Spörsmål 1/2007-2008

Tillhör ärendet: Språkpolitik
Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Spörsmål

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

SPÖRSMÅL nr 1/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman m.fl.

2008-03-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Språkpolitik

 

 

I juni 2003 beslöt ett enhälligt lagting att ett språkpolitiskt program skulle utarbetas. I mars 2007 avgav landskapsregeringen ett meddelande angående språkpolitiskt program till lagtinget. En av de konkreta åtgärderna som landskapsregeringen vidtog med anledning av programmet var att uppdra åt ÅSUB att undersöka behovet av kunskaper i finska i det åländska samhället. Resultatet av undersökningen (ÅSUB 2008:1 ”Det finska språkets ställning inom det åländska arbetslivet”) som nu publicerats var väntat men är ändå nedslående utgående från de intentioner som ligger till grund för den skyddsmekanism för det svenska språket som självstyrelsen är satt att utgöra.

     Flera grundläggande strukturella brister i det åländska samhället uppdagas vilka i praktiken tvingar företag, organisationer och offentlig förvaltning att anställa personal med kunskaper i det finska språket för att verksamheten skall fungera. Utvecklingen påverkas på grund av statstillhörigheten indirekt och direkt av den accelererande urholkningen av svenskheten i Finland där tvåspråkighet i rask takt ersätts med enspråkighet.

     Språksituationen medför att åländska ungdomar som studerar i Sverige utestängs från arbetsmarknaden och i många fall därför inte återvänder till Åland efter avslutade studier. Detta innebär att landskapet dräneras på viktig kompetens och att konkurrensen om den framtida arbetskraften får ytterligare en dimension.

     För att hejda denna utveckling behövs kraftfulla åtgärder som ändrar de strukturer som orsakar utvecklingen. Att passivt låta utvecklingen fortgå utan åtgärder är att aktivt verka mot självstyrelsens syften.

 

Med hänvisning till ovanstående och med stöd av 48 § 1 mom. lagtingsordningen ställer vi till landskapsregeringen följande spörsmål:

 

Vilka åtgärder avser landskapsregeringen vidta för att åtgärda de strukturella fel i det åländska samhället som orsakar det oproportionella behovet av kunskaper i finska inom företag, organisationer och offentlig förvaltning i landskapet?

 

 

 

Mariehamn den 10 mars 2008

 

 

Danne Sundman

 

 

Fredrik Karlström

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Mika Nordberg

 

 

Roger Jansson

 

 

Anders Eriksson

 

 

Johan Ehn

 

 

Harry Jansson