Statsrådets förordning om det andra tilläggsprotokollet

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Bilaga

Ladda ner Word-dokument

Statsrådets förordning

om det andra tilläggsprotokollet till Världspostkonventionen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

 

1 §

Det i Genève den 26 september 2019 ingångna andra tilläggsprotokollet till Världspostkonventionen är i kraft från den 1 januari 2020 enligt vad som har avtalats.

Det andra tilläggsprotokollet till konventionen har godkänts av republikens president den dd månad 2020. Godkännandeinstrumentet har deponerats hos Världspostföreningen den dd månad 2020.

 

2 §

Bestämmelserna i det andra tilläggsprotokollet till konventionen ska gälla som förordning.

 

3 §

Denna förordning träder i kraft den dd månad 2020.

Ålands lagting har gett sitt bifall till att förordningen träder i kraft i landskapet.

 

 

 

Helsingfors den dd månad 2020

Kommunikationsminister Timo Harakka

 

Överinspektör Eero Salojärvi

 

 

(Det andra tilläggsprotokollet till Världspostkonventionen finns till påseende och är tillgängligt hos Transport- och kommunikationsverket (www.traficom.fi), som även lämnar uppgifter om det på finska och svenska).