Republikens presidents framställning

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Regeringens proposition

Ladda ner Word-dokument

2018-2019 Lt-Rep-Pres-framst 4

 

 

R e p u b l i k e n s  p r e s i d e n t s

framställning till Ålands lagting om utkastet till statsrådets förordning om avtalet om ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning

 

 

 

            Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestämmelse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991), självstyrelselagen, faller inom landskapets behörighet, träder bestämmelsen i kraft på Åland endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.

            Avtalet gäller en ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning. Den ursprungliga överenskommelsen trädde i kraft 1997 och dess syfte är att fördjupa det nordiska samarbetet och öka studerandes möjligheter att söka och få tillträde till högre utbildning i de andra nordiska länderna. Överenskommelsen har ändrats så att den gäller tills vidare. Tidigare har överenskommelsen förnyats för ett visst antal år åt gången. Ändringen av överenskommelsen är avsedd att sättas i kraft med förordning.

            I överenskommelsen bestäms också om ett ersättningssystem mellan länderna. Ersättningssystemet påverkar Danmarks, Sveriges, Finlands och Norges andel av den nordiska budgeten. Danmark, Finland, Norge och Sverige betalar eller får ersättning kalenderårsvis för högskolestuderande som avlägger examen i ett annat nordiskt land. Island och de självstyrande områdena i Norden är enligt överenskommelsen befriade från ersättningssystemet. Riksdagen tar ställning till budgetverkningarna av överenskommelsen (RP 151/2018 rd).

            Enligt 18 § 14 punkten i självstyrelselagen har landskapet lagstiftningsbehörighet i fråga om undervisning.

            Eftersom avtalet innehåller bestämmelser som åtminstone delvis hör till landskapets lagstiftningsbehörighet, måste Ålands lagtings godkännande i enlighet med 59 § 1 mom. i självstyrelselagen inhämtas för att förordningen ska träda i kraft på Åland.

 

            Med bifogande av utkastet till statsrådets förordning i saken samt regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om tillträde till högre utbildning (RP 151/2018 rd), föreslås

 

att Ålands lagting ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft på Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

 

          Helsingfors, i statsrådet den 23 november 2018

 

R e p u b l i k e n s   P r e s i d e n t

 

 

 

 

 

                                                                 SAULI NIINISTÖ

 

 

 

 

 

                                                                                       Kommunikationsminister Anne Berner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VN/6135/2018