Republikens presidents framställning

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Regeringens proposition

Ladda ner Word-dokument

2018-2019 Lt-Rep-Pres-framst 7

R e p u b l i k e n s  p r e s i d e n t s

framställning till Ålands lagting med anledning av regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland

 

            Till riksdagen har den 6 februari 2019 överlämnats regeringens proposition med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland.

            Enligt 69 § i självstyrelselagen kan lagen inte ändras annat än genom överensstämmande beslut av riksdagen och lagtinget. Besluten ska i riksdagen fattas i grundlagsordning och i lagtinget med en majoritet om minst två tredjedelar av de angivna rösterna.

            I propositionen föreslås det att självstyrelselagen för Åland ändras så, att lagens bestämmelser om landskapet Ålands ekonomi i huvudsak förnyas. Förslaget bygger på den överenskommelse för den föreslagna regleringen om landskapet Ålands ekonomi som nåddes vid beredningen av totalrevisonen av en ny Ålands självstyrelselag. Enligt den samsyn som råder mellan regeringen och Ålands landskapsregering är totalrevisionen avsedd att slutföras under de valperioder som närmast följer på denna valperiod.

            Det ekonomiska systemet för finansiering av självstyrelsens utgifter bygger på det nuvarande avräkningssystemet, men görs flexiblare. Enligt den behörighetsfördelning som föreskrivs mellan landskapet och riket i självstyrelselagen, hör statsbeskattningen på Åland till rikets lagstiftningsbehörighet, dvs. till riksdagens befogenheter, medan bland annat kommunalbeskattningen utgör ett behörighetsområde som hör till landskapets behörighet, dvs. till Ålands lagting.  De statsskatter som uppbärs på Åland tas in i statsbokslutet. Det föreslås i propositionen att till landskapet Åland för finansiering av utgifter som hänför sig till självstyrelsen återförs statsmedel genom ett avräkningssystem som påminner om det nuvarande, men som ska kunna ändras smidigare. Vid dimensioneringen av det nya avräkningssystemet har i jämförelse med nuläget beaktats ett tillägg för att höja nivån på grundfinansieringen för landskapet Åland för att trygga att landskapet kan genomföra sina uppgifter.

            Det nuvarande systemet för skattegottgörelsen föreslås ersatt med ett system med skatteavräkning. Den föreslagna systemändringen har två syften. Dels är avsikten med skatteavräkningen att den ska fungera som ett effektivare incitament för att utveckla skattekraften på Åland än den nuvarande skattegottgörelsen. Dels ska skatteavräkningen fungera neutralt i förhållande till planerade och kommande statliga förvaltningsreformer. I den skatteavräkning som föreslås har beaktats de effekter som ikraftträdandet av landskaps- och vårdreformen har på tillämpningen av skattegottgörelsen sådan denna föreskrivs i självstyrelselagen (GrUU 26/2017 rd).

            Genom reformen finansieras utgifterna för självstyrelsen i huvudsak genom det årliga avräkningsbeloppet som grundar sig på statsbokslutet samt på den föreslagna skatteavräkningen. Dessutom föreslås det att möjligheten till extra anslag enligt prövning och tillskott för exceptionella förhållanden bibehålls. Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2021.

            Grundlagsutskottet har den 11 februari 2019 gett sitt betänkande över lagförslaget (GrUB 12/2018 rd). Grundlagsutskottet har funnit den föreslagna lagstiftningsordningen motiverad. Utskottet har föreslagit att riksdagen oförändrat godkänner lagförslaget som ingår i regeringens proposition RP 320/2018 rd. Grundlagsutskottet har ansett det viktigt att totalrevisionen av självstyrelselagen förverkligas. Utskottet har därför för riksdagen föreslagit ett uttalande, enligt vilket riksdagen förutsätter att regeringen vidtar brådskande åtgärder att förverkliga totalrevisionen av Ålands självstyrelselag.

            Riksdagen godkände den 20 februari 2019 det lagförslag som till sitt innehåll beslutats i den första behandlingen och som ingår i RP 320/2018 rd att vila till det första riksmötet som hålls efter följande riksdagsval. Riksdagen godkände även det förslag till uttalande som ingår i grundlagsutskottets ovan nämnda betänkande.

            Regeringens proposition överlämnas härmed till lagtinget för att behandlas i den ordning som anges i 69 § i självstyrelselagen för Åland.

 

 

          Helsingfors, i statsrådet den 22 februari 2019

 

R e p u b l i k e n s   P r e s i d e n t

 

 

 

 

 

                                                                 SAULI NIINISTÖ

 

 

 

 

                                                                 Kommunikationsminister Anne Berner

VN/5770/2018