Spörsmål 1/2013-2014

Tillhör ärendet: Justering av basbeslopp
Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Spörsmål

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SPÖRSMÅL nr 1/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Mats Perämaa m.fl.

2014-03-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Justering av basbelopp

 

I 6 § i landskapslagen (1993:70) om landskapsandelar till kommunerna anges att en justering av landskapsandelarnas basbelopp ska genomföras vart fjärde år. Avsikten med lagen är tydlig och lagen är tvingande. Lagen anger att "Fördelningen mellan landskapet och kommunerna av de uppgiftsbaserade kostnaderna för undervisnings- och kulturverksamheten samt socialvården bibehålls enligt samma förhållande som var gällande när denna lag trädde i kraft".

     Landskapsregeringen har låtit utföra en "justeringsutredning". Utredningsrapporten var uttryckligen ett underlag för justering enligt gällande lag. Finansieringen av justeringen skulle senast ha ingått i landskapets budget för 2014. I landskapsregeringens budgetförslag för 2014 nämndes inte denna justering med ett ord. Däremot genomförde landskapsregeringen ett slopande av indexjustering av landskapsandelarna vilket också var till kommunernas nackdel. Lagtinget har således fattat beslut om finansieringen av lagstadgad kommunal verksamhet på oriktiga grunder.

     Flera kommuner visar nu ett ekonomiskt underskott i sin verksamhet. Samtidigt höjs den kommunala inkomstskatten i flera kommuner och fastighetsskatten införs och höjs i någon kommun. Hur mycket detta har påverkats av att landskapsregeringen underlåtit att följa aktuell lag kan inte klart anges. Det står ändå klart att denna brist på åtgärd kombinerat med alla andra åtgärder som landskapsregeringen vidtagit har försvagat den kommunala ekonomin på ett avsevärt sätt. Samtidigt tillåter sig landskapsregeringen att höja sina egna driftskostnader med ca 4 miljoner euro år 2014.

 

Med hänvisning till ovanstående och med stöd av 48 § 1 mom. lagtingsordningen ställer vi till landskapsregeringen följande spörsmål:

 

Avser landskapsregeringen rätta till sitt misstag och vidta åtgärder för att bibehålla kostnadsfördelningen mellan landskapet och kommunerna i enlighet med landskapslagen (1993:70) om landskapsandelar till kommunerna?

 

Mariehamn den 10 mars 2014

 

Mats Perämaa

 

Viveka Eriksson

 

Tony Asumaa

 

Axel Jonsson

 

Anders Eriksson

 

Torsten Sundblom

 

Brage Eklund

Katrin Sjögren

 

Gunnar Jansson