Ekonomiska förmåner


Lagtinget antog den 12 januari 2015 en ny lag om hur lagtingsledamöternas arvoden ska fastställas. Lagen trädde i kraft den 1 april 2015.

Kanslikommissionens regler för arvodeskommissionen

Lagtingsledamöters arvoden och kostnadsersättningar

Arvodeskommissionens beslut om arvoden från och med den 1 november 2019

Arvodeskommissionens protokoll den 10 maj 2019

Arvodeskommissionen har den 10 april 2019 med stöd av landskapslagen (2015:25) om lagtingsledamöternas arvoden och kostnadsersättningar fattat beslut om lagtingsledamöternas arvoden, kostnadsersättningar och övriga förmåner enligt följande: 

1. Grundarvode

Till en lagtingsledamot utbetalas ett årligt grundarvode som är 58.800 euro per arbetsår. Arvodet betalas för den tid som närmare bestäms i 4 § i landskapslagen om lagtingsledamöternas arvoden och kostnadsersättningar och enligt 106 § arbetsordningen för Ålands lagting (2011:98). Arvodet utbetalas en gång per månad med 1/12-del eller med en sådan andel som motsvarar det antal dagar som ledamoten är berättigad till arvode.

Förhöjt arvode ska utbetalas enligt följande:

Vicetalmännen - 10 procent,
Utskottsordförande - 10 procent,
Gruppordförande - 10 procent, för en ordförande för en lagtingsgrupp som har fler medlemmar än en,
Ordinarie medlem i Nordiska rådet - 5 procent
Ordföranden i Ålands delegation i BSPC - 5 procent
Om en ledamot innehar fler än ett av de ovan nämnda uppdragen betalas förhöjt arvode endast för ett uppdrag.

2. Reseersättning

Resekostnadsersättningar utbetalas till lagtingsledamöterna enligt följande:

a) Resekostnadsersättning utbetalas för resor mellan hemmet och mötesplatsen till en lagtingsledamot som deltar i plenum, utskottsmöte och möten i andra lagtingsorgan samt då lagtinget är samlat i lagtingsgruppernas möten.

Resekostnadsersättning för deltagande i gruppmöten utgår inte för sådan ledamot som ensam bildar en i arbetsordningen avsedd lagtingsgrupp, förutom i de fall då det är fråga om ett möte som är gemensamt för flera lagtingsgrupper.

Resekostnadsersättning erläggs för resor som är längre än fem kilometer till ett belopp som motsvarar vad som vid varje tidpunkt gäller för tjänstemän inom landskapsförvaltningen.

b) För andra resor som en lagtingsledamot gör på uppdrag av lagtinget utbetalas ersättning för resekostnader och dagtraktamente i enlighet med de regler som vid varje tidpunkt gäller för tjänstemän inom landskapsförvaltningen.

c) Deltar en lagtingsledamot som värd, lagtingets officiella representant eller annars på lagtingets, ett utskotts eller annat organs direkta uppdrag eller i enlighet med ett beslut om representation, uppvaktning, information, informella icke protokollförda diskussioner och liknande kan resekostnadsersättning utgå.

d) Direkta resekostnader samt logiersättning utbetalas även för en följeslagare då talmannen eller någon annan lagtingsledamot reser med anledning av ett uppdrag för lagtinget och inbjudan till arrangemanget uttryckligen inkluderar två personer.

e) Resekostnader för resor mellan hemmet eller en extra bostad och lagtinget ska utbetalas mot reseräkning som ska inlämnas inom en månad från det sista plenumet under en period då lagtinget har varit samlat. Resekostnadsersättning för övriga resor som görs i lagtingsuppdraget utbetalas mot räkning som ska inlämnas senast två månader efter det att resan avslutats.

3. Ersättning för extra bostad och resor när sådan innehas

En lagtingsledamot som är fast bosatt i Sottunga, Kökar, Kumlinge eller Brändö och som behöver en extra bostad för att kunna sköta lagtingsuppdraget har rätt att få ersättning för de extra boendekostnaderna. Med extra bostad avses en bostad som är att jämföra med en övernattningslägenhet och som ledamoten skaffar eller behåller uttryckligen på grund av sitt uppdrag som lagtingsledamot. Ersättning för en bostad som anskaffats och behållits av andra skäl utgår således inte.

Ersättningen kan högst uppgå till 400 euro per månad.

Ersättning för en bostad som delas med familjemedlemmar utgår inte eftersom bostaden då inte uppfyller kriterierna för en bostad som anskaffats uttryckligen med anledning av ledamotens behov av en extra bostad på grund av ledamotsuppdraget. 

Kostnader som ersätts är hyran för en hyresbostad eller fasta driftskostnader för en bostad som lagtingsledamoten äger. Kapitalkostnader ersätts inte.

Om en lagtingsledamot får bostadsersättning betalas reseersättning för en tur och returresa mellan hemkommunen och lagtinget per vecka under de tider då lagtinget är samlat eller utanför plenumperioden under den tid som ledamoten deltar i utskottsarbete.

För resorna mellan den extra bostaden och lagtinget betalas reseersättning i enlighet med punkt 2 e).

4. Kommunikationsersättning

Till lagtingsledamöterna utbetalas en månatlig kommunikationsersättning om 120 euro som ersättning för kostnader för mobilsamtal och annan kommunikation.

5. Olycksfallsförsäkring och reseförsäkring

En olycksfallsförsäkring ska tecknas för lagtingsledamöterna.

Lagtingsledamöterna har rätt till ersättning för en reseförsäkring när de i samband med sitt uppdrag reser utanför Åland. Rätten till ersättning för reseförsäkring motsvarar det som gäller för tjänstemännen i landskapsförvaltningen.

6. Hälso- och sjukvård 

Lagtingsledamöterna har rätt till hälso- och sjukvård på motsvarande villkor som tjänstemännen i landskapsförvaltningen.

7. Friskvård

Lagtingsledamöterna får på motsvarande villkor som de anställda i landskapsregeringens centralförvaltning delta i friskvård som landskapsregeringen ingått avtal om.

8. Talmannens arvode

Till talmannen erläggs ett årsarvode om 79.940 euro som utbetalas med 1/12-del en gång per månad under arbetsåret.

9. Talmannens representationsersättning
Till talmannen utbetalas ersättning för representationskostnader om 5 000 euro per år. Ersättningen är beskattningsbar. Representationsersättningen till talmannen utbetalas med 1/4-del i februari, maj, augusti respektive november månad eller enligt överenskommelse.

10. Omprövning
Arvodeskommissionen prövar före den 1 november varje år om det har skett sådana förändringar som ger anledning till justeringar av ovanstående arvoden, kostnadsersättningar och övriga förmåner.

Avdrag från arvode

Kanslikommissionen har den 4 december 2015 fattat beslutom avdrag från arvode enligt följande:

Till en lagtingsledamot som varit frånvarande för en längre tid än tre plenidagar i följd av annan orsak än sjukdom eller annat laga förfall utgår inget arvode för den överstigande tiden.

Med laga förfall avses t.ex. sjukdom, vård av sjukt barn eller fullgörande av förtroendeuppdrag såsom kommunala uppdrag. Vid behov avgör kanslikommissionen huruvida förhinder att delta i lagtingsarbetet ska betraktas som laga förfall.

Kanslikommissionen kan dock på motiverad anhållan av en lagtingsledamot besluta att arvode helt eller delvis ska erläggas trots frånvaro. Lagtingsledamot bör inlämna en sådan anhållan till kansliet om möjligt i samband med anmälan om ledighet, dock senast före den 10:e den månad som följer efter tidpunkten för frånvaron.

För den som inte är berättigad till arvode, innehålls vid nästkommande arvodesutbetalning ett belopp som per dag motsvarar 1/365-del av årsarvodet inklusive tillägg.

Om en utskottsmedlem utan laga förfall eller särskilt tillstånd uteblir från ett utskotts sammanträde kan utskottet enligt arbetsordningen 110 § anmäla detta till lagtinget som kan döma henne eller honom förlustig sitt arvode eller en del av det. Bestämmelsen ska tillämpas enbart i fall av upprepad långvarig frånvaro och utskotten ska i första hand meddela kanslikommissionen om sådan frånvaro varvid kanslikommissionen kan besluta att arvode inte ska utgå.

Tidigare gällande regler

Arvodeskommissionen har den 26 oktober 2015 med stöd av landskapslagen (2015:25) om lagtingsledamöternas arvoden och kostnadsersättningar fattat beslut om lagtingsledamöternas arvoden, kostnadsersättningar och övriga förmåner enligt följande: 

1. Grundarvode

Till en lagtingsledamot utbetalas ett årligt grundarvode som är 44 760 euro per arbetsår. Arvodet betalas för den tid som närmare bestäms i 4 § i landskapslagen om lagtingsledamöternas arvoden och kostnadsersättningar och enligt 106 § arbetsordningen för Ålands lagting (2011:98). Arvodet utbetalas en gång per månad med 1/12-del eller med en sådan andel som motsvarar det antal dagar som ledamoten är berättigad till arvode.

Förhöjt arvode ska utbetalas enligt följande:

  • Vicetalmännen - 10 procent,
  • Utskottsordförande - 10 procent,
  • Gruppordförande - 10 procent, för en ordförande för en lagtingsgrupp som har fler medlemmar än en,
  • Ordinarie medlem i Nordiska rådet - 5 procent
  • Ordföranden i Ålands delegation i BSPC - 5 procent
  • Om en ledamot innehar fler än ett av de ovan nämnda uppdragen betalas förhöjt arvode endast för ett uppdrag.

2. Reseersättning

Resekostnadsersättningar utbetalas till lagtingsledamöterna enligt följande:

a) Resekostnadsersättning utbetalas för resor mellan hemmet och mötesplatsen till en lagtingsledamot som deltar i plenum, utskottsmöte och möten i andra lagtingsorgan samt då lagtinget är samlat i lagtingsgruppernas möten.

Resekostnadsersättning för deltagande i gruppmöten utgår inte för sådan ledamot som ensam bildar en i arbetsordningen avsedd lagtingsgrupp, förutom i de fall då det är fråga om ett möte som är gemensamt för flera lagtingsgrupper.

Resekostnadsersättning erläggs för resor som är längre än fem kilometer till ett belopp som motsvarar vad som vid varje tidpunkt gäller för tjänstemän inom landskapsförvaltningen.

b) För andra resor som en lagtingsledamot gör på uppdrag av lagtinget utbetalas ersättning för resekostnader och dagtraktamente i enlighet med de regler som vid varje tidpunkt gäller för tjänstemän inom landskapsförvaltningen.

c) Deltar en lagtingsledamot som värd, lagtingets officiella representant eller annars på lagtingets, ett utskotts eller annat organs direkta uppdrag eller i enlighet med ett beslut om representation, uppvaktning, information, informella icke protokollförda diskussioner och liknande kan resekostnadsersättning utgå.

d) Direkta resekostnader samt logiersättning utbetalas även för en följeslagare då talmannen eller någon annan lagtingsledamot reser med anledning av ett uppdrag för lagtinget och inbjudan till arrangemanget uttryckligen inkluderar två personer.

e) Resekostnader för resor mellan hemmet eller en extra bostad och lagtinget ska utbetalas mot reseräkning som ska inlämnas inom en månad från det sista plenumet under en period då lagtinget har varit samlat. Resekostnadsersättning för övriga resor som görs i lagtingsuppdraget utbetalas mot räkning som ska inlämnas senast två månader efter det att resan avslutats.

3. Ersättning för extra bostad

En lagtingsledamot som är fast bosatt i Sottunga, Kökar, Kumlinge eller Brändö och som behöver en extra bostad för att kunna sköta lagtingsuppdraget har rätt att få ersättning för de extra boendekostnaderna.

Ersättningen kan högst uppgå till 400 euro per månad.

Om även andra personer bor i bostaden ska kostnaderna delas proportionellt med antalet personer som utnyttjar bostaden.

Kostnader som ersätts är hyran för en hyresbostad eller fasta driftskostnader för en bostad som lagtingsledamoten äger. Kapitalkostnader ersätts inte.

Om en lagtingsledamot får bostadsersättning betalas reseersättning för en tur och returresa mellan hemkommunen och lagtinget per vecka under de tider då lagtinget är samlat eller utanför plenumperioden under den tid som ledamoten deltar i utskottsarbete.

För resorna mellan den extra bostaden och lagtinget betalas reseersättning i enlighet med punkt 2 e).

4. Kommunikationsersättning

Till lagtingsledamöterna utbetalas en månatlig kommunikationsersättning om 120 euro som ersättning för kostnader för mobilsamtal och annan kommunikation.

5. Olycksfallsförsäkring och reseförsäkring

En olycksfallsförsäkring ska tecknas för lagtingsledamöterna.

Lagtingsledamöterna har rätt till ersättning för en reseförsäkring när de i samband med sitt uppdrag reser utanför Åland. Rätten till ersättning för reseförsäkring mot-svarar det som gäller för tjänstemännen i landskapsförvaltningen.

6. Hälso- och sjukvård 

Lagtingsledamöterna har rätt till hälso- och sjukvård på motsvarande villkor som tjänstemännen i landskapsförvaltningen.

7. Friskvård

Lagtingsledamöterna får på motsvarande villkor som de anställda i landskapsregeringens centralförvaltning delta i friskvård som landskapsregeringen ingått avtal om.

8. Talmannens arvode

Till talmannen erläggs ett årsarvode om 66 840 euro som utbetalas med 1/12-del en gång per månad under arbetsåret.

9. Talmannens representationsersättning
Till talmannen utbetalas ersättning för representationskostnader om 5 000 euro per år. Ersättningen är beskattningsbar. Representationsersättningen till talmannen utbetalas med 1/4-del i februari, maj, augusti respektive november månad eller enligt överenskommelse.

10. Omprövning
Arvodeskommissionen prövar före den 1 november varje år om det har skett sådana förändringar som ger anledning till justeringar av ovanstående arvoden, kostnadsersättningar och övriga förmåner.

 

Lagtingets beslut 10.11.1977 (senast ändrat 21.12.2009) om arvode för lagtingsledamot

Ett beslut av kanslikommissionen 13.01.2010 om erläggande av arvode och resekostnader i vissa fall

1. Arvode

Lagtingsledamöternas arvode erläggs som ett årsarvode som utgör 67 % av grundlönen jämte dyrortstillägg och sex ålderstillägg i landskapsregeringens löneklass A 28. Varje månad erläggs ett belopp motsvarande 1/12 av årsarvodet. På detta sätt tryggas en jämn utbetalning.

Lagtingsledamöterna har inte rätt till semesterpenning eller tidsbestämda förhöjningar.

Den månatliga utbetalningen är för närvarande (1.8.2015) 3.713,88 euro. Arvodena utbetalas omkring den 15:e varje månad.

Vicetalmännen, utskottens ordförande, de ordinarie medlemmarna i Nordiska rådet samt ordförandena i lagtingsgrupper som består av fler än en ledamot erhåller ett arvode som är förhöjt med 5 %. Deras månatliga arvode utgör för närvarande 3.899,58 euro. Utskottsordföranden har ett särskilt ansvar för ärendehandläggningen i respektive utskott medan vicetalmännen har ständig beredskap att träda i talmannens ställe. Därutöver medverkar såväl vicetalmän som utskottsordföranden dessutom i betydande utsträckning i olika representations- och informationstillfällen.

De nämnda arvodena och ersättningarna täcker allt lagtingsarbete. Särskilda ersättningar utgår alltså inte för t.ex. utskottens arbete, varken under arbetsperioderna eller på andra tider, och inte heller för andra sammankomster eller förrättningar utanför lagtingets egentliga sammanträdesperioder.

För talmannen gäller något annorlunda regler. Denne lyfter dagsarvode för alla årets dagar, i praktiken alltså månadslön enligt löneklass A 28.

Frånvaro på grund av sjukdom eller annat laga förfall (uppdrag för lagtinget, kommunalt förtroendeuppdrag el. dyl.) påverkar inte arvodet. Frånvaro av andra skäl (t.ex. privata resor) medför avdrag om 1/365-del av årsarvodet inkl. tillägg för varje frånvarodag. Frånvaro om högst tre dagar leder dock aldrig till förlust av arvode.

2. Kommunikationsersättning

Varje ledamot har rätt till en s.k. kommunikationsersättning som ersättning för mobiltelefonsamtal, förhöjda kostnader för fast telefoni hemifrån, bredbandskostnader och dylikt. Ersättningen utgår som ett schablonmässigt belopp som är lika stort för alla. Beloppet är 120 euro per månad (fr.o.m. 1.1.2012). Ersättningen är att betrakta som en skattepliktig naturaförmån.

3. Resekostnader

Enligt lagtingets arvodesbeslut har en lagtingsledamot rätt till ersättning för resekostnader för deltagande i plenum, möten i utskott och andra lagtingsorgan samt i lagtingsgruppernas möten om resorna är längre än 5 kilometer.  Beloppet motsvarar vad som vid varje tidpunkt är gällande för tjänstemän inom landskapsförvaltningen hörande till reseklass I.

För resor som företas i lagtingets uppdrag t.ex. utanför Åland har ledamöterna dessutom rätt att få ersättning för resekostnader samt dagtraktamente enligt samma grunder som vid varje tidpunkt är gällande för tjänstemän inom landskapsförvaltningen hörande till reseklass I. Vid resor som företas i lagtingets uppdrag utanför Åland tecknar ledamoten själv en reseförsäkring och sätter upp kostnaderna ör den på sin reseräkning. Den som på grund av ett uppdrag förväntas resa så ofta att det lönar sig, kan teckna en årsreseförsäkring.

Reseersättningar betalas mot räkning. Räkningarna lämnas in till lagtingets kansli, i slutet av varje månad och andra tider sedan vederbörande uppdrag slutförts. Räkningarna ska lämnas senast inom två månader.

Räkningsblanketter finns på intranätet.

4. Logiersättning: (Ändrat 9 oktober 2013)

En ersättning för verkliga och godtagbara logikostnader och merkostnader för dubbelt boende betalas i enlighet med vad kanslikommissionen närmare bestämmer.

Kanslikommissionen har den 13 januari 2010 beslutat att logiersättning om maximalt 400 euro per månad räknat på årsbasis utgår till ledamöter bosatta i Brändö, Kumlinge, Kökar och Sottunga för bostad som behövs för att ledamoten ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Om bostaden även är bostad för en annan person utgår ersättningen i proportion till månadskostnaden, dock maximalt 400 euro.

Med månadskostnad avses antingen hyra eller bolagsvederlag till den del det är fråga om driftskostnader eller en hyra. För ett egnahemshus utgår en ersättning som motsvarar driftskostnaden dock sammanlagt maximalt 400 euro per månad.

Logiersättningar betalas mot inlämnande av kvitto över betald hyra eller vederlag. Kvittona lämnas in till lagtingets kansli, under arbetsperioderna helst i slutet av varje månad och andra tider inom två månader.

5. Sjukdom och olycksfall

Lagtingsledamöterna har rätt till arvode även för den tid vederbörande är frånvarande på grund av sjukdom eller förlossning. Eventuell dag- eller moderskapspenning, som utgår enligt sjukförsäkringslagen, uppbärs i sådana fall för lagtingets räkning. Vid sjukdom som varar längre än fem dagar bör därför läkarintyg inlämnas till lagtingets kansli.

Lagtingsledamöterna är försäkrade för olycksfall som inträffar under lagtingsarbetets utförande, under resa till eller från lagtinget eller annat uppdrag för lagtinget.