Republikens presidents framställning

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Regeringens proposition

Ladda ner Word-dokument

 

 

R e p u b l i k e n s  p r e s i d e n t s

                                           framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

 

            Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestäm­melse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland faller inom landska­pets behörighet, träder bestämmelsen i kraft i landskapet endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.

            Det ovan nämnda avtalet är ett avtal med delad behörighet, vars bestämmelser delvis hör till medlemsstaternas och delvis till unionens behörighet. De bestämmelser i avtalet som kan anses höra till medlemsstaternas behörighet gäller bland annat offentlig upphandling, miljö och kulturellt samarbete, på vilka områden lagtinget enligt 18 § 1, 4, 10 och 14 punk­ten i själv­styrel­sela­gen har lagstift­nings­be­hörig­het.

            Med bifogande av regeringens proposition i saken (RP 142/2010 rd), som även innehåller avtalet, föreslås

att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar avtalet faller inom landska­pets be­hörighet.

 

          Helsingfors den 1 oktober 2010

 

 

 

 

R e p u b l i k e n s   P r e s i d e n t

 

 

 

 

 

                                                                                       Minister Astrid Thors

 

 

2010/08/35