Republikens presidents framställning 3/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020

Ladda ner Word-dokument

 

 

 

 

R e p u b l i k e n s  p r e s i d e n t s

framställning till Ålands lagting om förslaget till statsrådets förordning om avtalet om främjande av inter-nationellt arktiskt forskningssamarbete

 

 

 

            Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestämmelse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991), självstyrelselagen, faller inom landskapets behörighet, träder bestämmelsen i kraft på Åland endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.

            Vid Arktiska rådets ministermöte i Kiruna 2013 inleddes en process för att främja forskningssamarbetet mellan Arktiska rådets medlemsländer (Island, Kanada, Norge, Sverige, Finland, Danmark, Ryssland, Förenta staterna). Processen resulterade i januari 2017 i att samtliga medlemsländers förhandlare godkände avtalstexten med rubriken Agreement on Enhancing International Arctic Scientific Cooperation. Avtalet undertecknades i samband med Arktiska rådets ministermöte i Alaska Fairbanks i Förenta staterna den 11 maj 2017.

            Avtalet undertecknades av Republiken Finlands regering, Kanadas regering, Konungariket Danmarks regering, Islands regering, Konungariket Norges regering, Ryska federationens regering, Konungariket Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering.

            Samarbetsavtalet kan genomföras inom ramen för Finlands nationella lagar och de internationella avtalen. Arktiska rådets medlemsländer följer upp genomförandet av samarbetsavtalet. Undervisnings- och kulturministeriet är Finlands nationella kontaktpunkt. Förpliktelserna i artiklarna förstås så att finska staten vid genomförandet av avtalet gör sitt bästa för att främja genomförandet av åtgärderna. Avtalet är juridiskt bindande, men det är inte förenat med sanktioner.

            För varje land har det fastställts geografiska gränser för tillämpningen av avtalet. I linje med Finlands arktiska strategi (2013) ska avtalet omfatta hela Finland och dess havsområden.

            Avtalet om främjandet av det internationella arktiska forskningssamarbetet är av allmän karaktär och i avtalet avtalas inte om vetenskapligt samarbete. Avtalet signalerar dock att man vill uppmuntra och stödja det internationella forskningssamarbete som gäller Arktis. Avtalet kan främja samarbetet med sådana land där en myndighet kräver skriftliga avtal som bakgrund för samarbetet. Det kan särskilt minska sådana gräns- och tullformaliteter som hindrar forskningsarbetet. Formaliteter kan hindra forskare, forskningsapparatur och prover att röra sig över gränserna och tillträdet till de land- och havsområden samt forskningsstationer och forskningsfartyg som forskningen gäller.

            För att avtalet ska träda i kraft krävs det godkännande eller ratificering av varje avtalspart. Avtalet innehåller inga bestämmelser som hör till området för lagstiftningen eller andra bestämmelser som förutsätter riksdagens godkännande, och därför kan beslutet om nationellt godkännande av avtalet fattas utan riksdagens medverkan.

            Avtalet omfattar hela Finland och dess havsområden. Avtalet innehåller till viss del bestämmelser om samarbetsområden som enligt 18 § i självstyrelselagen för Åland hör till Ålands lagstiftningsbehörighet. Åtminstone de artiklar som gäller samarbete på områdena natur- och miljövård, jakt och fiske samt undervisning och kultur innehåller bestämmelser som omfattas av den nationella behörigheten och också av Ålands lagstiftningsbehörighet.

            Således måste Ålands lagtings godkännande i enlighet med 59 § 1 mom. i självstyrelselagen inhämtas för att förordningen ska träda i kraft på Åland.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Med bifogande av utkastet till statsrådets förordning i saken, föreslås

 

att Ålands lagting ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft på Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

 

          Helsingfors, i statsrådet den 8 november 2019

 

R e p u b l i k e n s   P r e s i d e n t

 

 

 

 

 

                                                                 SAULI NIINISTÖ

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Justitieminister Anna-Maja Henriksson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VN/9111/2019