Republikens presidents framställning

Lagtingsår: 2011-2012
Typ av dokument: Regeringens proposition

Ladda ner Word-dokument

 

 

                                                                                             
R e p u b l i k e n s  p r e s i d e n t s

framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av protokollet om ändring av avtalet med Barbados för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och till lagen om ikraftträdande av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

 

            Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestäm­melse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland faller inom landska­pets behörighet, träder bestämmelsen i kraft i landskapet endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.

            Det ovan nämnda protokollet om ändring av avtalet med Barbados innehåller bestämmelser om beskattning, på vilket område lagtinget enligt 18 § 5 punk­ten i själv­styrel­sela­gen har lagstift­nings­be­hörig­het till vissa delar. Lagtinget har tidigare gett sitt bifall till avtalet med Barbados (FördrS 79/1992).

            Med bifogande av regeringens proposition i saken (RP 117/2011 rd), som även innehåller protokollet, föreslås

att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar protokollet faller inom landska­pets be­hörighet.

 

          Helsingfors den 9 december 2011

 

 

 

 

R e p u b l i k e n s   P r e s i d e n t

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Justitieminister Anna-Maja Henriksson

 

 

 

 

2011/08/60a