Statsrådets förordning (ADR)

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Bilaga

Ladda ner Word-dokument

 

Statsrådets förordning

om det multilaterala avtalet M323 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)

 

I enlighet med statsrådets beslut

 

 

1 §

 

Det i Helsingfors den x y 2020 undertecknade multilaterala avtalet M323 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (FördrS 23/1979), vilket Transport- och kommunikationsverket har ingått med stöd av 6 § 4 mom. i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994), är i kraft från och med den x y 2020 enligt vad som har avtalats.

 

2 §

 

Bestämmelserna i avtalet ska gälla som förordning.

 

3 §

 

Denna förordning träder i kraft den xx y 2020 och gäller till och med den 2 april 2022.

Ålands lagting har gett sitt bifall till att förordningen träder i kraft i landskapet.

 

 

 

Helsingfors den   20xx

Kommunikationsminister Timo Harakka

 

 

 

Konsultativ tjänsteman Mari Suominen

 

 

 

 

Avtalet finns till påseende och är tillgängligt på engelska på Transport- och kommunikationsverkets webbplats (https://www.traficom.fi/fi/liikenne/liikennejarjestelma/vaarallisten-aineiden-tiekuljetukset). Transport- och kommunikationsverket ger vid behov information på finska och svenska