Spörsmål 1/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Spörsmål

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

SPÖRSMÅL nr 1/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Raija-Liisa Eklöw m.fl.

2006-12-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Principer för lönesättning inom landskapsförvaltningen

 

 

Löneutvecklingen i landskapet bygger på att arbetsmarknadsparterna avtalar om lönesättningen.

     Landskapsregeringen har som arbetsgivare ansvaret för att upprätthålla en rättvis och jämlik lönebild inom sin egen organisation. Beslut om lönehöjningar inom en del av förvaltningen eller inom landskapet underställda myndigheter påverkar löneutvecklingen inom andra delar av organisationen. Landskapsregeringen har det yttersta ansvaret för att det inom hela förvaltningen och alla underlydande myndigheter finns principer och regelverk för lönesättningen som är tydliga och enkla att efterleva. På så sätt uppnås en konsekvent och jämlik lönesättning.

     Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) är en Landskapsregeringen underställd myndighet och vederbörande ansvariga landskapsregeringsledamot har närvaro- och yttranderätt vid myndighetens styrelsemöten.

     De lönehöjningar för ledande tjänstemän inom ÅHS, som styrelsen
nyligen fattat beslut om, kommer troligen att få konsekvenser för kommande löneförhandlingar. Mot bakgrunden av att landskapsregeringen långt i efterhand på för oss oklara grunder har reagerat på beslutet och inkrävt en förklaring, verkar det som om regelverket för lönesättningen inte till alla delar är klara.

 

Med hänvisning till ovanstående och med stöd av 48 § 1 mom. lagtingsordningen ställer vi till landskapsregeringen följande spörsmål:

 

På vilket sätt har landskapsregeringen för sina underlydande myndigheter klargjort de allmänna riktlinjerna för lönesättningen inom landskapsförvaltningen samt tillsett och övervakat att dessa riktlinjer efterlevs? 

 

 

Mariehamn den 7 december 2006

 

 

Raija-Liisa Eklöw

 

 

Mats Perämaa

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Roger Eriksson

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Sune Mattsson

 

 

Åke Mattsson

 

 

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

 

 

Danne Sundman

 

 

Fredrik Karlström

 

 

 

Anders Eriksson

Brage Eklund

 

 

Ronald Boman