Pensioner


Lagtingsledamöternas rätt till pension samt till tidigarelagd ålderspension eller anspassningsbidrag regleras i:

Landskapslag (2010:7) om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen

Landskapslag (2015:67) om ändring av landskapslagen om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen

Lagtingsuppdraget är pensionsgrundande. Förutsättningen för ålderspension är att ledamotsuppdraget har upphört samt att ledamoten har fyllt 65 år. 
En ledamot som inte har fyllt 65 år när ledamotsuppdraget upphör kan beviljas tidigarelagd ålderspension eller anpassningsbidrag beroende på när ledamotsuppdraget börjat och om förutsättningarna uppfylls.

Tidigarelagd ålderspension - ledamotsuppdraget har börjat före 1.11.2015

Tidigarelagd ålderspension kan beviljas efter att ledamotsuppdraget upphört om uppdraget varat minst sju år. Pensionen betalas endast till den del pensionen inte tillsammans med förvärvsinkomster överstiger maximibeloppet för ledamotspension.

Anpassningsbidrag - ledamotsuppdraget har börjat 1.11.2015 eller senare

Anpassningsbidrag kan beviljas när ledamotsuppdraget upphört om uppdraget varat minst tre år enligt följande:

  1. Anpassningsbidraget betalas i högst 1 år om ledamotsuppdraget varat i minst 3 år
  2. Anpassningsbidraget betalas i högst 2 år om ledamotsuppdraget varat i minst 7 år
  3. Anpassningsbidraget betalas i högst 3 år om ledamotsuppdraget varat i minst 15 år

Om ledamoten fyllt 59 år när rätten till anpassningsbidrag upphör, kan anpassningsbidraget förlängas och betalas fram till 65 års ålder. Förvärvsinkomster och även kapitalinkomster inverkar på anpassningsbidragets storlek. Anpassningsbidraget betalas endast till den del bidraget inte tillsammans med förvärvsinkomster och kapitalinkomster överstiger maximibeloppet för ledamotspension.

Pensionens storlek

Pensionen bestäms utifrån uppdragets längd och det pensionsgrundande arvodet.

Pensionen ökar med 4% per år. Det högsta pensionsbeloppet är 60 % av det pensionsgrundande arvodet. Det tar 15 år att uppnå maximal pension, efter det ökar inte pensionen mer.
För de lagtingsledamöter vars ledamotsuppdrag varat minst 3 år 31.10.1995 tillämpas en graderad skala. Pensionens högsta belopp varierar för dem mellan 61 och 66 procent av det pensionsgrundande arvodet.
Lagtingspensionen samordnas med övrig intjänad arbetspension.

Övriga pensioner

En lagtingsledamot har rätt att erhålla invalidpension. Familjepension kan beviljas efterlevande till en lagtingsledamot, om förutsättningarna för familjepension uppfylls.

Ansökan om pension

Landskapsregeringen beviljar och betalar ut pensionen. Pensionen ska sökas skriftligen.