Republikens presidents framställning

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Regeringens proposition

Ladda ner Word-dokument

2018-2019 Lt-Rep-Pres-framst 2

 

 

R e p u b l i k e n s  p r e s i d e n t s

framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollet om ändring av avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestämmelse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991), självstyrelselagen, faller inom landskapets behörighet, träder bestämmelsen i på Åland endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.

            Genom protokollet om ändring av avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet ändras de bestämmelser som berör preambel, allmänna beskattningsregler och förfarandet vid ömsesidig överenskommelse.

            Enligt 18 § 5 punkten i självstyrelselagen har landskapet lagstiftningsbehörighet bland annat i fråga om kommunerna tillkommande skatter.

            Således måste Ålands lagtings godkännande i enlighet med 59 § 1 mom. i självstyrelselagen inhämtas för att den ikraftträdandelag som ingår i propositionen ska träda i kraft på Åland.

 

 

 

 

            Med bifogande av regeringens proposition (RP 169/2018 rd) i saken, föreslås

 

att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagen träder i kraft på Åland till de delar avtalet och protokollet faller inom landskapets behörighet.

 

 

          Helsingfors, i statsrådet den 19 oktober 2018

 

R e p u b l i k e n s   P r e s i d e n t

 

 

 

 

 

                                                                 SAULI NIINISTÖ

 

 

 

 

 

                                                                                       Kommunikationsminister Anne Berner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VN/5386/2018