Fondens stadgar

Ålands lagtings beslut om antagande av

STADGAR

för Ålands självstyrelses 75-årsjubileumsfond

Lagtinget har den 9 juni 1997 antagit nedanstående stadgar för Ålands självstyrelses 75-årsjubileumsfond.

1 §
Till åminnelse av Ålands självstyrelses 75-årsjubileum inrättar Ålands lagting en särskild jubileumsfond, benämnd Ålands självstyrelses 75-årsjubileumsfond.

2 §
Fondens syfte är att stöda utbildning och forskning på postgradual nivå. Fonden förverkligar sina syften genom att utdela individuella stipendier för studier eller vetenskaplig forskning på postgradual nivå till mottagare 1) som är hemmahörande i landskapet eller 2) vars studier eller forskning är av särskilt intresse för landskapet.

3 §
Fondens grundkapital utgörs av det belopp om 5 000 000 mark som Ålands lagting i den andra tilläggsbudgeten för år 1997 denna dag beslutat uppta för ändamålet. Lagtinget kan genom att uppta medel i budget senare utöka grundkapitalet.

4 §
Ålands självstyrelses 75-årsjubileumsfond är en fond som inte upptas i landskapets budget.

5 §
Ur fondens avkastning utdelas medel för de i 2 § 2 mom. Avsedda för ändamålen.

6 §
Förvaltningen av fonden handhas av lagtingets kanslikommission. Den löpande ekonomiska förvaltningen av fonden sköts av finansavdelningen vid landskapet Ålands centrala ämbets-verk. Lagtingets kansli ombesörjer fondens sekretariatsuppgifter. Fondens administrativa kostnader betalas av landskapet.

7 §
Beslut om utdelning av stipendier ur fondens medel fattas av kanslikommissionen sedan lagtingets kulturutskott beretts möjlighet att yttra sig i ärendet.

8 §
Kanslikommissionen antar närmare bestämmelser om fondens förvaltning och om utdelning-en av medel ur fondens avkastning. Kanslikommissionen kan besluta att för beredningen av utdelning av medel ur fonden anlita särskilda sakkunniga i frågor rörande högre utbildning och vetenskaplig forskning med uppgift att granska ansökningarna och avge utlåtande till kanslikommissionen. Kanslikommissionen har likaså rätt att i frågor rörande fondens förvalt-ning anlita sakkunniga eller tillsätta särskilda organ.
9 §
Kanslikommissionen skall årligen för lagtinget redogöra för fondens ekonomiska ställning och lämna övriga nödvändiga uppgifter om fondens förvaltning.

10 §
Landskapsrevisorerna har rätt att granska fondens förvaltning.

 

Mariehamn den 9 juni 1997

talman
vicetalman vicetalman