Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande 3/2003-2004

Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande 3/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2003-2004

 

Datum

 

Självstyrelsepolitiska nämnden

2004-08-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande

Europeiska unionen och Åland - prioriteringar år 2004 och verksamhet år 2003

·      Landskapsstyrelsens meddelande nr 2/2003-2004

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsstyrelsens förslag. 1

Självstyrelsepolitiska nämndens förslag. 1

Nämndens synpunkter1

Ärendets behandling. 4

Utskottets förslag. 5

Bilagor:

Lagutskottets utlåtande

Finansutskottets utlåtande

Näringsutskottets utlåtande

Kulturutskottets utlåtande

Social- och miljöutskottets utlåtande

 

Sammanfattning

 

Landskapsstyrelsens förslag

 

I meddelandet redogör landskapsstyrelsen för den huvudsakliga dagordningen inom Europeiska unionen år 2004 och landskapsstyrelsens prioriteringar i förhållande till denna.

     Landskapsstyrelsen redogör även för verksamheten med EU-ärenden under år 2003.

 

Självstyrelsepolitiska nämndens förslag

 

Självstyrelsepolitiska nämnden föreslår att lagtinget antecknar sig landskapsstyrel­sens meddelande för kän­nedom och bringar betänkandets moti­vering till landskapsregeringens kännedom.

 

Nämndens synpunkter

 

Bakgrund

Självstyrelsepolitiska nämnden företog under inledningen av år 2003 en översyn av rutinerna för lagtingets hantering av EU-ärenden. Översynen gav vid handen att EU-hanteringen i lagtinget borde såväl breddas som intensifieras och nämnden föreslog i en skrivelse till talmanskonferensen att ett antal åtgärder skulle vidtas. Enligt nämndens mening borde landskapsstyrelsen bland annat årligen upprätta och till lagtinget inkomma med en EU-redogörelse. Redogörelsen skulle i ett inledande skede inte formaliseras genom bestämmelser i lagtings- eller arbetsordningen utan den skulle avges i form av ett meddelande till lagtinget.

     I sin skrivelse till talmanskonferensen ansåg nämnden att redogörelsen borde vara tvådelad.

     Den ena delen skulle utgöra ett målsättningsdokument som tar sikte på framtiden. Meddelandet skulle enligt skrivelsen bland annat innehålla en redogörelse över eventuella problem som enskilda ålänningar och organisationer förorsakas på grund av EU-regelverket. Tyngdpunkten i redogörelsen skulle ligga på den politiska prioriteringen samt på en strategi för att åtgärda eventuella problem. I och med att redogörelsen skulle vara årlig åstadkoms en automatisk revidering av såväl prioriteringen som strategin.

     I den andra delen av redogörelsen skulle, enligt nämndens skrivelse till talmanskonferensen, ingå en kortare uppföljning av föregående års redogörelse liksom bl.a. uppgifter om genomförandet av relevanta rättsakter. Även uppgifter om överträdelser skulle ingå i denna bakåtblickande del av redogörelsen.

 

Allmänt om meddelandet

Nämnden konstaterar att föreliggande meddelande utgör den efterlysta EU-redogörelsen. Nämnden ställer sig positiv till meddelandet men konstaterar att ett visst utvecklingsarbete återstår innan redogörelsen kan fungera som ett effektivt verktyg för den politiska styrningen av landskapets EU-politik.

     Nämnden har inbegärt utlåtanden från samtliga specialutskott över meddelandet och av utlåtandena framgår att utskotten i princip, liksom nämnden, anser att redogörelsen utgör en god början men att det är angeläget att redogörelsen i framtiden ytterligare utvecklas.

 

Redogörelsens tyngdpunkt

Genom EU-medlemskapet har en stor del av de frågor som tidigare reglerades lokalt och nationellt blivit föremål för EG-reglering. Det här innebär att EG-regelverket griper in på ett stort antal områden som direkt berör medborgarna och att EU-politiken har blivit en del av den politiska vardagen också i landskapet. Eftersom landskapets resurser är begränsade anser nämnden att en klar politisk prioritering av ärendena är nödvändig.

     Nämnden konstaterar att det huvudsakliga syftet med landskapsregeringens EU-redogörelse bör vara att klargöra de politiska prioriteringarna framför allt i fråga om de löpande EU-ärendena. Redan i samband med att redogörelsen efterlystes framhöll självstyrelsepolitiska nämnden att tyngdpunkten i meddelandet skulle utgöras av en politisk prioritering av EU-ärendena samt en strategi för att åtgärda eventuella problem som rör ålänningarna i allmänhet.  Nämnden konstaterar nu att föreliggande meddelande till stora delar utgör en beskrivning av de frågor som ligger på den europeiska agendan medan landskapsregeringens egna politiska riktlinjer inte alltid är lika tydliga.

     Även om redogörelsen i första hand skall ta sikte på kommande verksamhetsår bör därtill en mera långsiktig vision och målsättning ligga till grund för prioriteringarna. Enligt nämndens mening kunde denna mer långsiktiga målsättning utgöra en särskild del av meddelandet.

     Nämnden anser således att kommande meddelanden bör innehålla klarare politiska riktlinjer samt en mer långsiktig vision för EU-arbetet.

 

Meddelandets uppbyggnad

Meddelandet är indelat i tre delar. I den första delen redogör landskapsstyrelsen för den övergripande målsättningen för EU-politiken. Den andra delen tar sikte på prioriteringarna gällande EU-ärenden för år 2004 och i den tredje delen redogörs för landskapets arbete med EU-ärenden under år 2003.

     I den del av meddelandet som gäller prioriteringarna för år 2004 lämnas separata redogörelser för de enskilda avdelningarnas ansvarsområden. Nämnden har inget att invända mot detta förfaringssätt men konstaterar att de olika avdelningarnas redogörelser är mycket varierande både till innehåll och omfattning varför en ökad samordning vore önskvärd.

     Meddelandets sista tillbakablickande del utgör enligt nämndens mening ett bra underlag för utvärdering av EU-arbetet.

 

Meddelandets innehåll

Nämnden har inbegärt utlåtanden över meddelandet från lagtingets samtliga specialutskott. Till det som framförs i utskottens utlåtanden hör påpekandena om att tre viktiga politikområden helt saknas i redogörelsen.

     Social- och miljöutskottet noterar i sitt utlåtande att meddelandet helt saknar uppgifter om EU-ärenden som berör miljöområdet. Mot bakgrund av att miljöproblemen till stor del är gränsöverskridande konstaterar nämnden att miljön tillhör ett av de mer centrala politikområdena inom EU vilket innebär att ett stort antal beslut som fattas inom EU har stor betydelse också för landskapet. En redogörelse över landskapets prioriteringar på miljöområdet vore därför på sin plats i synnerhet som hållbar tillväxt utgör ett av kommissionens tre mest prioriterade områden under 2004.

     Vidare noterar kulturutskottet att kulturen överhuvudtaget inte omnämns i meddelandet. Kulturutskottets uppfattning är att det mot bakgrund av att kulturen utgör en av självstyrelsens grundpelare är anmärkningsvärt att kulturen och kulturarvet saknas. Nämnden delar kulturutskottets uppfattning att vissa politikområden kan, åtminstone periodvis, nedprioriteras men att landskapsregeringen öppet bör redovisa detta i meddelandet och samtidigt ange motiven till nedprioriteringen.

     Nämnden noterar ytterligare att sjöfartspolitiken inte berörs i meddelandet. Sjöfartsnäringen är av stor betydelse för landskapet men dess långsiktiga verksamhetsförutsättningar är inte tryggade. Enligt nämndens mening bör landskapsregeringen eftersträva att en sådan långsiktig lösning fås till stånd bland annat genom en harmonisering inom EU i syfte att undanröja skattekonkurrensen medlemsländerna emellan.

     Landskapsstyrelsen  redogör i sitt meddelande för kommissionens tre övergripande politiska prioriteringar för år 2004, nämligen anslutningen av tio nya medlemsstater, stabilitet och hållbar tillväxt. Eftersom dessa prioriteringar anger vilka politikområden som kommer att stå högt på kommissionens agenda anser nämnden att meddelandet i avsevärt större utsträckning borde koncentrera sig på landskapets egna prioriteringar inom dessa områden.

     Vad gäller prioriteringarna på respektive avdelnings ansvarsområden hänvisar nämnden till specialutskottens utlåtanden.

 

Finlands ordförandeskap hösten 2006

I meddelandet nämns att Finland har påbörjat sina förberedelser inför det finländska ordförandeskapet hösten 2006 och att landskapsstyrelsen aktivt kommer att delta i planeringen genom inledande tjänstemannadiskussioner under början av år 2004. Några politiska målsättningar för vad som enligt landskapsstyrelsens mening borde ingå i ordförandeskapets program anges dock inte.

     Nämnden anser att landskapsregeringen med det snaraste bör formulera dessa mål samt föra dem till samråd i nämnden.  Tänkbara politikområden i sammanhanget vore enligt nämndens mening de lagstiftande regionernas roll i EU samt den nordliga dimensionens förverkligande i syfte att stärka en hållbar utveckling i Östersjöområdet. Även här bör landskapsregeringen enligt nämndens mening beakta behovet av att trygga sjöfartens långsiktiga verksamhetsförutsättningar.

 

Hanteringen av EU-ärenden i övrigt

Föreliggande meddelande utgör, som nämndes ovan, ett led i planerna på en mer effektiv hantering av EU-ärendena. Landskapsstyrelsen redogör i meddelandet också för handläggningen av kommissionsinitiativ.

     Nämnden anser här att det föreligger skäl för landskapsregeringen och lagtinget att var för sig och tillsammans företa en utvärdering av de nya rutinerna i syfte att åstadkomma ett välfungerande system som bland annat tryggar möjligheten att i ett tillräckligt tidigt skede av beredningen påverka  EU-ärendenas behandling. En utvärdering och översyn är också motiverad mot bakgrund av de förändringar som det nya grundfördraget sannolikt medför. Nämnden har här bland annat lagtingets möjligheter att delta i subsidiaritetsövervakningen i åtanke.

     Lagtinget avser för sin del att senare under hösten företa en utvärdering av de nya rutinerna och nämnden fördjupar sig därför inte i detta skede i rutinerna för handläggningen av initiativen.

 

Tidtabellen    

Nämnden har även diskuterat tidtabellen för redogörelsen. Landskapsstyrelsens meddelande över prioriteringarna för år 2004 avgavs den 26 februari 2004. Meddelandet remitterades därefter till nämnden som inbegärde utlåtanden från samtliga specialutskott. Utlåtandena från specialutskotten sändes därefter informellt över till landskapsstyrelsen för kännedom. Även om nämnden i viss mån är självkritisk i fråga om tidtabellen för lagtingets hantering av ärendet konstaterar nämnden att en tidigareläggning av överlämnandet till lagtinget vore att föredra så att prioriteringarna för verksamhetsåret föreligger senast vid årets början. Eftersom prioriteringarna även kan få budgetmässiga konsekvenser anser nämnden att landskapsregeringen bör överväga att samordna framtagandet av prioriteringarna med budgetarbetet.

 

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan det sägas att nämnden anser att redogörelsen, för att utgöra ett verkningsfullt instrument för landskapets EU-politik, klart bör ange såväl de långsiktiga som kortsiktiga politiska målen och prioriteringarna. Redogörelsen bör även lämnas vid en tidigare tidpunkt och den bör även ange medlen för EU-politikens förverkligande.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 15 mars 2004 inbegärt självstyrelsepolitiska nämndens yttrande över meddelandet.

     Nämnden har i ärendet hört lantrådet Roger Nordlund, kanslichefen Elisabeth Nauclér och europarättschefen Michaela Slotte.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden talman Viveka Eriksson, vice ordföranden vtm Harriet Lindeman, ledamöterna vtm Barbro Sundback samt ltla Gun Carlson, Torbjörn Eliasson (delvis) och Danne Sundman samt ersättarna ltla Raija-Liisa Eklöw (delvis) och Camilla Gunell.

     Nämnden har i ärendet inbegärt utlåtanden från lagutskottet, finansutskottet, näringsutskottet, social- och miljöutskottet samt kulturutskottet. Utlåtandena bifogas detta betänkande.

     Nämnden utsåg vice ordföranden Harriet Lindeman att i lagtinget presentera betänkandet.

 


 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår nämnden

 

att Lagtinget antecknar sig landskapsstyrel­sens meddelande nr 2/2003-2004 för kän­nedom och bringar betänkandets moti­vering till landskapsregeringens kännedom.

 

 

Mariehamn den 30 augusti 2004

 

 

Ordförande

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson