stat förvärvar genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik beskattas endast i denna stat.

2. Vid tillämpningen av denna artikel inbegriper inkomst som förvärvas genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik:

a) inkomst av uthyrning av skepp eller luftfartyg på s.k. bare boat basis och

b) inkomst som förvärvas genom användning, underhåll eller uthyrning av container (häri inbegripet släpvagn och motsvarande utrustning för transport av container) för varutransport, om sådan uthyrning eller sådan användning, underhåll eller uthyrning i jämförelse med användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik framstår som tillfällig.

3. Bestämmelserna i styckena 1 och 2 tillämpas även på inkomst som förvärvas genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller en internationell driftsorganisation.

 

Article 8

Shipping and air transport

1. Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

2. For the purposes of this Article, profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall include:

 

(a) profits from the rental on a bareboat basis of ships or aircraft; and

(b) profits from the use, maintenance or rental of containers (including trailers and related equipment for the transport of containers), used for the transport of goods or merchandise;

where such rental or such use, maintenance or rental, as the case may be, is incidental to the operation of ships or aircraft in international traffic.

3. The provisions of paragraph 1 and 2 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operation agency.

           

Artikel 9

Företag med intressegemenskap

1. I fall då

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller

b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital,

iakttas följande.

Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får all inkomst, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.

2. I fall då en avtalsslutande stat i inkomsten för ett företag i denna stat inräknar — och i överensstämmelse därmed beskattar — inkomst, för vilken ett företag i den andra avtalsslutande staten beskattats i denna andra stat, samt den sålunda inräknade inkomsten är sådan som skulle ha tillkommit företaget i den förstnämnda staten om de villkor som avtalats mellan företagen hade varit sådana som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, skall denna andra stat genomföra vederbörlig justering av det skattebelopp som påförts för inkomsten där, om denna andra stat anser justeringen vara berättigad. Vid sådan justering iakttas övriga bestämmelser i detta avtal och de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna överlägger vid behov med varandra.

 

Article 9

Associated enterprises

1. Where

(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

 

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

 

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State — and taxes accordingly — profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of tax charged therein on those profits if it agrees with the adjustment made by the first-mentioned Contracting State. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Agreement and the competent authorities of the Contracting State shall if necessary consult each other.

           

Artikel 10

Dividend

1. Dividend från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.

2. Dividenden får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat där det bolag som betalar dividenden har hemvist, men:

 

(a) om den verklige innehavaren av förmånen av dividenden är en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får skatten inte överstiga:

(i) 5 procent av dividendens bruttobelopp, om den verklige innehavaren av förmånen av dividenden är ett bolag (med undantag för sammanslutning) som direkt behärskar minst 10 procent av röstetalet i det bolag som betalar dividenden;

(ii) 10 procent av dividendens bruttobelopp i övriga fall.

(b) så länge fysisk person bosatt i Finland är enligt finsk skattelagstiftning berättigad till skattegottgörelse i fråga om dividend som bolag bosatt i Finland har betalat, beskattas dividend från bolag med hemvist i Finland till person med hemvist i Singapore, utan hinder av bestämmelserna i punkt (a), endast i Singapore, om den verklige innehavaren av förmånen av dividenden är en person med hemvist  Singapore.

(c) (i) enligt nuvarande singaporeansk lagstiftning utgår i Singapore utöver den skatt som utgår på bolagets inkomst inte någon skatt på dividend från bolag med hemvist i Singapore till person med hemvist i Finland som har rätt till dividenden. Under det godkända systemet av full skattegottgörelse är den skatt som kan avdras från dividenden en skatt på bolagets inkomst och inte en skatt på dividenden i denna artikels betydelse;

 

 

 

(ii) om Singapore efter avtalets underteckning inför utöver den skatt som utgår på bolagets inkomst en skatt på dividenden från bolag med hemvist i Singapore, kan denna skatt tas ut, men skatten på sådan dividend, som person med hemvist i Finland som har rätt till dividenden erhållit, skall överensstämma med bestämmelserna i punkt (a).

 

 

3. Bestämmelserna i styckena 1, 2 och 3 berör inte bolagets beskattning för vinst av vilken dividenden betalas.

 

4. Utan hinder av bestämmelserna i stycket 2 (a), dividend från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till den andra avtalsslutande statens regering beskattas endast i denna andra avtalsslutande stat.

 

5. Vid tillämpningen av stycke 4 betyder begreppet ”regering”:

(a) för Finlands del finska regering som inbegriper:

(i) Finlands bank

(ii) Fonden för industriellt samarbete Ab (FINNFUND)

(iii) offentligrättsligt samfund och

(iv) varje institution som helt eller huvudsakligen ägs av finska regering och som de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna sinsemellan kan komma överens om

 

(b) för Singapores del singaporeanska regering som inbegriper:

(i) the Monetary Authority of Singapore och the Board of Commissioners of Currency

(ii) the Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd

(iii) offentligrättsligt samfund och

(iv) varje institution som helt eller huvudsakligen ägs av singaporeanska regering och som de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna sinsemellan kan komma överens om

6. Med uttrycket "dividend" förstås i denna artikel inkomst av aktier eller andra rättigheter, som inte är fordringar, med rätt till andel i vinst, samt inkomst av andra andelar i bolag, som enligt lagstiftningen i den stat där det utdelande bolaget har hemvist vid beskattningen behandlas på samma sätt som inkomst av aktier.

7. Bestämmelserna i styckena 1 och 2 tillämpas inte, om den verklige innehavaren av förmånen av dividenden har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, där det bolag som betalar dividenden har hemvist, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den andel på grund av vilken dividenden betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

8. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar inkomst från den andra avtalsslutande staten, får denna andra stat inte beskatta dividend som bolaget betalar, utom i den mån dividenden betalas till person med hemvist i denna andra stat eller i den mån den andel på grund av vilken dividenden betalas äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning i denna andra stat, och ej heller på bolagets icke utdelade vinst ta ut en skatt som utgår på bolagets icke utdelade vinst, även om dividenden eller den icke utdelade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som uppkommit i denna andra stat.

 

Article 10

Dividends

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident but:

(a) if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

 

(i) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which controls directly at least 10 per cent of the voting power in the company paying the dividends;

(ii) 10 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

(b) notwithstanding the provisions of sub-paragraph (a), as long as an individual resident in Finland is under Finnish tax law entitled to a tax credit in respect of dividends paid by a company resident in Finland, dividends paid by a company which is a resident of Finland to a resident of Singapore shall be taxable only in Singapore if the beneficial owner of the dividends is a resident of Singapore.

(c) (i) under the current Singapore laws, where dividends are paid by a company which is a resident of Singapore to a resident of Finland who is the beneficial owner of such dividends, there is no tax in Singapore which is chargeable on dividends in addition to the tax chargeable in respect of the profits or income of the company. Under the full imputation system adopted, the tax deductible from dividends is a tax on the profits or income of the company and not a tax on dividends within the meaning of this Article;

(ii) if, subsequent to the signing of the Agreement, Singapore imposes a tax on dividends in addition to the tax chargeable in respect of the profits or income of a company which is a resident of Singapore, such tax may be charged but the tax so charged on the dividends derived by a resident of Finland who is the beneficial owner of such dividends shall be in accordance with the provisions of sub-paragraph (a).

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

4. Notwithstanding the provisions of paragraph 2(a), dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to the Government of the other Contracting State shall be taxable only in the other Contracting State.

5. For the purposes of paragraph 4, the term "Government”:

(a) in the case of Finland, means the Government of Finland and shall include:

(i) the Bank of Finland;

(ii) the Finnish Fund for Industrial Co-operation (FINNFUND);

(iii) a statutory body; and

(iv) any institution wholly or mainly owned by the Government of Finland as may be agreed from time to time between the competent authorities of the Contracting States;

(b) in the case of Singapore, means the Government of Singapore and shall include:

(i) the Monetary Authority of Singapore and the Board of Commissioners of Currency;

(ii) the Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd;

(iii) a statutory body; and

(iv) any institution wholly or mainly owned by the Government of Singapore as may be agreed from time to time between the competent authorities of the Contracting States.

6. The term “dividends” as used in this Article means income from shares, or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

7. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

8. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company’s undistributed profits to a tax on the company’s undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

           

Artikel 11

Ränta

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Räntan får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren är den verklige innehavaren av förmånen av räntan, får skatten inte överstiga 5 procent av räntans bruttobelopp.

 

3. Utan hinder av bestämmelserna i stycke 2 beskattas räntan som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till den andra statens regering endast i denna andra avtalsslutande stat.

4. Vid tillämpningen av stycke 3 betyder begreppet ”regering”:

(a) för Finlands del finska regering som inbegriper:

(i) Finlands bank

(ii) Finlands Exportkredit Ab

(iii) Fonden för industriellt samarbete Ab (FINNFUND)

(iv) lokal myndighet eller offentligrättsligt samfund och

(v) varje institution som helt eller huvudsakligen ägs av finska regering och som de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna sinsemellan kan komma överens om

 

(b) för Singapores del singaporeanska regering som inbegriper:

(i) the Monetary Authority of Singapore och the Board of Commissioners of Currency

(ii) the Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd

(iii) lokal myndighet eller offentligrättsligt samfund och

(iv) varje institution som helt eller huvudsakligen ägs av singaporeanska regering och som de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna sinsemellan kan komma överens om

5. Med uttrycket "ränta" förstås i denna artikel inkomst av varje slags fordran, antingen den säkerställts genom inteckning i fast egendom eller inte och antingen den medför rätt till andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket åsyftar särskilt inkomst av värdepapper, som utfärdats av staten, och inkomst av obligationer eller debentures, däri inbegripet agiobelopp och vinster som hänför sig till sådana värdepapper, obligationer eller debentures. Straffavgifter på grund av sen betalning anses inte som ränta vid tillämpningen av denna artikel.

6. Bestämmelserna i styckena 1 och 2 tillämpas inte, om den verklige innehavaren av förmånen av räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken räntan härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den fordran för vilken räntan betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

7. Ränta anses härröra från en avtalsslutande stat, om utbetalaren är person med hemvist i denna stat. Om emellertid den person som betalar räntan, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning i samband varmed förpliktelsen att betala räntan uppkommit, och räntan belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses räntan härröra från den stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.

 

8. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den verklige innehavaren eller mellan dem båda och annan person räntebeloppet, med hänsyn till den fordran för vilken räntan betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den verklige innehavaren om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

 

Article 11

Interest

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest, the tax so charged shall not exceed 5 per cent of the gross amount of the interest.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State and paid to the Government of the other Contracting State shall be taxable only in the other Contracting State.

4. For the purpose of paragraph 3, the term "Government":

(a) in the case of Finland, means the Government of Finland and shall include:

(i) the Bank of Finland;

(ii) the Finnish Export Credit PLC;

(iii) the Finnish Fund for Industrial Co-operation (FINNFUND);

(iv) a local authority or a statutory body; and

(v) any institution wholly or mainly owned by the Government of Finland as may be agreed from time to time between the competent authorities of the Contracting States;

(b) in the case of Singapore, means the Government of Singapore and shall include:

(i) the Monetary Authority of Singapore and the Board of Commissioners of Currency;

(ii) the Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd;

(iii) a local authority or a statutory body; and

(iv) any institution wholly or mainly owned by the Government of Singapore as may be agreed from time to time between the competent authorities of the Contracting States.

5. The term “interest” as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor’s profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

 

6. The provisions of paragraph 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

7. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

8. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

           

Artikel 12

Royalty

1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Royaltyn får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren är den verklige innehavaren av förmånen av royaltyn, får skatten inte överstiga 5 procent av royaltyns bruttobelopp.

3. Med uttrycket "royalty" förstås i denna artikel varje slags betalning som tas emot såsom ersättning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk (häri inbegripet programvara, biograffilm samt film eller band för televisions- eller radiosändning), patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod eller för nyttjandet av eller rätten att nyttja industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning eller för upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

4. Bestämmelserna i styckena 1 och 2 tillämpas inte, om den verklige innehavaren av förmånen av royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken royaltyn härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

5. Royalty anses härröra från en avtalsslutande stat, om utbetalaren är person med hemvist i denna stat. Om emellertid den person som betalar royaltyn, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning i samband varmed förpliktelsen att betala royaltyn uppkommit, och royaltyn belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses royaltyn härröra från den stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.

6. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den verklige innehavaren eller mellan dem båda och annan person royaltybeloppet, med hänsyn till det nyttjande, den rättighet eller den upplysning för vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den verklige innehavaren om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

 

Article 12

Royalties

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties, the tax so charged shall not exceed 5 per cent of the gross amount of the royalties.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including software, cinematograph films, and films or tapes for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

 

4. The provisions of paragraph 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

           

Artikel 13

Realisationsvinst

1. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av sådan fast egendom som avses i artikel 6 stycke 2 och som är belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av aktier (andra än aktier som noteras i en erkänd fondbörs) eller andra andelar i bolag vars tillgångar (deras värde) till mer än hälften består av fast egendom som är belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

3. Vinst på grund av överlåtelse av lös egendom, som utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, eller av lös egendom, hänförlig till stadigvarande anordning för att utöva självständig yrkesverksamhet, som person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. Detsamma gäller vinst på grund av överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig eller tillsammans med hela företaget) eller av sådan stadigvarande anordning.

4. Vinst, som företag i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik eller lös egendom som är hänförlig till användningen av sådant skepp eller luftfartyg, beskattas endast i denna stat.

5. Vinst på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan som avses i föregående stycken av denna artikel beskattas endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist.

 

Article 13

Capital gains

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in paragraph 2 of Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

2. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares (other than shares traded on a recognised Stock Exchange) or other corporate rights in a company of whose assets (the value thereof) more than one-half consists of immovable property situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

3. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

 

4. Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that State.

5. Gains from the alienation of any property other than that referred to in the preceding paragraphs of this Article, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

           

Artikel 14

Självständig yrkesutövning

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva fritt yrke eller annan självständig verksamhet, beskattas endast i denna stat utom i följande fall då inkomsten även får beskattas i den andra avtalsslutande staten:

 

 

a) Om han i den andra avtalsslutande staten har stadigvarande anordning, som regelmässigt står i hans förfogande för att utöva verksamheten; i detta fall får endast så stor del av inkomsten som är hänförlig till denna stadigvarande anordning beskattas i denna andra stat; eller

b) Om han vistas i den andra avtalsslutande staten under tidsperiod eller tidsperioder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod, som börjar eller slutar under kalenderåret i fråga; i detta fall får endast så stor del av inkomsten som är hänförlig till hans verksamhet i denna andra stat beskattas i denna andra stat.

 

2. Uttrycket "fritt yrke" inbegriper särskilt självständig vetenskaplig, litterär och konstnärlig verksamhet, uppfostrings- och undervisningsverksamhet samt sådan självständig verksamhet som läkare, advokat, ingenjör, arkitekt, tandläkare och revisor utövar.

 

Article 14

Independent personal services

1. Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State from the performance of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State except in the following circumstances when such income may also be taxed in the other Contracting State:

(a) if he has a fixed base regularly available to him in the other State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other State; or

 

(b) if his stay in the other State is for a period or periods exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the calendar year concerned; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that other State.

 

2. The term “professional services” includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

           

Artikel 15

Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16, 18 och 19 föranleder annat, beskattas lön och annan liknande ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning, endast i denna stat, såvida inte arbetet utförs i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i denna andra stat, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

 

2. Utan hinder av bestämmelserna i stycke 1 beskattas ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som utförs i den andra avtalsslutande staten, endast i den förstnämnda staten, om:

 

a) mottagaren vistas i den andra staten under tidsperiod eller tidsperioder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod som börjar eller slutar under kalenderåret i fråga, och

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som inte har hemvist i den andra staten eller på dennes vägnar, samt

c) ersättningen inte belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning som arbetsgivaren har i den andra staten.

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel beskattas ersättning för arbete, som utförs ombord på skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik av företag i en avtalsslutande stat, endast i denna stat. Om ersättningen uppbärs av en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får den ändå beskattas också i denna andra stat.

 

Article 15

Dependent personal services

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Con­tracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

(a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days within any twelve-month period commencing or ending in the calendar year concerned, and

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and

(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State. However, if the remuneration is derived by a resident of the other Contracting State, it may also be taxed in that other State.

           

Artikel 16

Styrelsearvode

Styrelsearvode och annan liknande ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av medlem i styrelse eller annat liknande organ i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

Article 16

Directors’ fees

Directors’ fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or any other similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

           

Artikel 17

Artister och sportutövare

1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 14 och 15 får inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom sin personliga verksamhet i den andra avtalsslutande staten i egenskap av underhållningsartist, såsom teater- eller film­skådespelare, radio- eller televisionsartist eller musiker, eller i egenskap av sportutövare, beskattas i denna andra stat.

2. I fall då inkomst genom personlig verksamhet, som underhållningsartist eller sportutövare bedriver i denna egenskap, inte tillfaller underhållningsartisten eller sportutövaren själv utan annan person, får denna inkomst, utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 7, 14 och 15, beskattas i den  avtalsslutande stat där underhållningsartisten eller sportutövaren bedriver verksamheten.

 

Article 17

Artistes and sportsmen

1. Notwithstanding the provisions of Article 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

 

2. Where income in respect of or in connection with personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.

           

Artikel 18

Pension, livränta och liknande ersättning

1. Om inte bestämmelserna i artikel 19 stycke 2 föranleder annat, beskattas pension och annan liknande ersättning, som med anledning av tidigare anställning betalas till person med hemvist i en avtalsslutande stat, endast i denna stat.

2. Utan hinder av bestämmelserna i stycke 1, och om inte bestämmelserna i artikel 19 stycke 2 föranleder annat, får pension och annan förmån, oavsett om den är periodisk eller utgår i form av engångsersättning, som betalas enligt socialförsäkringslagstiftningen i en avtalsslutande stat, eller enligt en allmän ordning för annan social trygghet som gäller i en avtalsslutande stat, eller livränta, som härrör från en avtalsslutande stat, beskattas i denna stat.

3. Med uttrycket "livränta" förstås i denna artikel ett fastställt belopp som betalas periodiskt på fastställda tider under en persons livstid eller under en angiven eller fastställbar tidsperiod och som utgår på grund av förpliktelse att verkställa dessa betalningar såsom ersättning för däremot fullt svarande vederlag i pengar eller pengars värde (annat än arbete som utförts).

 

Article 18

Pensions, annuities and similar payments

1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration in consideration of past employment paid to a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.

 

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, and subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions paid and other benefits, whether periodic or lump-sum compensation, awarded under the social security legislation of a Contracting State or under any public scheme organised by a Contracting State for social welfare purposes, or any annuity arising in a Contracting State, may be taxed in that State.

 

3. The term “annuity” as used in this Article means a stated sum payable periodically at stated times during life, or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money’s worth (other than services rendered).

           

Artikel 19

Offentlig tjänst

1. (a) Lön och annan liknande ersättning (med undantag för pension), som betalas av en avtalsslutande stat, ett av dess offentligrättsliga samfund eller en av dess lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförs i denna stats, samfunds eller myndighets tjänst, beskattas endast i denna stat.

(b) Sådan lön och annan liknande ersättning beskattas emellertid endast i den avtalsslutande stat där personen i fråga har hemvist, om arbetet utförs i denna stat och personen

(i) är medborgare i denna stat; eller

(ii) inte fick hemvist i denna stat uteslutande för att utföra arbetet.

 

2. a) Pension, som betalas av, eller från fonder inrättade av, en avtalsslutande stat, ett av dess offentligrättsliga samfund eller en av dess lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförts i denna stats, samfunds eller myndighets tjänst, beskattas endast i denna stat.

b) Sådan pension beskattas emellertid endast i den avtalsslutande stat där personen  i fråga har hemvist, om han är medborgare i denna stat.

3. Bestämmelserna i artiklarna 15, 16, 17 och 18 tillämpas på lön och annan liknande ersättning och på pension som betalas på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande stat, ett av dess offentligrättsliga samfund eller en av dess lokala myndigheter.

 

Article 19

Government service

1. (a) Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a statutory body or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or body or authority shall be taxable only in that State.

 

(b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:

(i) is a national of that State; or

(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. (a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a statutory body or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or body or authority shall be taxable only in that State.

 

(b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.

3. The provisions of Articles 15, 16, 17 and 18 shall apply to salaries, wages and other similar remuneration, and to pensions, in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a statutory body or a local authority thereof.

           

Artikel 20

Studerande och praktikanter

Studerande, lärling eller affärs-, industri-, lantbruks- eller skogsbrukspraktikant, som har eller omedelbart före vistelse i en avtalsslutande stat hade hemvist i den andra avtalsslutande staten och som vistas i den förstnämnda staten uteslutande för sin undervisning eller praktik, beskattas inte i denna stat för belopp som han erhåller för sitt uppehälle, sin undervisning eller praktik, under förutsättning att beloppen härrör från källa utanför denna stat.

 

Article 20

Students and trainees

Payments which a student, or an apprentice or business, technical, agricultural or forestry trainee, who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

           


 

Artikel 21

Annan inkomst

1. Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som inte behandlas i föregående artiklar av detta avtal beskattas endast i denna stat, oavsett varifrån inkomsten härrör.

2. Bestämmelserna i stycke 1 tillämpas inte på inkomst, med undantag för inkomst av fast egendom som avses i artikel 6 stycke 2, om mottagaren av inkomsten har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken inkomsten betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

3. Utan hinder av bestämmelserna i styckena 1 och 2 i denna artikel, får inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som inte behandlas i föregående artiklar av detta avtal och som härrör från den andra staten, beskattas i denna andra stat.

 

Article 21

Other income

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article, items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement and arising in the other Contracting State may be taxed in that other State.

           

Artikel 22

Begränsning av skatteförmåner

1. Om inkomst från källa i Finland är enligt bestämmelse (med eller utan andra villkor) i detta avtal undantagen från skatt eller beskattas enligt nedsatt skattesats i Finland, och inkomsten enligt den lagstiftning som gäller i Singapore beskattas på grundval av det belopp därav som överförts till eller mottagits i Singapore, och inte på grundval av inkomstens hela belopp, skall sådan befrielse från skatt eller nedsättning av skatt, som enligt detta avtal medges i Finland, tillämpas endast på den del av inkomsten som överförts till eller mottagits i Singapore.

2. Denna begränsning tillämpas emellertid inte på inkomst som förvärvas av Singapores regering eller person som den behöriga myndigheten i Singapore godkänt för tillämpningen av detta stycke. Uttrycket ”Singapores regering” omfattar även dennas organ och offentligrättsliga samfund.

3. Person med hemvist i en avtalsslutande stat som förvärvar inkomst från den andra avtalsslutande staten är inte berättigad till skattebefrielse som annars bestäms i detta avtal, om det huvudsakliga ändamålet eller ett av de huvudsakliga ändamål av någon person med anslutning till skapandet eller överföringen av en sådan inkomst var att dra nytta av avtalets bestämmelser.

4. Vid fastställande av ärendet enligt stycke 3 är den vederbörande behöriga myndigheten eller de vederbörande behöriga myndigheterna berättigade till att ta hänsyn till, bland andra omständigheter, inkomstens belopp och natur, omständigheter under vilka inkomsten mottogs, transaktionens parters fastställda syfte och identiteten och hemvistet av de personer vilka rättsligt eller faktiskt, direkt eller indirekt, kontrollerar inkomsten eller är de verkliga innehavarna av förmånen av inkomsten (i) eller (ii) kontrollerar personer med hemvist i en avtalsslutande stat eller avtalsslutande stater och med anslutning till betalningen eller mottagandet av sådan inkomst.

 

Article 22

Limitation of Relief

1. Where this Agreement provides (with or without other conditions) that income from sources in Finland shall be exempt from tax, or taxed at a reduced rate, in Finland and under the laws in force in Singapore the said income is subject to tax by reference to the amount thereof which is remitted to or received in Singapore and not by reference to the full amount thereof, then the exemption or reduction of tax to be allowed under this Agreement in Finland shall apply only to so much of the income as is remitted to or received in Singapore.

2. However, this limitation does not apply to income derived by the Government of Singapore or any person approved by the competent authority of Singapore for the purpose of this paragraph. The term "the Government of Singapore" shall include its agencies and statutory bodies.

3. A person that is a resident of a Contracting State and derives income from the other Contracting State shall not be entitled to relief from taxation otherwise provided for in this Agreement if it was the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of such items of income to take advantage of the provisions of this Agreement.

4. In making a determination under paragraph 3, the appropriate competent authority or authorities shall be entitled to consider, among other factors, the amount and nature of the income, circumstances in which the income was derived, the stated intention of the parties to the transaction, and the identity and residence of the persons who in law or in fact, directly or indirectly, control or beneficially own (i) the income or (ii) the persons who are resident(s) of the Contracting State(s) and who are concerned with the payment or receipt of such income.

           

Artikel 23

Undanröjande av dubbelbeskattning

1. Om inte bestämmelserna i finsk lagstiftning om undanröjande av internationell dubbelbeskattning föranleder annat (vilket inte skall påverka den allmänna princip som anges här), undanröjs dubbelbeskattning i Finland på följande sätt:

a) Om person med hemvist i Finland förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Singapore, skall Finland, såvida inte bestämmelserna i punkt b) föranleder annat, från denna persons finska skatt avräkna ett belopp motsvarande den singaporeanska skatt som betalats enligt singaporeansk lagstiftning och i överensstämmelse med avtalet, beräknad på samma inkomst som den på vilken den finska skatten beräknas.

b) Dividend från bolag med hemvist i Singapore till bolag med hemvist i Finland är undantagen från finsk skatt, om mottagaren direkt behärskar minst 10 procent av röstetalet i det bolag som betalar dividenden.

 

c) Om inkomst, som person med hemvist i Finland förvärvar, enligt bestämmelse i avtalet är undantagen från skatt i Finland, får Finland likväl vid bestämmandet av beloppet av skatten på denna persons återstående inkomst beakta den inkomst som undantagits från skatt.

2. I Singapore undanröjs dubbelbeskattning på följande sätt:

Om person med hemvist i Singapore förvärvar från Finland inkomst som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Finland, skall Singapore, om inte Singapores lagstiftning beträffande avräkning som medges mot singaporeansk skatt för skatt som måste betalas i annat land än Singapore föranleder annat, antingen direkt eller genom avdrag, avräkna den betalda finska skatten mot den singaporeanska skatt som måste betalas för denna persons inkomst. Om inkomsten utgör dividend från bolag med hemvist i Finland till person med hemvist i Singapore som direkt eller indirekt äger minst 10 procent av aktiekapitalet i det bolag som betalar dividenden, skall vid medgivande av avräkning beaktas finsk skatt som utgår på den del av det utdelande bolagets inkomst från vilken dividenden har betalats.

 

Article 23

Elimination of double taxation

1. Subject to the provisions of Finnish law regarding the elimination of international double taxation (which shall not affect the general principle hereof), double taxation shall be eliminated in Finland as follows:

 

(a) where a resident of Finland derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in Singapore, Finland shall, subject to the provisions of sub-paragraph (b), allow as a deduction from the Finnish tax of that person, an amount equal to the Singapore tax paid under Singapore law and in accordance with the Agreement, as computed by reference to the same income by reference to which the Finnish tax is computed.

(b) dividends paid by a company being a resident of Singapore to a company which is a resident of Finland and which controls directly at least 10 per cent of the voting power in the company paying the dividends shall be exempt from Finnish tax.

(c) where in accordance with any provisions of the Agreement income derived by a resident of Finland is exempt from tax in Finland, Finland may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income of such person, take into account the exempted income.

2. In Singapore double taxation shall be eliminated as follows:

Where a resident of Singapore derives income from Finland which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in Finland, Singapore shall, subject to its laws regarding the allowance as a credit against Singapore tax of tax payable in any country other than Singapore, allow the Finnish tax paid, whether directly or by deduction, as a credit against the Singapore tax payable on the income of that resident. Where such income is a dividend paid by a company which is a resident of Finland to a resident of Singapore owning directly or indirectly not less than 10 per cent of the share capital of the dividend paying company, the credit shall take into account the Finnish tax paid by that company on the portion of its profits out of which the dividend is paid.

           

Artikel 24

Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall inte i den andra avtalsslutande staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som medborgare i denna andra stat under samma förhållanden, särskilt såvitt avser hemvist, är eller kan bli underkastad. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 1 tillämpas denna bestämmelse även på person som inte har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

2. Beskattningen av fast driftställe, som företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, skall i denna andra stat inte vara mindre fördelaktig än beskattningen av företag i denna andra stat, som bedriver verksamhet av samma slag.

3. Ingenting i denna artikel anses medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att medge:

(a) person med hemvist i den andra avtalsslutande staten sådana personliga avdrag vid beskattningen, sådana skattebefrielser eller skattenedsättningar som medges person med hemvist i den egna staten; or

(b) medborgare i den andra avtalsslutande staten sådana personliga avdrag vid beskattningen, sådana skattebefrielser eller skattenedsättningar som medges till egna medborgare som har inte hemvist i denna avtalsslutande stat eller till sådana andra personer som kan specificeras i denna avtalsslutande stats lagstiftning.

4. Utom i de fall då bestämmelserna i artikel 9 stycke 1, artikel 11 stycke 7 eller artikel 12 stycke 5 tillämpas, är ränta, royalty och annan betalning från företag i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten avdragsgilla vid bestämmandet av den beskattningsbara inkomsten för sådant företag på samma villkor som betalning till person med hemvist i den förstnämnda staten. Ingenting i detta stycke anses hindra en avtalsslutande stat från att sätta förplikta att uppbära källskatt på sådana betalningar.

 

 

5 Företag i en avtalsslutande stat, vars kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten, skall inte i den förstnämnda staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som annat liknande företag i den förstnämnda staten är eller kan bli underkastat.

6. Om en avtalsslutande stat medger sina medborgare sådan skatteförmån som avser att främja ekonomisk och social utveckling i enlighet med denna stats nationella politik och dess principer, anses detta inte utgöra diskriminering enligt denna artikel.

7. Bestämmelserna i denna artikel skall tillämpas på skatter som omfattas av detta avtal.

 

Article 24

Non-discrimination

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

 

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.

3. Nothing in this Article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to:

(a) residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for tax purposes which it grants to its own residents; or

 

(b) nationals of the other Contracting State those personal allowances, reliefs and reductions for tax purposes which it grants to its own nationals who are not resident in that Contracting State or to such other persons as may be specified in the taxation laws of that Contracting State.

 

4. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 5 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State. Provided that nothing in this paragraph shall be construed as preventing a Contracting State from imposing any obligation to withholding tax from such payments.

5. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.

6. Where a Contracting State grants tax incentives to its nationals designed to promote economic or social development in accordance with its national policy and criteria, it shall not be construed as discrimination under this Article.

7. The provisions of this Article shall apply to taxes which are the subject of this Agreement.

           

Artikel 25

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. Om en person anser att en avtalsslutande stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal, kan han, utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordning, lägga fram saken för den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat där han har hemvist eller, om fråga är om tillämpning av artikel 23 stycke 1, i den avtalsslutande stat där han är medborgare. Saken skall läggas fram inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet.

2. Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten söka avgöra saken genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten i syfte att undvika beskattning som strider mot avtalet. Överenskommelse som träffats genomförs utan hinder av tidsgränser i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning.

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet. De kan även överlägga i syfte att undanröja dubbelbeskattning i fall som inte regleras i avtalet.

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träda i direkt förbindelse med varandra, också inom en kommission som består av dem själva eller representanter för dem i syfte att träffa överenskommelse i den mening som avses i föregående stycken.

 

Article 25

Mutual agreement procedure

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement.

 

 

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly, including through a joint commission consisting of themselves or their representatives, for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

           

Artikel 26

Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall utbyta sådana upplysningar som är nödvändiga för att tillämpa bestämmelserna i detta avtal eller i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning i fråga om skatter som omfattas av avtalet, i den mån beskattningen enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Upplysningar som en avtalsslutande stat mottagit skall behandlas såsom hemliga på samma sätt som upplysningar, som erhållits i dessa staters interna rättsordning och saken får läggas fram endast för personer eller myndigheter (däri inbegripet domstolar och förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär eller indriver de skatter som omfattas av avtalet eller handlägger åtal eller besvär i fråga om dessa skatter. Dessa personer eller myndigheter skall använda upplysningarna endast för sådana ändamål. De får lägga fram upplysningarna vid offentlig rättegång eller i domstolsavgöranden.

2. Bestämmelserna i stycke 1 anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att:

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten;

b) lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten;

c) lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

 

Article 26

Exchange of information

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Agreement insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Agreement. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

 

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

(a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

(b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

(c) to supply information which woud disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

           


 

Artikel 27

Medlemmar av diplomatisk beskickning och konsulat

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de privilegier vid beskattningen som enligt folkrättens allmänna regler eller bestämmelser i särskilda överenskommelser tillkommer medlemmar av diplomatisk beskickning eller konsulat.

 

Article 27

Members of diplomatic missions and consular posts

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

           

Artikel 28

Ikraftträdande

1. De avtalsslutande staternas regeringar meddelar varandra att de konstitutionella förutsättningarna för ikraftträdandet av detta avtal uppfyllts.

2. Avtalet träder i kraft trettionde dagen efter dagen för det senare av de meddelanden som avses i stycke 1 och dess bestämmelser tillämpas:

(a) I Finland:

(i) i fråga om skatter som innehålls vid källan, på inkomst som förvärvas den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det då avtalet träder i kraft eller senare;

(ii) i fråga om övriga skatter på inkomst, på skatter som bestäms för skatteår som börjar den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det då avtalet träder i kraft eller senare.

(b) I Singapore:

i fråga om skatt som bestäms för beskattningsår som börjar den 1 januari det andra kalenderår som följer närmast efter det då avtalet träder i kraft eller senare.

 

3. Avtalet mellan Republiken Finland och Republiken Singapore för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatt på inkomst som undertecknats i Singapore den 23 oktober 1981 upphör att vara tillämpligt i fråga om de skatter på vilka avtalet tillämpas enligt bestämmelserna i stycke 2 i denna artikel.

 

Articles 28

Entry into force

1. The Governments of the Contracting States shall notify each other the completion of the procedures required by its law for the bringing into force of this Agreement.

2. The Agreement shall enter into force thirty days after the date of the later of the notifications referred to in paragraph 1 and its provisions shall have effect:

(a) in Finland:

(i) in respect of taxes withheld at source, on income derived on or after 1 January in the calendar year next following the year in which the Agreement enters into force;

(ii) in respect of other taxes on income, for taxes chargeable for any tax year beginning on or after 1 January in the calendar year next following the year in which the Agreement enters into force;

(b) in Singapore:

in respect of tax chargeable for any year of assessment beginning on or after 1 January in the second calendar year following the year in which the Agreement enters into force.

3. The Convention between the Republic of Finland and the Republic of Singapore for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, signed at Singapore on 23 October 1981, shall cease to have effect with respect to taxes to which this Agreement applies in accordance with the provisions of paragraph 2 of this Article.

           

 

Artikel 29

Upphörande

Detta avtal förblir i kraft till dess det sägs upp av en avtalsslutande stat. Vardera avtalsslutande staten kan, då fem år förflutit från dagen för ikraftträdandet av avtalet, på diplomatisk väg säga upp avtalet genom underrättelse härom senast sex månader före utgången av ett kalenderår. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att vara tillämpligt:

 

(a) I Finland:

(i) i fråga om skatter som innehålls vid källan, på inkomst som förvärvas den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det då avtalet träder i kraft eller senare;

(ii) i fråga om övriga skatter på inkomst, på skatter som bestäms för skatteår som börjar den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det då avtalet träder i kraft eller senare.

(b) I Singapore:

i fråga om skatt som bestäms för beskattningsår som börjar den 1 januari av det andra kalenderår som följer närmast efter det då avtalet träder i kraft eller senare.

 

Article 29

Termination

This Agreement shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Agreement, through diplomatic channels, by giving notice of termination on or before the Thirtieth day of June of any calendar year following after the period of five years from the date on which the Agreement enters into force. In such event, the Agreement shall cease to have effect:

(a) in Finland:

(i) in respect of taxes withheld at source, on income derived on or after 1 January in the calendar year next following the year in which the notice is given;

(ii) in respect of other taxes on income, for taxes chargeable for any tax year beginning on or after 1 January in the calendar year next following the year in which the notice is given;

(b) in Singapore:

in respect of tax chargeable for any year of assessment beginning on or after 1 January in the second calendar year following the year in which the notice is given.

           


 

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen befullmäktigade, undertecknat detta avtal.

 

Som skedde i Singapore den 25 juni 2002 i två exemplar på engelska.

In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Agreement.

 

Done in duplicate at Singapore this 7th day of June 2002, in the English language.

           

För Finlands regering:

 

 

 

 

 

Suvi-Anne Siimes

 

 

 

 

För Singapores regering:

 

 

 

 

Lee Hsien Loong

 

For the Government of the

Republic of Finland:

 

 

 

 

Suvi-Anne Siimes

 

 

 

 

For the Government of the

Republic of Singapore

 

 

 

Lee Hsien Loong