Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande 2/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/2006-2007

 

Datum

 

Självstyrelsepolitiska nämnden

2007-05-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande

Redogörelse enligt 32 § lagtingsordningen för tiden 1.11.2005 - 31.10.2006

·      Landskapsregeringens redogörelse enligt 32 § lagtingsordningen för tiden 1.11.2005 - 31.10.2006 (RS 1/2006-2007)

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Självstyrelsepolitiska nämndens förslag. 1

Nämndens synpunkter 1

Allmänt 1

Justitieombudsmannens och justitiekanslerns befogenheter i landskapet 2

Spelkonflikten mellan Ålands Penningautomatförening och rikets myndigheter 2

Den demilitariserade zonen. 3

Behörighetsfördelningen mellan landskapet och riket gällande utsläppshandel 3

Ärendets behandling. 4

Nämndens förslag. 4

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen har till lagtinget överlämnat den i 32 § lagtingsordningen föreskrivna redogörelsen över självstyrelsepolitiska frågor som väsentligen berör landskapets författningsenliga rättigheter.

 

Självstyrelsepolitiska nämndens förslag

 

Självstyrelsepolitiska nämnden föreslår att lagtinget meddelar landskapsregeringen för kännedom vad som anförs i betänkandet.

 

Nämndens synpunkter

 

Allmänt

 

Nämnden har kunnat konstatera att flera av de frågor som berörs i landskapsregeringens redogörelse är aktuella också i andra sammanhang. Bl.a. har landskapsregeringen till lagtinget överlämnat ett meddelande angående ett språkpolitiskt program för landskapet. Detta meddelande har remitterats till självstyrelsepolitiska nämnden och kommer att behandlas i ett separat betänkande. Likaså har frågorna rörande Åland och Europeiska unionen behandlats i separata meddelanden och betänkanden.

     Nämnden konstaterar liksom under tidigare år att landskapsregeringens redogörelse enligt lagtingsordningens bestämmelser skall behandla händelser och beslut som hänför sig till det föregående lagtingsåret. Detta innebär i sin tur, i kombination med att redogörelsen ofta överlämnats till lagtinget först under efterföljande vårsession, att redogörelsen i huvudsak har en tillbakablickande natur. Landskapsregeringen anger nu i redogörelsen att den inför kommande år syftar till att ge redogörelsen en mera aktuell prägel. Nämnden noterar detta med tillfredsställelse och anser att hinder inte finns för att landskapsregeringen i sammanhanget även anlägger ett mera framåtriktat perspektiv.

 

Justitieombudsmannens och justitiekanslerns befogenheter i landskapet

 

Nämnden behandlade i sitt betänkande nr 2/2005-2006 frågan om justitieombudsmannens och justitiekanslerns befogenheter i landskapet och uppmanade landskapsregeringen att se över hur dessa myndigheters funktioner skall skötas i landskapet med beaktande av såväl Ålands konstitutionella ställning som medborgarnas rättssäkerhet. Nämnden har nu informerats om att landskapsregeringen inlett kontakter med JO-ämbetet i ärendet och att sådana kontakter även inom kort kommer att upptas med JK-ämbetet.

 

Spelkonflikten mellan Ålands Penningautomatförening och rikets myndigheter

 

I redogörelsen berör landskapsregeringen nuläget i ärendet och för de resultatlösa diskussioner den fört med inrikesministeriet. Vidare hänvisas till den vändning frågan fått i och med att inrikesministeriet i december 2005 anmälde Ålands Penningautomatförening till centralkriminalpolisen för misstänkt brott mot rikets lotterilagstiftning och centralkriminalpolisen dessutom hösten 2006 kallade lantrådet och den ansvariga landskapsregeringsledamoten till förhör som misstänkta för försummelse av tjänsteplikt. Brottsmisstanken föranleddes av att berörda medlemmar av landskapsregeringen inte ansågs ha vidtagit åtgärder för att stoppa Ålands Penningautomatförenings verksamhet i riket som enligt inrikesministeriet bedömdes lagstridigt.

     Nämnden berörde i sitt betänkande nr 2/2005-2006 konflikten med anknytning till penningautomatverksamheten. Nämnden stödde då landskapsregeringens agerande i ärendet och uttalade en förhoppning om förhandlingslösningar. Nämnden emotsåg fortsatt information från landskapsregeringens sida och underströk betydelsen av att "landskapsregeringen fortsättningsvis samverkar med penningautomatföreningen på ett sätt som bidrar till att främja en behärskad utveckling av föreningens verksamhet och till att eftersträva samförståndslösningar med andra aktörer på området."

     Nämnden har erfarit att frågan tillförts nya aspekter i och med att också republikens president engagerat sig i den. Presidenten sammanträffade i oktober 2006 med lantrådet för att informera sig i frågan och uppdrog därefter åt landshövding Peter Lindbäck att försöka medla i ärendet.

     Nämnden har erhållit en ingående information om landshövdingens medlingsuppdrag som omfattat ett stort antal kontakter till olika aktörer och myndigheter. Landshövdingens medlings- och utredningsarbete har bidragit till att belysa och förtydliga sakläget i ärendet. På ärendets utveckling inverkar också de olika avgöranden och utredningar som offentliggjorts och inletts och som hör samman med frågan om hur spelverksamheten i olika länder skall betraktas i relation till EG-lagstiftningen.

     Nämnden utgår från att den fortlöpande hålls underrättad från landskapsregeringens sida angående utvecklingen i ärendet. Nämnden vill också hänvisa till de synpunkter den framförde med anledning av föregående redogörelse till nämnden. Det finns enligt nämndens åsikt orsak att i detta skede avvakta resultatet av dels statsåklagarens och centralkriminalpolisens utredningar, dels landshövdingens fortsatta kontakter i ärendet inom ramen för det medlingsuppdrag han tilldelats.

 

Den demilitariserade zonen

 

Landskapsregeringen redovisar i redogörelsen för arbetet i den av justitieministeriet tillsatta arbetsgruppen som har haft till uppgift att utreda gränsdragningen för den neutraliserade och demilitariserade zonen runt Åland. I redogörelsen ingår ett sammandrag av de förslag arbetsgruppen framfört. Enligt arbetsgruppens rapport erfordras inte någon ändring av självstyrelselagen för Åland.

     Nämnden har erfarit att arbetsgruppens utredning för närvarande genomgår remissbehandling.  Eftersom ärendet beretts inom justitieministeriet har det bedömts viktigt att även inhämta utrikesministeriets synpunkter. Avsikten torde även vara att notifiera signatärmakterna beträffande utredningsresultatet. Landskapsregeringen kommer även att diskutera frågan i sina kontakter med den nyutnämnda regeringen.

     Nämnden konstaterar att ärendet fortskridit i den riktning nämnden uttalat sig för i samband med att saken i tidigare sammanhang behandlats i nämnden.

 

Behörighetsfördelningen mellan landskapet och riket gällande utsläppshandel

 

I redogörelsen berör landskapsregeringen frågan om fördelningen av Finlands utsläppsrätter utgående från att lagstiftningen om utsläppshandel hör till landskapets behörighetsområde. Lagtinget antog i oktober 2005 en blankettlag om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om utsläppshandel (2005:60). I samband med Ålandsdelegationens och högsta domstolens behandling av lagtingsbeslutet konstaterades att det EG-direktiv som ligger till grund för lagstiftningen inte möjliggör att landskapsregeringen skulle kunna förfoga över en särskild kvot av Finlands totala utsläppsrätt. Direktivet förutsätter att varje enskild anläggning i ett medlemsland skall erhålla utsläppsrätter enligt fastställda kriterier och att beviljandet av utsläppsrätter skall ske inom ramen för den nationella fördelningsplanen. Direktivet är också enligt vad nämnden erfarit utformat så att enskilda länders handlingsutrymme är begränsat vad gäller exempelvis nationella eller regionala avvikelser. Slutsatsen är sålunda att det endast kan finnas en för landskapet och riket gemensam utsläppskvot, medan förvaltningen av fördelningen av utsläppsrätter hör till landskapet respektive riket.

     Enligt 59b § 2 mom. självstyrelselagen skall, om endast en åtgärd kan vidtas i medlemsstaten i ett förvaltningsärende där både landskapet och riket har behörighet,  beslutet om åtgärden fattas av riksmyndigheten. Beslutet skall dock fattas efter samråd med landskapsmyndigheten så att samförstånd eftersträvas.

     Den första nationella planen för utsläppsrätter avsåg åren 2005-2007. Senare har en nationell fördelningsplan för perioden 2008-2012 utarbetats. Nämnden har inhämtat att det i planerna finns ett särskilt avsnitt om utsläppsrätter på Åland. Dessa avsnitt har formulerats i samråd med landskapsregeringen och anger det antal utsläppsrätter landskapet har tilldelats. Den nationella planen för åren 2005-2007 har notifierats och godkändes av kommissionen i april 2006. Planen för 2008-2012 har notifierats till kommissionen i april 2007, varför kommissionens svar ännu inte föreligger.

     Nämnden har också konstaterat att en överenskommelseförordning (2006:5) utfärdats om skötseln i landskapet Åland av vissa förvaltningsuppgifter som rör handel med utsläppsrätter avseende växthusgaser. I förordningen stadgas om arbetsfördelningen mellan landskapets och rikets myndigheter. Landskapsregeringen beslutar om en förteckning över anläggningar i landskapet och de utsläppsrätter som avses bli beviljade för var och en av dem. Landskapsregeringen skall också besluta om fördelning av beviljande av utsläppsrätter till verksamhetsutövare i landskapet. Genom förordningen har energimarknadsverket i riket påförts uppgiften att föra i lagstiftningen avsedda register samt att sköta uppgifter som rör övervakning och kontroll av utsläpp. Förordningen kompletteras av ett avtal mellan landskapsregeringen och energimarknadsverket som reglerar bl.a. de ersättningar för kostnader som verket har för att handha ovanstående uppgifter.

     Såvitt nämnden kunnat konstatera har ärendet rörande utsläppsrätter handlagts på det sätt självstyrelselagens 59b § förutsätter. Eftersom såväl riket som landskapet har behörighet inom området har samråd hållits mellan riksmyndigheterna och landskapsregeringen och landskapsregeringens ståndpunkter blivit beaktade.

     Enligt vad nämnden erfarit har utvecklingen gällande nya EG-direktiv  under senare tid gått i riktning mot att myndighetsuppgifter i vissa fall kan skötas av fler än en myndighet i ett medlemsland. Detta skulle i så fall öka landskapsregeringens möjligheter att agera inom sina behörighetsområden. Nämnden ber landskapsregeringen att bevaka utvecklingen i anslutning till den nationella beredningen av nya direktiv.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 25 april 2007 inbegärt självstyrelsepolitiska nämndens yttrande över redogörelsen.

     Nämnden har i ärendet hört lantrådet Roger Nordlund, landshövdingen Peter Lindbäck, förvaltningschefen Arne Selander och bostadslåneinspektören Sten Eriksson.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden, talman Barbro Sundback, viceordföranden, vtm Johan Ehn, medlemmarna ltla Gun Carlson, Torbjörn Eliasson, Henrik Lagerberg och Danne Sundman samt ersättaren ltl Raija-Liisa Eklöw..

 

Nämndens förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår nämnden

 

att lagtinget meddelar landskapsregeringen till kännedom vad nämnden anfört i ärendet.

__________________

 

 

Mariehamn den 29 maj 2007

 

 

Ordförande

 

 

Barbro Sundback

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson