Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande 3/2011-2012

Lagtingsår: 2011-2012

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2011-2012

 

Datum

 

Självstyrelsepolitiska nämnden

2012-09-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande

Landskapsregeringens arbete för att förhindra gränshinder

·       Landskapsregeringens meddelande nr 2/2011-2012

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Självstyrelsepolitiska nämndens förslag. 1

Självstyrelsepolitiska nämndens synpunkter 1

Allmänt 1

Närmare om vissa särskilda gränshinder 2

Skattegränsen. 2

TV kort och SVT play. 2

Källskatt vid sommarjobb. 3

Ärendets behandling. 3

Självstyrelsepolitiska nämndens förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

I meddelandet redogör landskapsregeringen för sitt arbete mot befintliga gränshinder och åtgärder för att förhindra att nya uppkommer.

 

Självstyrelsepolitiska nämndens förslag

 

Självstyrelsepolitiska nämnden föreslår att lagtinget antecknar sig landskapsregeringens meddelande för kännedom och bringar betänkandets motivering till landskapsregeringens kännedom.

 

Självstyrelsepolitiska nämndens synpunkter

 

Allmänt

 

Självstyrelsepolitiska nämnden konstaterar att gränshindersfrågorna varit högaktuella inom ramen för det nordiska samarbetet under det senaste året. I de nationella parlamenten har en gränshindersdebatt hållits under våren och på så sätt har även de nationella parlamenten involverats i processen. I lagtinget hölls gränshindersdebatten den 20 april 2012 och debatten var omfattande. Självstyrelsepolitiska nämnden välkomnar fler samnordiska initiativ där frågor av gemensamt nordiskt intresse även debatteras i de nationella parlamenten.

     Landskapsregeringen konstaterar i sitt meddelande att de gränshinder som främst drabbar ålänningen som studerar, flyttar eller arbetspendlar kan knytas till skatter eller socialförsäkring. Detta är lagstiftningsområden som huvudsakligen hör till rikets lagstiftningsbehörighet.

     I likhet med Ålands delegation i Nordiska rådet och landskapsregeringen konstaterar självstyrelsepolitiska nämnden att gränshinder kostar för hela samhället, för konsumenter och inte minst för den som drabbas. Målsättningen måste vara att det ska gå att flytta, arbetspendla, studera och bedriva näringsverksamhet över gränserna i Norden utan att man ska behöva riskera att drabbas negativt eller hindras av oklara lagar och regler. Källskatteregelverket och skattegränsregelverket är exempel på regelverk som kan utgöra hinder eller en omotiverad tröskel för detta. Ett öppet Norden gagnar alla parter och ökar produktiviteten samt konkurrenskraften för Norden som region.

     Självstyrelsepolitiska nämnden betonar vikten av att landskapsregeringen fortsätter sin strävan att genom deltagande i Gränshinderforum påverka såväl finsk som övrig nordisk lagstiftning som har betydelse för Åland. Nämnden betonar även betydelsen av att landskapsregeringen parallellt med det ovan angivna bilateralt försöker lösa problem med finska och svenska myndigheter. Självstyrelsepolitiska nämnden stöder Ålands delegations i Nordiska rådet tanke att ministerrådet överväger om det är nödvändigt och i så fall hur nationella lagförslag som potentiellt bedöms medföra gränshinder skulle kunna analyseras och eventuellt modifieras inom ramen för det nordiska samarbetet. En av de viktigaste frågorna är att vara uppmärksam på att inte nya gränshinder skapas. Det borde införas en nordisk gränshindersprövning i samband med beredning av ny lagstiftning inom Norden.

 

Närmare om vissa särskilda gränshinder

 

Självstyrelsepolitiska nämnden konstaterar att av de gränshinder som berörs i meddelandet förefaller det inte finnas gränshinder som beror på eller som kan lindras genom åländsk lagstiftning.

     De gränshinder som berör Åland kan främst lindras genom åtgärder i finsk, nordisk och EU lagstiftning. Landskapsregeringen kan dock genom politiska initiativ lindra effekterna av gränshindren. Även tillsättande av det som i regeringsprogrammet benämns Ålandshavskommission kan vara ett verktyg att lösa olika bilaterala frågor. Bland de gränshinder som uppräknas i landskapsregeringens meddelande har självstyrelsepolitiska nämnden fokuserat på nedanstående gränshinder.

 

Skattegränsen

 

Självstyrelsepolitiska nämnden konstaterar att problem fortfarande kvarstår i handeln över skattegränsen runt Åland. Särskilt mindre företag och företag som inte regelmässigt bedriver handel över skattegränsen kan ha problem. Nämnden betonar vikten av att företagens administrativa kostnader för handel över skattegränsen minimeras. Självstyrelsepolitiska nämnden har erfarit att arbetet med att utveckla och förenkla tullagstiftningen inom EU fortsätter.

     Enligt regeringsprogrammet avser landskapsregeringen i samarbete med näringslivets och arbetsmarknadens parter göra en kraftsamling för ökad tillväxt i ekonomin. Självstyrelsepolitiska nämnden betonar vikten av detta och att landskapsregeringen intensifierar sitt arbete med att förenkla skattegränsformaliteterna. Nämnden betonar vikten av att landskapsregeringen särskilt fokuserar på att förenkla handelsrutinerna med Sverige i likhet med det system som gäller i förhållande till Finland. Landskapsregeringen bör i strävan gällande detta dels se över vad som kan göras i stöd av befintligt respektive kommande EU regelverk samt undersöka på vilket sätt t.ex. Posten Åland Ab kunde bidra till förenklade rutiner.

 

TV kort och SVT play

 

Av upphovsrättsliga skäl har olika programbolag genom kodningar och andra åtgärder försökt begränsa spridning av program så att de kan ses enbart i ett land. Detta har skapat problem för åländska tittare då dessa velat ta del av det programutbud som finns i Sverige. Självstyrelsepolitiska nämnden har erfarit att landskapsregeringen arbetar med frågan om SVT play och att man kontaktat kommersiella programbolag och upplyst om deras skyldigheter enligt EU rätten. Självstyrelsepolitiska nämnden betonar vikten av att åländska konsumenter ska få ta del av det programutbud och samma information som finns i Sverige. Frågan kan lösas antingen genom bilaterala förhandlingar eller på en samnordisk nivå.

 

Källskatt vid sommarjobb

 

Källskatt betalar inkomsttagare som enbart temporärt arbetar på Åland under högst sex månader. Källskatten är 35 procent och är därmed relativt hög särskilt om den månadslön som erhålles för det utförda arbetet är låg. Detta innebär att källskattens nivå är ett faktiskt hinder för många s.k. sommarjobbare inom olika säsongsyrken. Självstyrelsepolitiska nämnden anser det viktigt att landskapsregeringen tillsammans med riksmyndigheterna föreslår lösningar på problematiken som bättre motsvarar dagens förhållanden.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 20 april 2012 inbegärt självstyrelsepolitiska nämndens yttrande över meddelandet.

     Nämnden har i ärendet inbegärt utlåtanden från Ålands delegation i Nordiska rådet. Utlåtandet bifogas detta betänkande.

     Nämnden har i ärendet hört vicelantrådet Roger Nordlund, ministern Fredrik Karlström (per telefon), vd:n Daniel Dahlén från Ålands Näringsliv rf., finanschef  Dan E Eriksson, affärsområdeschefen för posttjänster Eivor Granberg från Posten Åland Ab, affärsområdeschefen för logistik Dan Johansson från Posten Åland Ab, specialrådgivaren Jannike Nordström (per telefon) och informationssekreteraren Gunnar Westerholm.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Britt Lundberg, viceordföranden Danne Sundman och ledamöterna Gunnar Jansson, Harry Jansson, Axel Jonsson. 

 

Självstyrelsepolitiska nämndens förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår självstyrelsepolitiska nämnden

 

att lagtinget antecknar sig landskapsregeringens meddelande för kännedom och bringar betänkandets motivering till landskapsregeringens kännedom

__________________

 

 

Mariehamn den 18 september 2012

 

 

Ordförande

 

 

Britt Lundberg

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte


Kapitel 1 Nordiska rådet

Kapitel 2 Ålands delegation

 

 

Mariehamn den  21 augusti 2012

Nr 8/2012

                                           

                                                                 Självstyrelsepolitiska nämnden

                                                                                      

 

 

Ärende: Landskapsregeringens meddelande nr 2/2011-2012

 

Ålands delegation i Nordiska rådet har den 21 augusti 2012 behandlat nämndens begäran om utlåtande och önskar framföra följande:

     Delegationen konstaterar i likhet med landskapsregeringen att gränshinder kostar för hela samhället, för konsumenter och inte minst för den som drabbas.                  Målsättningen är att det ska gå att flytta, arbetspendla, studera och bedriva näringsverksamhet över gränserna i Norden utan att man ska behöva riskera att drabbas negativt eller hindras av oklara lagar och regler. Källskatteregelverket är ett exempel på sådant. Ett öppet Norden gagnar alla parter och ökar produktiviteten samt konkurrenskraften för Norden som region.

     Delegationen stöder landskapsregeringens strävan att fortsätta sitt deltagande i Gränshinderforum och därigenom påverka såväl finsk som övrig nordisk lagstiftning som har betydelse för Åland. Detsamma gäller landskapsregeringens avsikt att ta initiativ till att aktualisera gränshinder som kan hitta sin lösning effektivast genom Gränshinderforum. Landskapsregeringen avser ha omfattande kontakter med finska och svenska myndigheter i de fall där ett bilateralt förfarande är lämpligast, vilket delegationen stöder.

     Delegationen föreslår att ministerrådet överväger om det är nödvändigt och i så fall hur nationella lagförslag som potentiellt bedöms medföra gränshinder skulle kunna analyseras och eventuellt modifieras inom ramen för det nordiska samarbetet.

     Delegationen hänvisar i övrigt till vad som framkommit under debatten i lagtinget.

 

 

 

                                           

     Wille Valve                                          Niclas Slotte

     Ordförande                                          Sekreterare