Spörsmål 2/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Spörsmål

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

SPÖRSMÅL nr 2/2003-2004

Lagtingsledamot

Datum

 

Lasse Wiklöf

2004-03-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsstyrelsens åtgärder inom havsfisket

 

 

Landskapsstyrelsens näringspolitik i allmänhet har under många år kännetecknats av allt annat än framgång men allra tydligast har den negativa utvecklingen varit inom det åländska havsfisket. Medan Ålands havsgående fiskeflotta på 70-talet utgjorde närmare 30 procent av hela landets flotta kan man konstatera att vi i landskapet nu har endast två havsgående laxfiskefartyg och något enstaka trålfiskefartyg.

     När det gäller laxfisket har den kvot som tilldelats Åland inte alls kunnat fiskas på grund av ensidiga fiskeförbud som Finland/Åland tillämpat under våren. Ändå har kvoten bestämts på biologiskt hållbara grunder. I stället för ett vidgat nära fiske i Ålands hav med omgivningar har de åländska fiskarna under hösten tvingats till fiske i södra delen av Östersjön vilket helt underminerat lönsamheten på grund av de enorma transportsträckorna. Ändå har man inte kommit i närheten av de kvoter man tilldelats.

     Genom beslutet om ett framtida stopp på drivgarnsfisket kan vi se slutet på en av de mest naturliga näringar ö-samhället Åland har. Det är synnerligen beklagligt eftersom varje samhälle har en särskild skyldighet att slå vakt om och utveckla de näringar för vilka naturliga förutsättningar föreligger.

     Det finns ingen logik i att åländska fiskare inte skall ha en vidgad fiskerätt i Ålands hav och andra närliggande vatten om man vill slå vakt om den utrotningshotade tumlaren. Hittillsvarande regelverk har i stället tvingat åländska fiskare till södra Östersjön där risken är mångdubbelt större för att tumlare skall fastna i drivgarnen. Politiken har varit helt motverkande de syften man önskat uppnå.

     Ålands handikapp beträffande fiskeförhindrande isvintrar, ljusa vår- och sommarnätter som innebär att laxen går djupt i förhållande till redskapen och den mycket talrika sälpopulationen som på Åland är överstor i förhållande till hela östersjöbeståndet samt strävandena att rädda tumlaren från utrotning utgör alla starka incitament för ett bibehållet och utökat laxfiske i vattnena kring Åland.

     När man kunnat följa den negativa havsfiskeutvecklingen under många år inställer sig naturligtvis frågan vilken strategi landskapsstyrelsen haft för havsfisket och hur många gånger landskapsstyrelsen besökt Bryssel för att lägga fram de argument man anser sig ha för ett fortsatt och utvidgat laxfiske på Åland. Eller har landskapsstyrelsen vad gäller aktiv handling kastat in handduken och är beredd att offra havsfisket  -  en av de näringar Åland har de bästa förutsättningarna för? Har landskapsstyrelsen kanske förfarit på enahanda sätt som fallet varit med vårjakten på sjöfågel?

     Ålands socialdemokrater är både besvikna och upprörda över att den förda näringspolitiken, som utlovats, inte leder till utveckling och framgång  utan till stagnation och tillbakagång för  näringslivet i allmänhet och för havsfisket i synnerhet. Den centerledda landskapsstyrelsen har inte bara nu utan under flera perioder visat att den förda politiken inte bidrar till åländsk framtidstro och utveckling utan till pessimism och avveckling – till minskade förutsättningar för det åländska samhället och dess invånare. Havsfiskets negativa utveckling skall också ses i belysning av de mycket stora framtidsinvesteringar som gjorts i fiskehamnar på Åland. Det handlar om infrastrukturella satsningar som verkställts bland annat med EU-medel och vars verkningar nu helt förfelas och enbart generar allmänhetens förakt för samhällsinvesteringar till ingen nytta. Havsfiskets roll för industri och handel på Åland saknar inte heller betydelse.

 

Med hänvisning till ovanstående och med stöd av 48 § 1 mom. lagtingsordningen ställer vi till landskapsstyrelsen följande spörsmål:

 

Vilken är landskapsstyrelsens strategi och vilka verkningsfulla åtgärder ämnar landskapsstyrelsen vidta för att rädda och utveckla Ålands havsfiske?

 

 

Mariehamn den 29 mars 2004

 

 

Lasse Wiklöf

Camilla Gunell

Barbro Sundback

 

 

Christian Beijar

Carina Aaltonen

 

 

Göte Winé