Republikens presidents framställning 4/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022

Ladda ner Word-dokument

 

 

R e p u b l i k e n s  p r e s i d e n t s

framställning till Ålands lagting om Regeringens proposition till riksdagen med förslag till godkännande och sättande i kraft av Europarådets konvention om samproduktion av filmverk samt till lag om europeiska konventionen om samproduktion av filmverk

 

 

            Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestämmelse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991), självstyrelselagen, faller inom landskapets behörighet, träder bestämmelsen i kraft på Åland endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.

 

Europarådets konvention om samproduktion av filmverk (reviderad)

            Konventionens syfte är att främja och underlätta uppkomsten av samproduktioner av filmverk mellan parterna genom att fastställa regler som ska tillämpas i sådana produktioner. Konventionen ersätter den europeiska konventionen om samproduktion av filmverk som parterna antog i Europarådet 1992. Efter godkännandet av den reviderade konventionen tillämpas emellertid den europeiska konventionen ännu mellan sådana stater där den ena är part i den reviderade konventionen och den andra är part enbart i den europeiska konventionen. Således kommer även den europeiska konventionen att förbli i kraft nationellt.

            Den reviderade konventionen trädde i kraft internationellt den 1 oktober 2017. För Finlands del träder konventionen i kraft den första dagen i den månad som följer efter utgången av en period av tre månader från dagen för deponering av Finlands godkännandeinstrument. Den lag som gäller den reviderade konventionen avses träda i kraft vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet samtidigt som konventionen träder i kraft för Finlands del.

 

Den europeiska konventionen om samproduktion av filmverk

            Den europeiska konventionen sattes i kraft i Finland 1995 på förordningsnivå. Förutom att propositionen innehåller ett lagförslag om sättande i kraft av de bestämmelser i den reviderade konventionen som hör till området för lagstiftningen, innehåller propositionen även ett förslag om att de bestämmelser i den europeiska konventionen som enligt grundlagen och dess tolkningspraxis för närvarande hör till området för lagstiftningen lyfts upp till lagnivå. Den lag som gäller den europeiska konventionen avses träda i kraft så snart som möjligt vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet.

            Såväl den europeiska konventionen som den reviderade konventionen innehåller bestämmelser som rör kultur, vilka enligt 18 § 14 punkten i självstyrelselagen för Åland hör till landskapets lagstiftningsbehörighet.

            Således måste Ålands lagtings godkännande i enlighet med 59 § 1 mom. i självstyrelselagen inhämtas för att de nämnda ikraftträdelselagarna för konventionerna ska träda i kraft på Åland.

 

            Med bifogande av regeringens proposition (RP 223/2021 rd) i saken, i vilken de nämnda konventionerna ingår, föreslås

 

att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagarna träder i kraft på Åland till de delar konventionerna faller inom landskapets behörighet.

 

          Helsingfors, i statsrådet den 14 januari 2022

 

R e p u b l i k e n s   P r e s i d e n t

 

 

 

 

 

                                                                 SAULI NIINISTÖ

 

 

 

 

                                                                  Justitieminister Anna-Maja Henriksson

 

 

VN/2105/2020