Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande 1/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 1/2008-2009

 

Datum

 

Självstyrelsepolitiska nämnden

2008-11-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande

Landskapsregeringens EU-program 2008-2011

·      Landskapsregeringens meddelande nr 3/2007-2008

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Självstyrelsepolitiska nämndens förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmänt 1

EU:s jordbrukspolitik. 2

EU:s havspolitik och en Östersjöstrategi 2

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

I meddelandet ingår landskapsregeringens program för 2008 - 2011, årets prioriterade områden inom EU-politiken samt en redogörelse för de EU- ärenden som har hanterats under år 2007. I landskapsregeringens EU-program 2008-2011 anges de övergripande målen för arbetet med EU-politiken.

 

Självstyrelsepolitiska nämndens förslag

 

Självstyrelsepolitiska nämnden föreslår att lagtinget antecknar sig landskapsregeringens meddelande för kännedom och bringar betänkandets motivering till landskapsregeringens kännedom.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmänt

 

Landskapsregeringen har i meddelandet redogjort för övergripande mål, delmål och prioriterade åtgärder som antagits för EU-politiken och arbetet med EU-ärenden 2008-2011. I meddelandet sägs bl.a. att landskapsregeringen kommer att fokusera och välja ut områden som är av väsentlig betydelse för Åland. Dessutom ska landskapsregeringen medverka till att stärka lagtingets möjligheter att delta i beslutsprocessen. Enligt nämnden bör såväl lagtinget som landskapsregeringen bli bättre på att i god tid identifiera de EU-ärenden som från landskapets synpunkt är viktiga att följa upp. Landskapsregeringen ska i dessa ärenden alltid ta ställning till om samråd med lagtinget ska begäras. För att möjliggöra en meningsfull behandling i lagtinget bör detta genomföras så tidigt som möjligt under beredningen.

     Nämnden har erfarit att landskapsregeringen har inlett arbetet med nästa års meddelande om landskapsregeringens EU-program. Det kommer att överlämnas till lagtinget under inledningen av år 2009. Avsikten är att i det kommande programmet göra tydligare politiska prioriteringar. Detta kommer att göra det möjligt att lägga större resurser på att påverka innehållet i kommissionens förslag. Enligt nämnden är detta en utveckling i rätt riktning. Nämnden har under beredningen särskilt fördjupat sig i jordbruks- och havspolitiken eftersom det är aktuella och viktiga frågor för landskapet. 

 

EU:s jordbrukspolitik

 

Under den danska ordförandeskapsperioden initierades en s.k. hälsokontroll av EU:s jordbrukspolitik (Health Check of the Common Agricultural Policy). Hälsokontrollen syftar till att stegvis förändra jordbrukspolitiken så att jordbrukarna förbereds på de nya utmaningar som utvidgningen av EU, förändrade marknadsförutsättningar och klimatförändringen innebär. Hälsokontrollen är nu på väg att följas upp med en rad lagstiftningsåtgärder. I slutet av november detta år kom jordbruksministrarna överens om vilka åtgärder som ska vidtas för att modernisera och förenkla jordbrukspolitiken. Åtgärderna innefattar bl.a. följande:

     Mjökkvoterna som ska avskaffas 2015 ska stegvis fasas ut för att säkra en mjuk övergång. Kvoterna kommer att ökas med en procent varje år mellan 2009 och 2014.  Kravet på att en viss procent av marken ska ligga i träda försvinner. Bidraget för energigrödor kommer också att avskaffas.

     Vidare kommer direktstödet till jordbrukarna att frikopplas så att betalningarna inte längre kopplas till produktionen av en viss produkt. Det är marknadens efterfrågan som ska styra produktionen istället för stödåtgärderna. Finland har arbetat för att en del av denna stödform ska bli kvar. Genom en kompromisslösning beslöts att tio procent av stödet även i fortsättningen kan ges för en viss produktion. Syftet är att skydda livsmedelsindustrins behov av inhemska jordbruksprodukter.

     En annan åtgärd som föreslås är att en del av det stöd som gått till gårdar med mer än 5000 euro i direktstöd får föras över till budgeten för landsbygdsutveckling. Denna förändring innebär för landskapets del att landskapet får behörighet över stödmedel som tidigare hörde till rikets behörighet. Nämnden har erfarit att landskapsregeringen har för avsikt att ta fram ett förslag som syftar till att dessa medel kan användas för miljöförbättrande åtgärder på gårdsnivå. 

 

EU:s havspolitik och en Östersjöstrategi

 

I EU:s årliga politiska strategi för 2008 anges att en vitbok om en gemensam europeisk havspolitik för sjötransporter ska utarbetas. Det sägs dessutom att beroende på resultaten från remissen av grönboken och 2007 års handlingsplan ska en rad initiativ tas för att EU:s havspolitik ska kunna främja sysselsättningen och tillväxten i EU:s kust- och sjönära ekonomier. Av kommissionens genomföranderapport för 2008 framgår att någon vitbok ännu inte avlämnats. Kommissionen har dock i ett meddelande presenterat riktlinjer för en integrerad strategi för havspolitiken. Meddelandet, som inte innehåller några konkreta lagstiftningsförslag, har varit föremål för ett samrådsärende med lagtinget i augusti i år. Vid sidan om detta har kommissionen aviserat att ett antal initiativ ska komma inom kort. De rör bl.a. stärkandet av sjöfartsnäringens konkurrenskraft, sjösäkerhet och EU:s framtida sjötransportpolitik.   

     Sverige har meddelat att de under sin ordförandeskapsperiod i ministerrådet, som inleds den 1 juli 2009, har för avsikt att föreslå att en tvärsektoriell Östersjöstrategi antas för EU. Den kommer bl.a. att omfatta miljö-, ekonomi-, transport-, sjösäkerhet, energi- turism- och hälsofrågor. Nämnden anser att Östersjöfrågorna inom de flesta av dessa sektorer är av väsentlig betydelse för landskapet. Det är därför viktigt att landskapsregeringen aktivt medverkar i framtagandet av strategin. Nämnden konstaterar att ett stort antal mellanstatliga samarbetsorgan behandlar Östersjöfrågor inom olika sektorer och på olika nivåer. Landskapsregeringen är representerad i många av dem. Nämnden efterlyser mot denna bakgrund ett meddelande om landskapsregeringens samlade Östersjöpolitik som dels redogör för landskapets deltagande i olika organ och dels för de målsättningar som antagits för detta arbete. Nämnden uppmanar dessutom landskapsregeringen att aktivt ta vara på de möjligheter som ges att påverka utformningen av Östersjöstrategin och andra frågor som är aktuella under den svenska ordförandeskapsperioden.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 21 april 2008 inbegärt självstyrelsepolitiska nämndens yttrande över meddelandet.

     Nämnden har i ärendet hört lantrådet Viveka Eriksson, EU-enhetschefen Sören Silverström och byråchefen Sölve Högman.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden talman Roger Nordlund, vice ordföranden Gunnar Jansson, vtm Gun-Mari Lindholm samt medlemmarna Gun Carlson, Raija-Liisa Eklöw, Harry Jansson och Roger Jansson samt ersättaren Barbro Sundback.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antecknar sig landskapsstyrelsens meddelande nr 3/2007-2008 för kännedom och bringar betänkandets motivering till landskapsregeringens kännedom.

__________________

 

 

Mariehamn den 28 november 2008

 

 

Ordförande

 

 

Roger Nordlund

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson