Republikens presidents framställning 2/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020

Ladda ner Word-dokument

 

 

 

R e p u b l i k e n s  p r e s i d e n t s

framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan

 

 

            Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestämmelse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991), självstyrelselagen, faller inom landskapets behörighet, träder bestämmelsen i kraft på Åland endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.
            I propositionen föreslås det att riksdagen godkänner det i juli 2018 i Tokyo under-tecknade strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan, och att riksdagen antar en lag för att sätta i kraft de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen.

            Det strategiska partnerskapsavtalet med Japan är ett blandat avtal som innehåller både bestämmelser som hör till medlemsstaternas behörighet och bestämmelser som hör till Europeiska unionens behörighet. Avtalet utgör en ram för sektorsavtal och samarbete. Det strategiska partnerskapsavtalet omfattar alla nuvarande samarbetsområden och medför möjligheter till samarbete på nya områden.

            Avtalet syftar till att övergripande öka samarbetet mellan Europeiska unionen och Japan. Det omfattar utöver det politiska, ekonomiska och sektorbaserade samarbetet även sam-arbete för att lösa regionala och globala utmaningar. I avtalet betonas samordningen av ståndpunkter och utbytet av information i internationella forum. Utveckling av verksamhetssätt utifrån den gemensamma värdegrund som avser demokrati, rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter, och främjande av dessa värden, är genomgående teman i avtalet. Det är fråga om ett ramavtal, dvs. ett övergripande samarbetsavtal. Avtalet behandlar centrala politiska frågor och flera sektorbaserade samarbetsområden på en allmän nivå.

            Avsikten är att avtalet ska träda i kraft den första dagen i den andra månad som följer på den dag då Japans ratifikationsinstrument och det instrument som bekräftar Europeiska unionens och dess medlemsstaters godkännande och ratificering utväxlats. Lagen avses träda i kraft samtidigt som avtalet träder i kraft vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet.

            Partnerskapsavtalet med Japan innehåller till viss del bestämmelser om samarbetsområ-den som enligt 18 § i självstyrelselagen för Åland hör till Ålands lagstiftningsbehörighet. Åtminstone i de artiklar som gäller samarbete på områdena hälsa, utbildning, kultur och miljöskydd ingår bestämmelser som omfattas av den nationella behörigheten och också av Ålands lagstiftningsbehörighet. Således måste Ålands lagtings godkännande i enlighet med 59 § 1 mom. i självstyrelselagen inhämtas för att den ikraftträdandelag som ingår i propositionen ska träda i kraft på Åland.

 

            Med bifogande av regeringens proposition (RP 17/2019 rd) i saken, föreslås

 

att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagen träder i kraft på Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

 

          Helsingfors, i statsrådet den 8 november 2019

 

R e p u b l i k e n s   P r e s i d e n t

 

 

 

 

 

                                                                 SAULI NIINISTÖ

 

 

 

 

 

                                                                                       Justitieminister Anna-Maja Henriksson

VN/6199/2019