Spörsmål 6/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Spörsmål

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

SPÖRSMÅL nr 6/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2010-09-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


 

Turismutveckling och turismstrategi

 

Turismnäringen är på flera sätt betydande för det åländska samhället, för trivsel, näringsliv och sysselsättning. Turismnäringen är en betydande framtidsnäring i världen och Åland har alla förutsättningar att utveckla sin attraktionskraft som destination. Tyvärr har näringen de senaste åren fått ta del av signaler som ger bilden av att Åland som destination är på tillbakagång. På andra orter i världen som gått samma öde till mötes har man från samhällets sida tagit problemet på allvar och strategiskt jobbat tillsammans med företagarna och näringen för att vända trenden.  För att få till stånd denna gemensamma kraftsamling för morgondagens turismnäring krävs en medveten destinationsstrategi som systematiskt och konsekvent följs upp och förverkligas.   

     Den av landskapsregeringen länge utlovade och efterlängtade utvecklingsstrategin för turismnäringen har fortfarande inte kommit till stånd. Detta trots att man redan 2008 tillsatte en utredare och arbetsgrupp för uppdraget. Därefter förefaller den av landskapsregeringen tillsatta arbetsgruppens arbete ha insomnat eftersom inga nya politiska direktiv har givits.

     Strategin har i flera repriser utlovats från regeringen, nu senast skulle den vara klar i maj 2010. Fortfarande har den inte levererats.

     Den landbaserade näringen består huvudsakligen av hundratals småföretag som skulle ha stor nytta av en gemensam strategi och samarbetsmöjligheter inom turismen. I dagsläget ser det ut som landskapsregeringen inte vet vad man vill beträffande turismens utveckling eller har haft tillräcklig kompetens för att ta sig an frågorna på ett konstruktivt sätt. Åland behöver en aktiv turismpolitik som konsekvent fokuserar på att utveckla destinationen och lotsa fram nya intjäningsmöjligheter.

 

Med hänvisning till ovanstående och med stöd av 48 § 1 mom. lagtingsordningen ställer vi till landskapsregeringen följande spörsmål:

 

När avser landskapsregeringen färdigställa turismstrategin så att det framgår vilka landskapsregeringens målsättningar och prioriteringar för turismnäringen är och hur och med vilka medel man avser förverkliga dessa målsättningar?

 

 

Mariehamn den 6 september 2010

 

 

Camilla Gunell

Roger Jansson

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Anders Eriksson

 

 

Johan Ehn

 

 

 

Barbro Sundback

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Danne Sundman

 

 

Fredrik Karlström

 

 

Jörgen Strand

 

 

Mika Nordberg