Republikens presidents framställning 4/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020

Ladda ner Word-dokument

 

 

 

 

R e p u b l i k e n s  p r e s i d e n t s

framställning till Ålands lagting om utkastet till statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M318 enligt avsnitt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)

 

 

 

            Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestämmelse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991), självstyrelselagen, faller inom landskapets behörighet, träder bestämmelsen i kraft på Åland endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.

            Den europeiska överenskommelsen från 1957 om internationell transport av farligt gods på väg (FördrS 23/1979, ADR-överenskommelsen) trädde för Finlands del i kraft 1979. Särskilt bilagorna A och B till ADR-överenskommelsen innehåller bestämmelser om transport av farliga ämnen. De gäller bland annat klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen samt konstruktion, utrustning och användning i fråga om fordon och tankar. ADR-överenskommel-sens tillämpningsområde omfattar transporter av farligt gods i vägtrafiken.

            I enlighet med artikel 4.3 i ADR-överenskommelsen har de fördragsslutande parterna rätt att genom bilaterala eller multilaterala fördrag tillåta att farligt gods transporteras med avvikelse från ADR-bestämmelserna, under förutsättning att en säkerhetsnivå som motsvarar ADR-be-stämmelserna bibehålls. Med stöd av avsnitt 1.5.1.2 i bilaga A till ADR-överenskommelsen får giltighetstiden för en avvikelse från ADR-bestämmelserna vara högst fem år. Ett av Finland utarbetat eller undertecknat separat avtal får tillämpas i internationella ADR-transporter mellan de ADR-länder som har undertecknat det separata avtalet i fråga. Ett separat avtal enligt ADR-överenskommelsen får även tillämpas på nationella transporter av farliga ämnen.

            Det separata avtalet M318 (Concerning the carriage of gases of Class 2 in refillable pressure receptacles authorized by the United States of America Department of Transportation in relation to 1.1.4.2) gäller transport av så kallade DOT-kärl som godkänts i Förenta staterna. Genom det separata avtalet godkänns transport av DOT-kärl i enlighet med villkoren i det separata avtalet. Transport av DOT-kärl har tidigare varit tillåten med stöd av det separata avtalet M299, som Finland hade ratificerat. Giltighetstiden för det separata avtalet M299 löpte ut den 1 juni 2019.

            Enligt ADR-överenskommelsen och nationella bestämmelser ska de tryckkärl som används för transport av gaser vara godkända i enlighet med ADR-överenskommelsen. På så sätt är det inte alls tillåtet att utan ett gällande separat avtal transportera DOT-kärl som godkänts i Förenta staterna och som inte är förenliga med ADR-bestämmelserna. Möjlighet att transportera gaser i DOT-kärl behövs till exempel i näringslivet och i laboratorier, om de gaser som behövs i verksamheten har framställts utanför de fördragsslutande staterna och är förpackade i gasflaskor som inte uppfyller ADR-bestämmelserna.

            Av ADR-länderna har det separata avtalet före den 1 juli 2019 undertecknats av Storbritannien (som utarbetat avtalet), Frankrike, Sverige, Tyskland, Irland, Schweiz, Österrike och Holland.

            Bestämmelser om sättande i kraft av det separata avtalet utfärdas genom förordning av statsrådet. Transport- och kommunikationsverket har för avsikt att underteckna det separata avtalet närmare det statsrådssammanträde som beslutar om ikraftsättandet. Det separata avtalet kommer att gälla från tidpunkten för undertecknande och giltighetstiden löper ut den 1 juni 2023.

            Med stöd av 18 § 21 punkten i självstyrelselagen för Åland har landskapet Åland lagstiftningsbehörighet i fråga om vägar och kanaler, vägtrafik, spårbunden trafik, båttrafik och farleder för den lokala sjötrafiken. Enligt 18 § 22 punkten i självstyrelselagen har landskapet lagstiftningsbehörighet i fråga om näringsverksamhet. Åland har landskapslagstiftning om tillämpning av riksförfattningar om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor. Således måste Ålands lagtings godkännande i enlighet med 59 § 1 mom. i självstyrelselagen inhämtas för att förordningen ska träda i kraft på Åland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Med bifogande av utkastet till statsrådets förordning i saken, föreslås

 

att Ålands lagting ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft på Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

 

          Helsingfors, i statsrådet den 8 november 2019

 

R e p u b l i k e n s   P r e s i d e n t

 

 

 

 

 

                                                                 SAULI NIINISTÖ

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Justitieminister Anna-Maja Henriksson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VN/10193/2019