Spörsmål 3/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Spörsmål

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

SPÖRSMÅL nr 3/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Johan Ehn m.fl.

2008-05-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ikraftträdande av plan- och bygglag samt miljöskyddslag

 

Landskapsregeringen Viveka Eriksson lyfte i sitt handlingsprogram fram företagandet på Åland som viktig fråga. I programmet kan vi t.ex. läsa att landskapregeringen ämnar jobba för regelförenklingar som skall minska byråkratin för småföretag. Vidare skriver man att man kommer att fästa stor vikt vid att utveckla näringslivets omfattande infrastruktur där regelverk och lagstiftning lyfts fram som grundläggande element. Allt detta understöds av undertecknade men frågan som nu inställer sig är: Vad gör landskapsregeringen för att sätta handling bakom dessa viktiga ord?

     Under föregående period fattade lagtinget beslut om ändrad lagstiftning på två områden som understöder strävandena att underlätta för företagande och minska byråkratin i vårt samhälle. Den 21 september 2007 beslöt lagtinget att anta en ny landskapslag om miljöskydd som, utan att minska kraven på hänsyn till miljön, väsentligen skulle ha minskat företagens och enskilda människors byråkrati i samband med tillståndsprövning. Vidare antog lagtinget enhälligt den 24 september 2007 en ny plan- och bygglag för landskapet Åland. Även denna innehöll förenklingar som t.ex. skulle göra det enklare för företagare i byggnadsbranschen att få regelverk, skolning och fortbildning på svenska.

     Till vår stora förvåning har vi nu dock kunnat konstatera att trots att vi nu snart skriver juni 2008 har landskapsregeringen inte valt att sätta någon av de båda ovanstående lagarna ikraft. Med tanke på skrivningarna i landskapsregeringens handlingsprogram men kanske framförallt utgående från respekten för lagtingets beslut borde landskapsregeringen ha prioriterat dessa två frågor så att beslutad lagstiftning också vunnit laga kraft.

 

Med hänvisning till ovanstående och med stöd av 48 § 1 mom. lagtingsordningen ställer vi till landskapsregeringen följande spörsmål:

 

När ämnar landskapsregeringen sätta de av lagtinget år 2007 antagna lagarna, plan- och bygglag för landskapet Åland och landskapslag om miljöskydd i kraft?

 

 

Mariehamn den 26.05.2008

 

 

Johan Ehn

 

 

Jörgen Strand

 

 

Roger Jansson

 

 

Danne Sundman

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Mika Nordberg

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Harry Jansson

 

 

Fredrik Karlström

 

 

Barbro Sundback

 

 

Göte Winé

 

 

Anders Eriksson