Ledamöter per lagtingsorgan

Presidiet

Lagtingets presidium består av talmannen och de två vicetalmännen. Talmännen väljs för ett år i sänder.

Talmannen leder arbetet i plenum men får inte själv delta i diskussionen. I talmannens frånvaro leds plenum av någon av vicetalmännen. Vicetalmännen är inte förhindrade att delta i diskussionen annat än under den tid de själva leder ordet i plenum....

Självstyrelsepolitiska nämnden

Självstyrelsepolitiska nämnden är ett rådgivande organ för lagtinget och landskapsregeringen
i självstyrelsepolitiskt viktiga frågor och i frågor som rör landskapets externa relationer.

Nämnden fungerar också som samrådsorgan i fråga om övergripande EU-ärenden.

Lag- och kulturutskottet

Utskottet bereder lagförslag:
-av självstyrelsepolitisk karaktär
-landskaps- och kommunalförvaltningen
-ordning och säkerhet
-vallagstiftningen och tjänstemannalagstiftningen
-utbildning, kultur och idrott
-media

Finans- och näringsutskottet

Finansutskottets uppgifter:
-landskapsregeringens budgetförslag
-budgetmotioner
-revisionsberättelser som lämnas till lagtinget
-framställningar om extra anslag
-landskapsandelssystemet och tjänstekollektivavtalsärenden
-lagstiftningsärenden som gäller budget- och revisionsfrågor
-näringarna och stöd till näringslivet
-skatter och avgifter
-byggande, expropriation och fysisk planering
-trafik och vägar

Social- och miljöutskottet

Social- och miljöutskottet bereder lagförslag om bl.a.
-sociala frågor och sysselsättning
-hälso- och sjukvård
-hyra och arrende
-natur- och miljöfrågor

Talmanskonferensen

Talmanskonferensen består av presidiet och utskottens ordförande. De lagtingsgrupper som inte annars skulle vara representerade i talmanskonferensen har också en företrädare där.

Konferensen handlägger frågor om lagtingets arbetsformer och procedurärenden, samt gör upp tidtabellen för lagtingets arbete.

Justeringsutskottet

Justeringsutskottet slutligen ska se till att lagtingets expeditioner överensstämmer med dess beslut. Justeringsutskottet har tre medlemmar jämte suppleanter.

Kanslikommissionen

Kanslikommissionen består av presidiet och två ledamöter som utses av lagtinget.
Här behandlas lagtingets ekonomiska förvaltning och frågor som rör lagtingets kansli.

Ålands delegation i Nordiska rådet

Åland är sedan år 1970 medlem i Nordiska rådet. Ålands lagting utser två av rådets sammanlagt 87 medlemmar. De åländska ledamöterna bildar tillsammans med landskapsregeringens representanter i rådet en åländsk lagstadgad delegation. Landskapsregeringen deltar även i Nordiska ministerrådets arbete.

När Åland blev medlem av Nordiska rådet sammanföll rådets behörighet till stor del med landskapets behörighet. Det nordiska samarbetets verksamhetsområde har med åren utvidgats och omfattar nu t.ex. säkerhetspolitik och samarbete i förhållande till Nordens närområden. Rådet har på så sätt kommit att bli något av en utrikespolitisk plattform för Åland.

BSPC

Ålands lagtings representation i den parlamentariska Östersjökonferensen Baltic Sea Parliamentary Conference (BSPC) Det parlamentariska Östersjösamarbetet eller Baltic Sea Parliamentary Conference (BSPC) är ett samarbetsforum för parlamentariker i Östersjöregionen. I samarbetet ingår parlamentariker från 22 nationella och regionala parlament samt 5 parlamentariska organisationer. Lagtingets samarbete inom den parlamentariska Östersjökonferensen (BSPC) har blivit allt viktigare och ger lagtinget en god plattform att på jämbördig nivå tillsammans med övriga parlament runt Östersjön bidra till en positiv utveckling av regionen. Lagtinget deltar b.la. i den årliga konferensen, den ständiga kommitténs möten, olika arbetsgruppsmöten samt vid behov i sekretariatets möten. Därutöver kan BSPC utse rapportörer från lagtinget för olika ärenden. Så har t.ex. skett i fråga om de maritima frågorna.