Spörsmål 3/2005-2006

Tillhör ärendet: Regionpolitik
Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Spörsmål

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

SPÖRSMÅL nr 3/2005-2006

Vtm

Datum

 

Viveka Eriksson m.fl

2006-03-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Regionalpolitik

 

 

Tidigare politiska generationer har lagt grunden till den regionalpolitik som hittills har varit någorlunda framgångsrik. Den medvetna satsningen på infrastruktur och olika regioner har motverkat den negativa utveckling som kan iakttas i våra omkringliggande grannregioner. De regionalpolitiska övervägandena har oftast enat det politiska fältet eftersom en majoritet alltid har framhållit vikten av att hela Åland skall vara livskraftigt. Genom satsningar på svagare regioner och genom att vidta olika åtgärder som bromsat utflyttningen från glesbygden och skärgården har en negativ utveckling motverkats.

     Nuvarande landskapsregering har i motsats till vad som sägs i handlingsprogrammet slagit in på en annan väg och har därmed ändrat riktning för den sedan självstyrelsens tillkomst förda regionalpolitiken. Vackra fraser och målsättningar följs inte upp av konkret handling.

     Allt fler uttalanden från skärgårdskommunerna färgas av stor uppgivenhet och oron inför framtiden är stor. De små kommunerna får allt större problem att klara alla de serviceuppgifter som ålagts dem genom lagstiftning samtidigt som inkomsterna minskat.

     Glesbygdsnäringar så som fiskodling och jordbruk är starkt ifrågasatta i det miljöhandlingsprogram som antagits av landskapsregeringen. En nedrustning av befintlig näringsverksamhet kräver att ersättande verksamheter etableras. Landskapsregeringen har hittills misslyckats med att lyfta fram sådana ersättande verksamheter samtidigt som nya initiativ från skärgårdsbor och – kommuner, t.ex. golfbanor,  inte stöds av landskapsregeringen. De löften som givits har inte följts av konkreta åtgärder.

     Det är lätt att förstå att missnöjet med den orättvisa behandlingen är stort.

     Nu krävs det snara åtgärder för att vända den negativa trenden och för att återskapa framtidstron, landskapsregeringen har ett ansvar att sörja för att unga människor också i framtiden skall kunna välja skärgården och glesbygden som sin boningsort.

     En levande lands- och glesbygd är också beroende av starka tätorter, de olika regionerna påverkas av varandra och stöder varandra. Därför bör en progressiv regionalpolitik ta i beaktande de olika regionernas behov

 

 Med hänvisning till ovanstående och med stöd av 48 § 1 mom. lagtingsordningen ställer vi till landskapsregeringen följande spörsmål:

 

Vilka åtgärder ämnar landskapsregeringen vidta för att återskapa framtidstron hos glesbygds- och skärgårdsbor och vilka konkreta åtgärder planeras för att skapa verksamhetsförutsättningar för kommunerna samt enskilda näringsidkare och privatpersoner i glesbygden och skärgården.

 

 

 

 

 

 

Mariehamn den 8 mars 2006

 

 

 

Viveka Eriksson

 

 

 

Mats Perämaa

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Åke Mattsson

 

 

Raija-Liisa Eklöw

 

 

Sune Mattsson

 

 

Gun-Mari Lindholm

Danne Sundman

 

 

Fredrik Karlström

Ronald Boman