Social- och miljöutskottets betänkande 4/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 4/2016-2017

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2016-12-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Godkännande av förordningen om sättande i kraft av ändringen av 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar om långlivade organiska föreningar

·       Republikens presidents framställning RP 1/2016-2017

•    Landskapsregeringens yttrande nr 1/2016-2017-s

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Landskapsregeringens yttrande. 1

Utskottets förslag. 2

Utskottets synpunkter 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att förordningen om sättande i kraft av ändringen av 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar om långlivade organiska föreningar träder i kraft i landskapet Åland till de delar bestämmelserna i ändringen av protokollet faller inom landskapets behörighet.

 

Landskapsregeringens yttrande

 

Av yttrandet framgår att 1998 års protokoll till 1979 års konvention om luftföroreningar (nedan protokollet) och ändringarna i protokollet är ett avtal som innehåller bestämmelser som hör till såväl EU:s som medlemsstaternas behörighet. Europeiska unionens råd har den 21 april 2016 på unionens vägnar godkänt ändringarna i protokollet. Landskapsregeringen konstaterar att ändringarna av protokollet redan i stor utsträckning omfattas av EU-lagstiftningen, framförallt genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föreningar jämte ändringar samt genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp (nedan industriutsläppsdirektivet) och kommissionens genomförandebeslut som antas i enlighet med industriutsläppsdirektivet.

     Industriutsläppsdirektivet har genomförts på Åland genom landskapslag (2008:128) om miljöskydd, landskapsförordning (2008:130) om miljöskydd samt genom tillämpning av en rad statsrådsförordningar genom blankettlagstiftning.

     Vidare konstaterar landskapsregeringen att ändringarna i protokollet kommer att ytterligare införlivas i EU-lagstiftningen genom ett nytt direktiv som fastställer uppdaterade nationella utsläppstak för vissa luftföroreningar och krav på årliga nationella utsläppsinventeringar som bland annat ska omfatta utsläpp av långlivade organiska föreningar, så kallade POP-föreningar (Persistent Organic Pollutants). Ändringarna kan enligt landskapsregeringen på sikt föranleda ändringar i den åländska lagstiftningen.

      Landskapsregeringen har i ett utlåtande till miljöministeriet den 23 augusti 2016 framfört att landskapsregeringen inte har några invändningar mot att ändringarna i protokollet godkänns och att 2005 utgör basår för utsläpp av polyklorerad bifenyl (PCB).  Landskapsregeringen förordar även i yttrandet till lagtinget att ändringarna i protokollet godkänns.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Utskottets synpunkter

 

Konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar syftar till att skydda människors miljö mot luftföroreningar. Hittills har konventionen  utökats med åtta protokoll, där det fastställs specifika åtgärder som parterna ska vidta för att minska sina utsläpp av luftföroreningar. Målet med protokollet från år 1998 är att begränsa användning och utsläpp av långlivade organiska föreningar, så kallade POP-föreningar.

     Genom det ändrade protokollet införs sju nya POP-föreningar utöver de 16 befintliga POP-föreningarna. Dessutom skärps kraven för några av de befintliga föreningarna samt utsläppskraven vid avfallsförbränning. Vidare införs ett basår för utsläpp av PCB.

     Utskottet har inga invändningar mot att ändringarna i protokollet avseende långlivade organiska föreningar träder i kraft i landskapet och föreslår att lagtinget ger det begärda bifallet.

    

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 7 december 2016 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     Ett yttrande har inhämtats från landskapsregeringen.

     Utskottet har i ärendet hört miljöingenjören Mia Westman.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Carina Aaltonen,

viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna Fredrik Fredlund, Igge Holmberg, Annette Holmberg-Jansson, Torsten Sundblom och Pernilla Söderlund.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft i landskapet Åland till de delar bestämmelserna i ändringen av protokollet faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 8 december 2016

 

 

Ordförande

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand