Spörsmål 2/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Spörsmål

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

SPÖRSMÅL nr 2/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson m.fl.

2009-12-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Undantag från kravet på skyddsrum

 

Den 28 maj 2008 hemställde lagtinget om att landskapsregeringen dels vidtar omedelbara åtgärder i samverkan med berörda myndigheter i riket för att samtliga anvisningar för byggande av skyddsrum finns tillgängliga på svenska, dels upptar förhandlingar med Finlands regering för att få till stånd ett generellt undantag från kravet på skyddsrum på Åland för enskilda fastigheter.

   Den 7 september 2009 ställdes en s.k. enkel fråga i lagtinget med följande lydelse: Vad har landskapsregeringen gjort för att få till stånd ett generellt undantag om behovet av skyddsrum på Åland i enlighet med lagtingets beslut?

   Den 11 september besvarade ansvarig minister Roger Eriksson frågan så här: ”Det har nu kommit fram en regeringsproposition om en ny räddningslag. Den ska träda i kraft 1 januari 2011, där framgår det klart att det finns undantag för kravet på skyddsrum på Åland för enskilda fastigheter.” Det sades vidare: ”Vi har varit i täta kontakter med berörda tjänstemän på inrikesministeriet.”

Vid kontakter med inrikesministeriet har det framkommit att inget av dessa påståenden stämmer.

   I utkastet till ny räddningslag föreslås att det i nya byggnader endast ska byggas skyddsrum om byggnaden eller byggnadsgruppen har en våningsyta på minst 800 m². I dag måste skyddsrum byggas i byggnader som är över 600 m² stora. Bestämmelserna om byggande av skyddsrum kommer liksom i dag att röra även landskapet Åland. Det föreslås således inget undantag för Åland i utkastet till ny räddningslag, i motsats till vad minister Roger Eriksson informerade lagtinget om. Det finns fortfarande inte någon regeringsproposition trots att ansvarig minister sade att det fanns en sådan redan i september. Det som dock är mest svårförståeligt är att landsskapsregeringen, trots flera påstötar, ända sedan 28 maj 2008 inte lyckats få in en formell anhållan till inrikesministeriet om ett generellt undantag för Åland från kravet på skyddsrum. Inte heller har formella förhandlingar skett med syfte att få undantaget för Åland på plats i inledningsskedet av lagstiftningsprocessen.

Under Social och miljöutskottets behandling av HM 5 2007/2008 framkom det att rikets räddningslag höll på att revideras. Därför var det angeläget att få upp hemställningsmotionen så snabbt som möjligt på bordet för att få det här processat., som utskottets ordförande Åke Mattsson uttryckte sig. Mot den bakgrunden är landskapsregeringens passivitet ytterst anmärkningsvärd och resultatet ser vi nu. Ett utkast till ny räddningslag som inte beaktar de önskemål lagtinget enhälligt hade. En höjning av våningsytan som befriar från skyddsrumsplikten med enbart 200 m2 leder fortfarande till att många byggnader på Åland har de fördyrande byggkraven kvar. Noteras kan att Finland är ett av få länder i Europa som fortsättningsvis har kvar kravet på skyddsrum. Dessa regler har under årens lopp medfört betydande merkostnader för byggnationen i landskapet Åland

 

Med hänvisning till ovanstående och med stöd av 48 § 1 mom. lagtingsordningen ställer vi till landskapsregeringen följande spörsmål:

                                                         

Vilka åtgärder avser landskapsregeringen vidta för att i detta skede få till stånd ett generellt undantag från kravet på skyddsrum på Åland för enskilda fastigheter?

 

 

Mariehamn den 15 december 2009

 

 

Anders Eriksson

 

 

Roger Jansson

 

 

Johan Ehn

 

 

Jörgen Strand

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Mika Nordberg

 

 

Fredrik Karlström

John Hilander

 

 

Camilla Gunell

Barbro Sundback

 

 

Carina Aaltonen