Spörsmål 5/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Spörsmål

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

SPÖRSMÅL 5/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman m.fl

2010-05-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Revidering av regelverken för hembygds-, jordförvärvs- och näringsrätt.

 

 

 

Landskapsregeringen tillsatte den 22 april 2008 en kommitté vars uppdrag var att; "analysera nuläget, lyfta fram områden som upplevs som problematiska och se om nuvarande lagstiftning är tillräcklig, alternativt komma med ändringsförslag samt se över tillämpningen av befintligt regelverk", gällande lagar och regelverk som gäller jordförvärvsrätt, hembygdsrätt och näringsrätt. Kommittén överlämnade sitt betänkande till landskapsregeringen den 2 april 2009, alltså för över ett år sedan. Sedan dess har inga lagförslag avlämnats till lagtinget.

     Kommittén pekar i sitt betänkande på en rad åtgärder av vilka flera  är brådskande och viktiga. Dessa regelverk är centrala för det åländska samhällets utveckling på flera plan och landskapsregeringens oförmåga att få fram de nödvändiga förändringarna riskerar att allvarligt skada landskapets utveckling. Det är uppenbart att den djupa splittring som finns mellan regeringspartiernas syn på dessa frågor tar sig uttryck i oförmågan att få fram förslag till revidering av regelverken.

     I samband med behandlingen av revisorernas berättelse för år 2008 i mars förutsatte lagtinget att förslagen skulle föreläggas lagtinget "under våren" och samma besked gav lantrådet under en frågestund tidigare under året. Det är sålunda hög tid att lagtinget nu får ta del av nämnda förslag.

 

 

 

Med hänvisning till ovanstående och med stöd av 48 § 1 mom. lagtingsordningen ställer vi till landskapsregeringen följande spörsmål:

 

 

Vilka åtgärder ämnar landskapsregeringen vidta i fråga om regelverken för jordförvärvstillstånd, näringrätt och hembygdsrätt med anledning av de förslag som den parlamentariska kommitén som arbetade med dessa föreslog?

 

 

 

Mariehamn den 26 maj 2010

 

 

Danne Sundman

 

 

Fredrik Karlström

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Anders Eriksson

 

 

Roger Jansson

 

 

Jörgen Strand

 

 

Johan Ehn

 

 

 

Barbro Sundback

 

 

Camilla Gunell

Carina Aaltonen

 

 

 

 

Mika Nordberg

Runar Karlsson