Republikens presidents framställning 1/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021

Ladda ner Word-dokument

 

 

 

 

R e p u b l i k e n s  p r e s i d e n t s

framställning till Ålands lagting om statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M330 enligt avsnitt 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)

 

 

 

            Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestämmelse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991), självstyrelselagen, faller inom landskapets behörighet, träder bestämmelsen i kraft på Åland endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.

             Den europeiska överenskommelsen från 1957 om internationell transport av farligt gods på väg (FördrS 23/1979, ADR) trädde i kraft i Finland 1979. I enlighet med artikel 4.3 i ADR har de fördragsslutande parterna rätt att genom bilaterala eller multilaterala fördrag (separata överenskommelser) tillåta att farligt gods kan transporteras med avvikelse från bestämmelserna i ADR, under förutsättning att en säkerhetsnivå som motsvarar bestämmelserna bibehålls. De länder som är parter i ADR (ADR-länder) ingår flera separata överenskommelser varje år. En undertecknad separat överenskommelse får tillämpas vid internationella ADR-transporter mellan de ADR-länder som har undertecknat den separata överenskommelsen i fråga. Med stöd av 6 § 4 mom. i lagen om transport av farliga ämnen får en i Finland ingången separat ADR-överenskommelse även tillämpas på nationella transporter av farliga ämnen på väg.

            På grund av den epidemi som sjukdomen covid-19 (corona) orsakat har parterna i den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) berett så kallade separata överenskommelser som kan tillämpas i ett exceptionellt epidemiläge. Den separata överenskommelsen M324 gjorde det möjligt att under coronaepidemin undantagsvis förlänga giltighetstiden för ADR-körtillstånd för förare som transporterar farligt gods och för intyg för säkerhetsrådgivare i fråga om transport av farliga ämnen (TFÄ) på väg. Överenskommelsen kunde tillämpas på de ADR-körtillstånd och intyg för säkerhetsrådgivare vars giltighetstid löpte ut mellan den 1 mars och den 1 november 2020.

            I och med att epidemin fortsätter föreslås den exceptionella förlängning av giltighetsti-den för ADR-körtillstånd och intyg för säkerhetsrådgivare som den separata överenskommelsen M324 möjliggjorde fortsätta genom den nya separata överenskommelsen M330. På samma sätt som med den separata överenskommelsen M324 är strävan också med överenskommelsen M330 att garantera att TFÄ-transporter som överensstämmer med kraven kan fortsätta också i det rådande läget. På grund av coronaepidemin går det inte nödvändigtvis att anordna de utbildningar och körprovstillfällen för ADR-körtillstånd som krävs för att förnya körtillstånden eller de provtillfällen som hänför sig till förnyandet av behörigheten för säkerhetsrådgivare. Den separata överenskommelsen M330 gäller de ADR-körtillstånd och intyg för säkerhetsrådgivare vars giltighetstid löper ut mellan den 1 mars 2020 och den 1 februari 2021. Den nya överenskommelsen M330 löper ut den 1 mars 2021.

            Den separata överenskommelsen innehåller inte några bestämmelser som hör till området för lagstiftningen. Ikraftsättandet sker således genom förordning av statsrådet.

            Transport- och kommunikationsverket undertecknade den separata överenskommelsen M330 för Finlands del den 23 november 2020 med stöd av 6 § 4 mom. i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994). Bestämmelser om sättande i kraft av den separata överenskommelsen finns i en förordning av statsrådet (FördrS 104/2020). Förordningen trädde i kraft den 30 november 2020.

            Enligt 18 § 21 punkten i självstyrelselagen har landskapet Åland lagstiftningsbehörighet i fråga om vägar och kanaler, vägtrafik, spårbunden trafik, båttrafik och farleder för den lokala sjötrafiken.

            Således måste Ålands lagtings godkännande i enlighet med 59 § 1 mom. i självstyrelselagen inhämtas för att den nämnda ikraftträdelseförordningen för avtalet ska träda i kraft på Åland.

 

 

 

 

 

 

 

 

            Med bifogande av statsrådets förordning (104/2020) i saken, föreslås

 

att Ålands lagting ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft på Åland till de delar överenskommelsen faller inom landskapets behörighet.

 

 

          Helsingfors, i statsrådet den 17 december 2020

 

R e p u b l i k e n s   P r e s i d e n t

 

 

 

 

 

                                                                 SAULI NIINISTÖ

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Justitieminister Anna-Maja Henriksson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VN/27247/2020