Utskott och organ


Se vem som sitter i alla organ

Självstyrelsepolitiska nämnden

Självstyrelsepolitiska nämnden är ett rådgivande organ för lagtinget och landskapsregeringen i självstyrelsepolitiskt viktiga frågor och i frågor som rör Ålands externa relationer. Nämnden fungerar också som samrådsorgan i fråga om övergripande EU-ärenden.

Den nya arbetsordningen har gett självstyrelsepolitiska nämnden en tydligare roll som samordnande organ i internationella frågor. Om ledamöter som företräder lagtinget deltar i internationell verksamhet utses företrädarna av självstyrelsepolitiska nämnden som också fattar beslut om hur kontakterna mellan sådana företrädare och lagtinget samt dess organ ska ordnas. Det här gäller t.ex. lagtingets medverkan i det parlamentariska Östersjösamarbetet.

Landskapsregeringen avger årligen en redogörelse som behandlas av nämnden och som föreläggs lagtinget. I redogörelsen beskrivs ärenden och frågeställningar som landskapsregeringen anser vara självstyrelsepolitiskt viktiga.

Självstyrelsepolitiska nämnden består av talmannen samt minst fyra och högst sju medlemmar som väljs av lagtinget.

Utskotten

Lagtinget har tre permanenta specialutskott:

 • Lag- och kulturutskottet
 • Finans- och näringsutskottet
 • Social- och miljöutskottet

De flesta ärenden i lagtinget bereds i något av specialutskotten som alla har ett eller flera områden på sin lott. Specialutskotten består av sju ledamöter.

Internationella avtal som föreslås bli gällande på Åland bereds i de utskott till vars ansvarsområde ärendet hör.

Lag- och kulturutskottet

Utskottet bereder lagförslag

 • av självstyrelsepolitisk karaktär
 • landskaps- och kommunalförvaltningen
 • ordning och säkerhet
 • vallagstiftningen och tjänstemannalagstiftningen
 • utbildning, kultur och idrott
 • media

Finans- och näringsutskottet

Finans- och näringsutskottet bereder

 • landskapsregeringens budgetförslag
 • budgetmotioner
 • revisionsberättelser som lämnas till lagtinget
 • framställningar om extra anslag
 • landskapsandelssystemet och tjänstekollektivavtalsärenden

Utskottet bereder också lagstiftningsärenden som gäller:

 • budget- och revisionsfrågor
 • näringarna och stöd till näringslivet
 • skatter och avgifter
 • byggande, expropriation och fysisk planering
 • infrastruktur.

​Utskottet godkänner också å lagtingets vägnar landskapsregeringens tjänstekollektivavtal.

Social- och miljöutskottet

Social- och miljöutskottet bereder lagförslag om bland annat

 • sociala frågor och sysselsättning
 • hälso- och sjukvård
 • hyra och arrende
 • natur- och miljöfrågor
 • jakt- och friluftsliv

Justeringsutskottet

Justeringsutskottet slutligen ska se till att lagtingets expeditioner överensstämmer med dess beslut. Justeringsutskottet har tre medlemmar jämte ersättare. Justeringsutskottet kan helt eller delvis delegera uppgiften till lagtingets kansli. Lagtinget kan även fatta beslut om att avskaffa justeringsutskottet. Justeringen sköts i så fall av lagtingets kansli.

Här hittar du som ska bli hörd i utskottet mer information om hur processen går till.

Presidiet

Lagtingets presidium består av talmannen och de två vicetalmännen. Talmännen väljs för ett arbetsår i sänder.

Talmannen leder arbetet i plenum men får inte själv delta i diskussionen. I talmannens frånvaro leds plenum av någon av vicetalmännen. Vicetalmännen är inte förhindrade att delta i diskussionen annat än under den tid de själva leder ordet i plenum.

Talmanskonferensen

Talmanskonferensen består av presidiet, utskottsordförandena för de permanenta utskotten och en ledamot från var och en av de lagtingsgrupper som annars inte skulle vara representerade i talmanskonferensen.

Konferensen handlägger frågor om lagtingets arbetsformer och procedurärenden. Talmanskonferensen gör också upp tidtabellen för lagtingets arbete.

Kanslikommissionen

Kanslikommissionen består av presidiet och två ledamöter som utses av lagtinget.

I kanslikommissionen behandlas lagtingets ekonomiska förvaltning och frågor som rör lagtingets kansli.