Republikens presidents framställning 2/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021

Ladda ner Word-dokument

 

 

 

 

R e p u b l i k e n s  p r e s i d e n t s

framställning till Ålands lagting om statsrådets förordning om det multilaterala avtalet RID 6/2020 enligt avsnitt 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF)

 

 

 

            Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestämmelse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991), självstyrelselagen, faller inom landskapets behörighet, träder bestämmelsen i kraft på Åland endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.

            I bihang C (RID-bestämmelserna) till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF, FördrS 52/2006) finns bestämmelser om internationell transport av farligt gods på järnväg mellan de medlemsstater i organisationen för internationell järnvägstrafik (OTIF) som tillämpar RID-bestämmelserna (RID-länder). I enlighet med kapitel 1.5 i RID-bestämmelserna får RID-ländernas behöriga myndigheter komma överens om att tillåta vissa transporter på deras territorier under temporär avvikelse från bestämmelserna i RID (separat överenskommelse), såvida säkerheten inte äventyras därigenom. Med stöd av 6 § 4 mom. i lagen om transport av farliga ämnen får en i Finland ingången eller godkänd separat överenskommelse även tillämpas på nationella transporter av farliga ämnen på järnväg.

            På grund av den epidemi som sjukdomen covid-19 (corona) orsakat har också parterna i konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) berett så kallade separata överenskommelser som kan tillämpas i ett exceptionellt epidemiläge. Den separata överenskommelsen RID 1/2020 gjorde det möjligt att under coronaepidemin undantagsvis förlänga giltighetstiden för intyg för säkerhetsrådgivare i fråga om transport av farliga ämnen (TFÄ). Överenskommelsen kunde tillämpas på de intyg för säkerhetsrådgivare som gällde transport av farliga ämnen på järnväg och vars giltighetstid löpte ut mellan den 1 mars och den 1 november 2020.

            I och med att epidemin fortsätter föreslås den exceptionella förlängning av giltighetstiden för intyg för säkerhetsrådgivare som den separata överenskommelsen RID 1/2020 möjliggjorde fortsätta genom att den nya separata överenskommelsen RID 6/2020 sätts i kraft. Precis som genom den separata överenskommelsen 1/2020 är det meningen att giltighetstiden för intyg för säkerhetsrådgivare också genom den separata överenskommelsen 6/2020 ska förlängas i enlighet med överenskommelsen även om en säkerhetsrådgivare inte har kunnat delta vid ett provtillfälle som Transport- och kommunikationsverket ordnat i anslutning till förnyandet av intyget för säkerhetsrådgivare och säkerhetsrådgivaren således inte har kunnat få ett nytt intyg. Den separata överenskommelsen 6/2020 gäller de intyg för säkerhetsrådgivare vars giltighetstid löper ut mellan den 1 mars 2020 och den 1 februari 2021. Den nya överenskommelsen 6/2020 löper ut den 1 mars 2021.

            De separata överenskommelserna innehåller inte några bestämmelser som hör till området för lagstiftningen. Ikraftsättandet sker således genom förordning av statsrådet.

            Transport- och kommunikationsverket undertecknade den separata överenskommelsen RID 6/2020 för Finlands del den 30 november 2020 med stöd av 6 § 4 mom. i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994). Bestämmelser om sättande i kraft av den separata överenskommelsen finns i en förordning av statsrådet. Förordningen (FördrS 105/2020) trädde i kraft den 7 december 2020. Den separata överenskommelsen trädde i kraft vid tidpunkten för undertecknandet.

            Enligt 18 § 21 punkten i självstyrelselagen har landskapet Åland lagstiftningsbehörighet i fråga om vägar och kanaler, vägtrafik, spårbunden trafik, båttrafik och farleder för den lokala sjötrafiken.

            Således måste Ålands lagtings godkännande i enlighet med 59 § 1 mom. i självstyrelselagen inhämtas för att den nämnda ikraftträdelseförordningen för avtalet ska träda i kraft på Åland.

           

 

 

 

 

 

 

 

            Med bifogande av statsrådets förordning (105/2020) i saken, föreslås

 

att Ålands lagting ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft på Åland till de delar överenskommelsen faller inom landskapets behörighet.

 

 

          Helsingfors, i statsrådet den 17 december 2020

 

R e p u b l i k e n s   P r e s i d e n t

 

 

 

 

 

                                                                 SAULI NIINISTÖ

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Justitieminister Anna-Maja Henriksson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VN/27247/2020