Talmanskonferensens framställning 6/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008

Ålands lagting

FRAMSTÄLLNING nr 6/2007-2008

 

Datum

 

Talmanskonferensen

2008-03-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Talmanskonferensens framställning

Ändring av Ålands lagtings beslut om arvode för landskapsrevisorerna

 

 

Sammanfattning

 

Talmanskonferensen föreslår att lagtinget anpassar sitt tidigare beslut om arvode för landskapsrevisorerna till lagtingets beslut den 19 december 2007 om ändring av beslutet om arvode för lagtingsledamot.

 

Allmän motivering

 

Gällande bestämmelser

 

Enligt 3 § 4 mom. landskapslagen (1996:7) om landskapsrevisionen erhåller landskapsrevisorerna arvode i enlighet med vad lagtinget därom särskilt beslutar. De har vidare rätt till dagtraktamente och reseersättning enligt de grunder som gäller för lagtingsledamot. Enligt 5 § 1 mom. i räkenskapsstadgan den 21 januari 1991 för Ålands lagting handhar landskapsrevisorerna också granskningen av hur lagtingets och Ålands delegations i  Nordiska rådet medel bokförts och använts. Enligt stadgans 5 § 3 mom. besluter lagtinget om revisorernas arvoden för den uppgiften.

     Lagtinget antog den 21 januari 1991 ett beslut om arvode för landskapsrevisorerna som tillämpats sedan dess. Enligt beslutet erläggs till revisor för varje dag han eller hon deltagit i revisionssammanträde eller utfört särskilt granskningsuppdrag ett arvode som motsvarar dagsarvodet för lagtingsman. Revisorernas ordförande erhåller arvodet förhöjt med tio procent. Beslutet innebär att en landskapsrevisors arvode har varit jämställt med en lagtingsledamots arvode räknat per  dag.

    

Motiv för ändringar

Lagtinget beslöt den 19 december 2007 om vissa ändringar i beslutet om arvode för lagtingsledamot. Lagtinget frångick i beslutet det tidigare systemet enligt vilket arvodet utgått i form av dagsarvode för ett i beslutet angivet antal dagar. I stället infördes en beräkningsgrund som innebär att ledamöterna erhåller ett arvode som är 67 procent av årsarvodet inklusive dyrortstillägg för första dyrortsklassen jämte sex ålderstillägg i löneklass A 28. Den angivna löneklassen jämte tillägg förändrades inte utan har tillämpats också enligt tidigare gällande arvodesbeslut.

     Genom det ändrade beslutet om lagtingsledamöternas arvoden bröts den direkta kopplingen av landskapsrevisorernas arvode till lagtingsledamotsarvodet. Begreppet "dagsarvodet för landstingsman" som ingår i gällande beslut om revisorernas arvoden tillämpas inte längre. Det sistnämnda beslutet behöver därför revideras.

     Talmanskonferensen anser att det också i fortsättningen är motiverat och ändamålsenligt att landskapsrevisorernas arvoden jämställs med lagtingsledamöternas arvoden. Revisorernas arvoden bör därför beräknas på samma löneklass och tillägg som gäller för lagtingsledamöternas arvoden. På grund av verksamhetens karaktär är det naturligt att revisorernas arvoden också framdeles utgår i form av ett dagsarvode för varje revisionssammanträde eller särskilt granskningsuppdrag. Talmanskonferensen föreslår därför att beslutet i arvodesbeslutet preciseras i enlighet härmed och med beaktande av de ändringar beslutet om lagtingsledamöternas arvoden genomgått.

 

Förslagets verkningar

 

Förslaget innebär i praktiken att revisorerna fortsätter att erhålla samma dagsarvode de hittills erhållit. Grunden för arvodet binds till den löneklass och de särskilda tillägg som gäller för lagtingsledamöterna, för närvarande löneklass A 28, dyrortstillägg enligt första dyrortsklassen samt sex ålderstillägg. Den månatliga utbetalningen enligt denna grund och gällande lönetabeller multipliceras med tolv och summan delas med 365. Ett dagsarvode beräknat enligt denna grund utgör för närvarande 154,66 euro. Beloppet följer automatiskt utvecklingen av lönetabellerna. Sker ändring av den löneklass på vilken lagtingsarvodet beräknas, justeras likaså revisorernas dagsarvode utan särskilt beslut.

     Någon särskild semesterpremie föreslås inte utgå för revisorerna. Motsvarande premie erläggs inte heller längre för lagtingsledamöterna.

     Det ändrade beslutet föreslås tillämpat retroaktivt från den 1 januari 2008 då ändringarna i lagtingsledamöternas arvodesberäkning trädde i kraft.

 

Ärendets beredning

 

Förslaget har beretts vid lagtingets kansli. Landskapsrevisorerna har yttrat sig i ärendet.

 

Förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår talmanskonferensen att lagtinget antar

 

Ålands lagtings beslut

om arvode för landskapsrevisorerna

 

     Med stöd av 3 § 4 mom. landskapslagen (1996:7) om landskapsrevisionen samt 5 § 3 mom. räkenskapsstadgan den 21 januari 1991 för Ålands lagting har lagtinget den              beslutat om arvode för landskapsrevisorerna som följer:

 

     Till en landskapsrevisor erläggs för varje dag som han eller hon har deltagit i ett revisionssammanträde eller utfört ett särskilt granskningsuppdrag ett dagsarvode beräknat på basis av det årsarvode som erläggs till lagtingsledamot.

     Till landskapsrevisorernas ordförande utgår arvodet förhöjt med tio procent.

     Detta beslut tillämpas från den 1 januari 2008.

     Genom detta beslut upphävs lagtingets beslut den 21 januari 1991 om arvode för landskapsrevisorerna.

_________________________

 

 

Mariehamn den 17 mars 2008

 

 

Talman

 

 

Roger Nordlund

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson