Plenisalen Plenisalen
  • Publicerad onsdag den 6 juni 2018 kl. 12:53

Ledig tjänst

Lagtinget söker en lagtingsassistent

 i tjänstearbetsförhållande.

Lön utgår enligt lagtingets tjänstekollektivavtal (2732,48 euro – 3.012,56 euro beroende på antalet ålderstillägg).

Lagtingsassistentens uppgifter

att övervaka lagtingets plena, att tillse att den tekniska utrustningen är i skick och under pågående plenum biträda talmannen, ledamöterna och sekreteraren
att sköta kopiering och tryckning av lagtingshandlingar och övriga dokument
att sköta flex- och låssystemet
att handha extern och intern posthantering, budservice och övriga motsvarande sysslor
att bistå med arrangemang i samband med av lagtinget anordnade sammankomster, gästbesök, representationstillfällen och liknande
att handha daglig tillsyn över lagtingets utrymmen, maskiner och annan teknisk utrustning samt övriga inventarier och vid behov ombesörja mindre service- och reparationsarbeten
att ansvara för inköp och lagerhållning av papper och kontorsmaterial
att ansvara för lagerhållning av lagtingets informationsmaterial
att vid behov sköta kontering av lagtingets fakturor
att i övrigt sköta de särskilda arbetsuppgifter som anvisas.

Utbildning och erfarenhet

Den som antas till tjänsten som lagtingsassistent bör ha en för tjänsten lämplig utbildning eller därmed jämförbar erfarenhet
vara flexibel, arbetsvillig och beredd att utföra arbetsuppgifter av skiftande slag
ha god förståelse för eller erfarenheter av ljudutrustning och annan liknande teknik
vara datakunnig och dataintresserad och ha sinne för hur man löser och lokaliserar problem både gällande hård- och mjukvara
ha ett trevligt bemötande.

Arbetsplatsen

Arbetsrummet ligger på våning tre i lagtingshuset. Arbetsrummet ligger i anslutning till lagtingets stora kopieringsrum.

Arbetstiden

Arbetstiden i princip fastslagen till 08.00-16.15 (med en timmes lunchrast). Det finns viss möjlighet att använda sig av flextid.

På måndagar och onsdagar under pleniperioderna slutar plenum i regel 17.00. Vissa plenum (ca 5 gånger per år) hålls dessutom kvällstid. Lagtingsassistenten förutsätts vara närvarande under plenum.

Semestrar

Under pleniperioderna är möjligheten att ta ut semester begränsad men under övriga tider är flexibiliteten större. 

Prövotid

Lagtinget tillämpar i regel prövotid vid tillsättning av tjänster.

Frågor

Kontakta gärna lagtingsdirektör Susanne Eriksson tel 018-25331 eller Jessica Laaksonen tel 018-25332 om du har några frågor.

Ansökan

Ansökan lämnas till Ålands lagtings kansli, PB 69, 22 101 Mariehamn eller per mail till jessica.laaksonen@lagtinget.ax senast den 20 juni 2018 klockan 16.00.