Spörsmål 2/1999-2000

Tillhör ärendet: Yrkesträningsverksamhet
Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Spörsmål

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

SPÖRSMÅL nr 2/1999-2000

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Viveka Eriksson m fl

2000-09-06

S0219992000

 

 

 

 

 

  

Till

 

Lagtingets talman

 

 

 

 

 

 

Yrkesträningsverksamhet

 

I landskapets budget för år 2000 upptogs medel för att från höstterminen inleda yrkesträningsundervisning för ungdomar med utvecklingsstörning. Lagtinget beslöt därmed att en ny utbildningslinje för personer med utvecklingsstörning skulle starta på gymnasialstadiet.

     I januari 1999 framlade den kommitté som av landskapsstyrelsen fått i uppdrag att "utreda förutsättningarna för att skapa en skola för träningsundervisningen på gymnasialstadienivå i landskapet" en rapport som sedan legat till grund för den fortsatta planeringen.

     I november 1999 fick yrkesskolans direktion uppdraget att "uppgöra en detaljplanering av ett specifikt utbildningsprogram med inriktning på träningsundervisningen"

     Från mars detta år har en programföreståndare med ansvar för utvecklingen varit anställd.

     Förberedelserna inför den nya utbildningslinjen har varit systematiska, med lång framförhållning. I sista minuten, en och en halv månad innan terminsstarten, läggs ändå utbildningen "på is" för vidare utredning.

     För de elever som förväntat sig att bli antagna uppstår en problematisk situation. Besked om uppskjuten utbildning kom sent och alternativa utbildningsformer eller annan sysselsättning är inte tillgänglig. Dessutom kvarstår en stor osäkerhet inför framtiden.

     Elever, föräldrar och personal har kommit i kläm.

 

Med hänvisning till ovanstående ställer vi med stöd av 48 § 1 mom. lagtingsordningen följande spörsmål till landskapsstyrelsen

 

Varför har landskapsstyrelsen inte verkställt beslutet om att inleda yrkesträningsundervisningen enligt lagtingets intentioner? Vilka åtgärder ämnar landskapsstyrelsen vidta för att den planerade undervisningen snarast inleds?

 

 

Mariehamn den 6 september 2000

 

 

 

Viveka Eriksson

 

 

 

Raija-Liisa Eklöw

 

 

Olof Erland

 

 

Lotta Wickström-Johansson

 

 

Hasse Svensson

 

 

Sune Mattsson

 

 

Leo Sjöstrand