Republikens presidents framställning 2/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022

Ladda ner Word-dokument

 

 

 

R e p u b l i k e n s  p r e s i d e n t s

framställning till Ålands lagting om utkastet till statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M342 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)

 

 

 

            Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestämmelse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991), självstyrelselagen, faller inom landskapets behörighet, träder bestämmelsen i kraft på Åland endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.

            Överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (FördrS 23/1979, ADR) trädde i kraft i Finland 1979. I enlighet med artikel 4.3 i ADR har de fördragsslutande parterna rätt att genom bilaterala eller multilaterala fördrag (separata överenskommelser) tillåta att farligt gods kan transporteras med avvikelse från bestämmelserna i ADR, under förutsättning att en säkerhetsnivå som motsvarar bestämmelserna bibehålls.

            Enligt ADR får en transportenhet som transporterar farligt gods bestå av högst en släpvagn. Den gällande separata överenskommelsen M304 tillåter att en transportenhet består av fler än en släpvagn. Sverige, som har upprättat avtalet, föreslår ett multilateralt separat ADR-avtal M342, enligt vilket en transportenhet som används vid transport av farliga ämnen kan bestå av fler än en släpvagn, med avvikelse från ADR-överenskommelsen. Liksom i det nuvarande avtalet syftar också den nya överenskommelsen bl.a. till att transporterna ska vara kostnadseffektiva och således miljövänliga i och med att samma varumängd transporteras av ett mindre antal fordon. Vid internationell ADR-transport i de länder som har undertecknat den separata överenskommelsen M342 ska dessutom kraven på användning av fordonskombinationer i landet i fråga iakttas.

 

 

 

            Det nya separata ADR-avtalet är en fortsättning på det gällande separata avtalet M304, som är i kraft till 16.12.2021. Transport- och kommunikationsverket fattade beslut om undertecknande av avtalet 27.10.2021.

            Den separata överenskommelsen innehåller inte några bestämmelser som hör till området för lagstiftningen. Ikraftsättandet sker således genom förordning av statsrådet.

            Enligt 18 § 21 punkten i självstyrelselagen för Åland har landskapet lagstiftnings-behörighet i fråga om vägtrafik.

            Således måste Ålands lagtings godkännande i enlighet med 59 § 1 mom. i självstyrelselagen inhämtas för att den nämnda ikraftträdelseförordningen för avtalet ska träda i kraft på Åland.

            Med bifogande av utkastet till statsrådets förordning i saken, föreslås

 

att Ålands lagting ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft på Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

          Helsingfors, i statsrådet den 16 december 2021

 

R e p u b l i k e n s   P r e s i d e n t

 

 

 

 

 

                                                                 SAULI NIINISTÖ

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Justitieminister Anna-Maja Henriksson

VN/29791/2021