Spörsmål 2/2012-2013

Tillhör ärendet: Självstyrelsens kärnområden
Lagtingsår: 2012-2013
Typ av dokument: Spörsmål

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SPÖRSMÅL nr 2/2012-2013

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson m.fl.

2013-03-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Självstyrelsens kärnområden

 

Den 26 maj 2010 undertecknade majoriteten av nuvarande ministrar, inklusive lantrådet ett spörsmål där följande noterades om den kommitté som 2009 slutförde sitt uppdrag att se över lagstiftning och regelverk för näringsrätten, hembygdsrätten och jordförvärvsrätten:

 

”Kommittén pekar i sitt betänkande på en rad åtgärder av vilka flera är brådskande och viktiga. Dessa regelverk är centrala för det åländska samhällets utveckling på flera plan och landskapsregeringens oförmåga att få fram de nödvändiga förändringarna riskerar att allvarligt skada landskapets utveckling.”

 

Den nuvarande landskapsregeringen skrev den 22 november 2011 i sitt ”Regeringsprogram för samarbete, resultat och framtidstro” följande:

”Frågor rörande hembygdsrätt, jordförvärvsrätt och näringsrätt ska följa tydliga och klara normer för att skapa ett rättssäkert och jämlikt förfarande. Dessa normer ska utgå ifrån lag. Nuvarande lagstiftning revideras i enlighet med den parlamentariska gruppens förslag. (Åländsk utredningsserie 2009:4) ”

 

Sedan spörsmålet undertecknades har snart tre år förflutit. Sedan regeringsprogrammet mottogs av lagtinget och lantrådet utsågs har landskapsregeringens tydliga ambition för självstyrelsens kärnområden märkligt nog inte mynnat ut i några förändringar i varken lagstiftning eller tillämpningsföreskrifter, trots nuvarande ansvarig ministers tidigare engagemang i frågan.

 

Hembygdsrätten, jordförvärvsrätten och näringsrätten utgör i viss mån inskränkningar i grundläggande rättigheter såsom rätten att bedriva näringsverksamhet, och är tillsammans en central del i det åländska nationalitetsskyddet. Därför är det av stor vikt att lagstiftningen och dess tillämpning uppdateras kontinuerligt för att garantera likabehandling, samt att på ett ändamålsenligt sätt förverkliga lagens syfte.

 

Frågan om lagstiftningen och dess tillämpning uppfyller sitt syfte har bland annat aktualiserats i fråga om möjligheten att förvärva fast egendom genom köp av aktier.

 

Med hänvisning till ovanstående och med stöd av 37 § lagtingsordningen ställer vi till landskapsregeringen följande spörsmål:

 

När och med vilka åtgärder ämnar landskapsregeringen tillse att målsättningarna i den parlamentariska kommitténs betänkande från 2009 förverkligas?

 

Mariehamn den 13 mars 2013

 

 

Axel Jonsson

Katrin Sjögren

 

 

Anders Eriksson

Mats Perämaa

 

 

Brage Eklund

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Gunnar Jansson

Torsten Sundblom