Spörsmål 3/2009-2010

Tillhör ärendet: Budgetens förverkligande
Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Spörsmål

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

SPÖRSMÅL 3/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Johan Ehn m.fl

2010-03-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Budgetens förverkligande

 

 

I budgeten för år 2010 skriver landskapsregeringen att man nu ”föreslår … en rad åtgärder, dels som ett led i att åstadkomma en strukturell balans i landskapets budget på lång sikt och dels för att på kort sikt åstadkomma besparingar. Landskapsregeringen anser att framförallt det långsiktiga arbetet med omstruktureringen av den offentliga sektorn måste fortsättas under de kommande åren även om inkomsterna stabiliseras.”

Landskapsregeringen redogör för sina kommande strukturförändringar inom landskapets förvaltning, gymnasialstadiet, naturbruksutbildningen, fiskodlingen i Guttorp, avbytarverksamheten, Ålands försöksstation och ÅHS. Därtill skriver man: ”Åtgärderna inom sjötrafiken berör bl.a bemanningen på färjorna och konkurrensutsättning av den tekniska driften.”

Exempelvis under trafikavdelningens budget skriver man att: ”LR kommer under året att ta initiativ till ändring av de bestämmelser som begränsar förutsättningarna för att ordna arbetstiden ombord på fartygen på ett ändamålsenligt sätt.” Därtill anger man att m/s Viggen och m/s Doppingen skall operera under entreprenad och att entreprenad är alternativ för m/s Alfågeln, m/s Ejdern, m/s Gudingen, m/s Skiftet och m/s Skarven. Vidare antecknas att ”Simskäla och Töftö linfärjelinjer konkurrensutsätts genom entreprenad.”.

För sjötrafikens verksamhetsutgifter (48.20.20) föreslår LR en minskad grundbudget från 14,5 M€ till 12,9 M€, en minskning med 1,6 M€. Därtill antecknas en sänkning av linfärjornas driftskostnader.

Vi har snart avverkat 20 % av budgetåret.  De beslut som vi hittills sett från LR indikerar enbart mindre inbesparingar. Lyfter vi igen exmeplet skärgårdstrafiken leder tagna beslut  enbart till några hundratusen euros inbesparingar. De andra av lagtinget godkända förändringarna och besparingarna för att på sikt säkerställa en fortsatt god skärgårdstrafik lyser med sin frånvaro. Inte heller inom de andra beskrivna förslagen till  strukturförändringar har vi ännu sett några avgörande beslut från LR.Vi ser det som allt svårare för LR att hinna vidta de ekonomiska och strukturella åtgärder som LR:s eget budgetförslag och lagtingets beslut erfordrar.

 

Med hänvisning till ovanstående och med stöd av 48 § 1 mom. lagtingsordningen ställer vi till landskapsregeringen följande spörsmål:

 

På vilket sätt, med vilka beslut och i vilken tidsordning avser landskapsregeringen förverkliga strukturförändringarna och besparingarna som landskapsregeringen utlovat i sitt budgetförslag för 2010 och som lagtinget godkänt?

 

 

Mariehamn den 15.03.2010

 

 

Johan Ehn

 

 

Jörgen Strand

 

 

Roger Jansson

 

 

Mika Nordberg

 

 

Gun-Mari Lindholm

Fredrik Karlström

 

 

Danne Sundman

Barbro Sundback

 

 

Camilla Gunell

Carina Aaltonen

Anders Eriksson