Spörsmål 2/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Spörsmål

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

SPÖRSMÅL nr 2/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2006-01-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


 

 

Åtgärder för fortsatt jakt på sjöfågel under våren

 

Landskapsregeringen har uppenbart misslyckats i externpolitiska sammanhang. Detta blev tydligt under december månad 2005 då flera tunga motgångar drabbade Åland. PAF:s allmännyttiga verksamhet är hotad och situationen har blivit ytterligare tillspetsad genom att  inrikesministeriet har polisanmält den allmännyttiga föreningen PAF.  Samtidigt har EG-domstolen beslutat att den traditionsenliga vårfågeljakten bryter mot EU:s fågeldirektiv. Även den åländska snustraditionen ser ut att gå samma öde till mötes. Det sistnämnda innebär att Åland i praktiken inte har någon ”försvarsadvokat” eftersom det inte accepteras att det finns två parallella jurisdiktioner och två parallella kulturer inom dagens landsgränser.

     EG-domstolens besked om att vårjakten på Åland inte svarar upp mot EU:s fågeldirektiv kommer givetvis som en chock för de åländska jägarna.

Jägarkåren hade förlitat sig på att landskapsregeringen inför EG-domstolen hade kunnat påvisa det självklara faktum att det inte finns någon annan lämplig lösning än att bedriva jakt under vårperioden. Likaså har jägarna hyst starkt hopp om att de viltvårdande insatserna som syftar till att befrämja reproduktionen av sjöfågel, bl.a. uppsättande av holkar samt jakt på vildmink och mårdhund,  skulle vinna gehör inför EG-domstolen. Landskapsregeringen har via Finlands ombud till bägge delar misslyckats med sitt försvar eftersom EG-domstolen  till alla delar underkänt de anförda argumenten.

     Direkt efter EG-domstolens fällande dom lät landskapsregeringen allmänheten förstå att det trots allt blir vårjakt på Åland under 2006. Andemeningen i uttalandena vittnar om beredskap att se över det nuvarande regelverket för beviljande av jakttillstånd i syfte att hitta en nivå på jakten som godkänns av EU kommissionen. Även om vi till fullo delar denna ambition finner vi det angeläget att landskapsregeringen för lagtinget redovisar en strategi för att trygga en fortsatt vårjakt på sjöfågel. Fortsatt jakt i nuvarande omfattning torde leda till att Åland döms att betala dryga bötesbelopp. 

 

Med hänvisning till ovanstående och med stöd av 48 § 1 mom. lagtingsordningen ställer vi till landskapsregeringen följande spörsmål:

 

Vilka åtgärder ämnar landskapsregeringen vidta dels för att trygga fortsatt vårjakt på sjöfågel och dels för att undvika att Åland påförs dryga EU-böter?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariehamn den 2 januari 2006

 

 

Anders Eriksson

Brage Eklund

 

 

Danne Sundman

Fredrik Karlström

 

 

Gun-Mari Lindholm

Mats Perämaa

 

 

Viveka Eriksson

Sune Mattsson

 

 

Raija-Liisa Eklöw

Roger Eriksson

 

 

Åke Mattsson

Katrin Sjögren

 

 

Ronald Boman