Republikens presidents framställning 6/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022

Ladda ner Word-dokument

 

R e p u b l i k e n s   p r e s i d e n t s

framställning till Ålands lagting om lagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan

 

            Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestämmelse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991), självstyrelselagen, faller inom landskapets behörighet, träder bestämmelsen i kraft på Åland endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.

            Det i oktober 2018 undertecknade avtalet om investeringsskydd, avtalet, mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan, är till sin karaktär ett blandavtal vars bestämmelser omfattas dels av medlemsstaternas, dels av Europeiska unionens behörighet. Avtalet förhandlades fram parallellt med frihandelsavtalet mellan EU och Singapore och de utgör tillsammans en institutionell helhet. De bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftning är avsett att sättas i kraft med den lag som föreslås enligt regeringens proposition (RP 6/2022 rd).

            I avtalet ingår det bestämmelser som har beröringspunkter med protokoll 2 om Åland i bilagan till fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen (FördrS 103/1994). En del av bestämmelserna i fråga hör till EU:s exklusiva befogenhet, vilket innebär att den åländska särställningen har beaktats redan i förhandlingarna om avtalsbestämmelserna i fråga.

            I artikel 2.2 i avtalet fastställs att parterna har en rätt att reglera frågor, som enligt 18 § i självstyrelselagen under vissa förutsättningar också hör till landskapet Ålands lag-stiftningsbehörighet. I avtalets artikel 2.4 om en rättvis och skälig behandling och fullständigt skydd och säkerhet, i artikel 2.5 om kompensation för förluster och i artikel 2.6 om expropriation ingår det bestämmelser som hör till den nationella befogenheten och som enligt 18 § 5, 6, 8, 18, 25 och 26 punkten i självstyrelselagen också hör till landskapets lagstiftningsbehörighet.

            Eftersom avtalet innehåller bestämmelser som hör till landskapets lagstiftningsbehörig-het, behöver Ålands lagtings bifall i enlighet med 59 § 1 mom. i självstyrelselagen inhämtas för att lagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet i sin helhet ska bli gällande också på Åland.

 

            Med bifogande av regeringens proposition (RP 6/2022 rd), som innefattar lagförslaget och avtalet i saken, föreslås

att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagen träder i kraft på Åland till de delar avtalet om investeringsskydd faller inom landskapets behörighet.

 

          Helsingfors, i statsrådet den 1 april 2022

 

R e p u b l i k e n s   P r e s i d e n t

 

 

 

 

 

                                                                 SAULI NIINISTÖ

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Justitieminister Anna-Maja Henriksson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VN/5083/2022