Spörsmål 1/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Spörsmål

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

SPÖRSMÅL nr 1/2000-2001

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Sune Mattsson m fl

2000-11-08

S0120002001

 

 

 

 

 

  

Till

 

Lagtingets talman

 

 

 

 

 

 

Korrigering av ett beslut om tillstånd att jaga älg

 

 

Enligt ändring av jaktlagen för landskapet Åland, ÅFS 41/97 och Landskapsförordningen om jakt på Älg ÅFS 42/97 skall ett jakträttsområde årligen söka tillstånd till jakt på älg hos jaktvårdsföreningen.

Jaktvårdsföreningen söker i sin tur hos landskapsstyrelsen rätt att under tre år fälla ett visst antal älgar inom sitt älgvårdsområde.

     Jaktvårdsföreningens styrelse beviljar årligen jakträttsområdet tillstånd att fälla älg inom ramen för älgvårdsområdets tillståndskvot.

     Landskapsstyrelsen har med hänvisning till § 39 Jaktlagen för landskapet Åland beviljat ett jaktlag i Lemland rätt att under en tre-års period fälla fyra vuxna älgar samt fyra älgkalvar på ett område som inte fyller kraven för ett jakträttsområde. De krav som ställs på andra jakträttsområden har således inte ställts på det aktuella jaktlaget.

     För att ett jakträttsområde skall beviljas tillstånd krävs ett område som omfattar minst 2000 ha. Man skall varje år redovisa på hur stor areal och var man kommer att jaga under året, och villkor föreskrivs angående kön på vuxna djur.

     Landskapsstyrelsen har behandlat det aktuella jaktlaget som om det vore en jaktvårdsförening alltså en lagstadgad förening som i stöd av ändring av jaktlagen för landskapet Åland ÅFS 41/97 har en från landskapsstyrelsen delegerad rätt att utdela tillstånd att fälla älg.

     Landskapsstyrelsen har i sitt beslut åsidosatt det system som byggts upp med stöd av jaktlagen och landskapsförordningen om jakt på älg och syftar till att hålla en god älgstam till både antal och kön.

Landskapsstyrelsen har inte följt lagens anda och mening. Landskapsstyrelsens beslut innebär att rättssäkerheten hotas och att enskilda grupper särbehandlas.

 

Med hänvisning till ovanstående ställer vi med stöd av 48 § 1mom. Lagtingsordningen följande spörsmål till landskapsstyrelsen

 

Vilka åtgärder ämnar landskapsstyrelsen vidta för att i enlighet med jaktlagens anda och mening korrigera sitt beslut 19.10.2000 om tillstånd för ett älgjaktlag i Lemland att jaga älg trots att minimikraven i fråga om areal inte uppfylls?

 

 

 

Mariehamn den 8 november 2000

 

 

 

Sune Mattsson

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Olof Erland

 

 

Raija-Liisa Eklöw

 

 

Ronald Boman

 

 

Hasse Svensson

 

 

Ritva Sarin Grufberg

 

 

Barbro Sundback

 

 

Anne-Helena Sjöblom

 

 

Sune Eriksson

 

 

Lasse Wiklöf

 

 

Leo Sjöstrand