Spörsmål 2/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Spörsmål

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SPÖRSMÅL nr  2/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren m.fl.

2021-03-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter

 

 

Justitiekanslern (JK) och Justitieombudsmannen (JO) övervakar att de grundläggande fri- och rättigheterna samt de mänskliga rättigheterna tillgodoses. JK och JO har bistått ålänningarna i åratal genom att övervaka att offentliga myndigheter sköter sina uppdrag, följer lag och fullgör sina skyldigheter.

Riksdagens biträdande JO har begärt att landskapsregeringen lämnar utredning och yttrande med anledning av ett till JO inlämnat klagomål på landskapsregeringens beslut daterat den 14.01.2021 i ärendet ÅLR 202/314. Ärendet berör en klagan angående prioritetsordning för vaccinering mot Covid -19. Lantrådet har fattat beslutet genom föredragning av förvaltningschefen. Lantrådet och förvaltningschefen är båda med på prioriteringslistan över personer som föreslås gå före i vaccinationskön.

Landskapsregeringen, genom vicelantråd Harry Jansson, vägrar lämna både utredning och yttrande till JO och sätter därmed den demokratiska ordningen ur spel. Landskapsregeringen går dessutom emot grundlagen. Enligt grundlagens § 111 har myndigheterna skyldighet att ge de upplysningar till JK och JO som de behöver för sin laglighetkontroll.

Samtidigt informerar landskapets underlydande myndigheter ålänningarna att de kan vända sig till JK och JO om det finns klagomål. Landskapsregeringens nya regim innebär att under denna mandatperiod kommer således landskapsregeringen inte överhuvudtaget bemöta klagomål som enskilda ålänningar för till JK och JO. Landskapsregeringens motiv är att JK:s och JO:s tillsyn inte finns reglerad i självstyrelselagen. Landskapsregeringen sätter systemet före människan.

Genom offentliga uttalanden gör vicelantrådet den självsvåldiga bedömningen att jäv inte föreligger för lantrådet och förvaltningschefen.  Lantrådet är överordnad regeringskollega tillika ordförande i samma parti som vicelantrådet. Bedömningen saknar trovärdighet.

 

 

Med hänvisning till ovanstående och med stöd av 37 § lagtingsordningen ställer vi till landskapsregeringen följande spörsmål:

 

Med vilket motiv åsidosätter landskapsregeringen demokratiska grundfundament och de enskilda ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter genom att vägra, trots tidigare motsatt praxis, bistå Justitiekanslern och Justitieombudsmannen med erforderliga utredningar och yttranden?

 

 

Mariehamn den 22 mars 2021

 

Katrin Sjögren

 

John Holmberg

 

 

Rainer Juslin

 

 

Simon Påvals

 

 

Pernilla Söderlund

 

 

Ingrid Zetterman

 

 

Camilla Gunell

 

 

Nina Fellman

 

 

Jessy Eckerman