Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse

Förkortas NRB

Ålands delegation i Nordiska rådet skall årligen uppgöra och till lagtinget överlämna en berättelse över de för Åland väsentliga frågorna i Nordiska rådet. Berättelsen är en redogörelse för de av lagtinget utsedda ledamöternas verksamhet i Nordiska rådet. Berättelsen föredras och diskuteras i plenum innan den antecknas till kännedom.
Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse