• Publicerad onsdag den 28 september 2016 kl. 10:30

Pressmeddelande från Ålands delegation i Nordiska rådet

Den 26-27 september höll Nordiska rådet samlade utskottsmöten i Stockholm. Vid mötena deltog ordföranden Britt Lundberg och vice ordföranden Mikael Staffas från Ålands delegation i Nordiska rådet. Därtill deltog ersättaren Tony Wikström på kallelse av den socialdemokratiska gruppen i Nordiska rådet samt utskottssekreteraren Niclas Slotte.

Under måndagen hölls ett gemensamt möte om Nordens röst i världen - Norden och G20. Talare under mötet var bla kabinettsekreterare Annika Söder, riksdagsledamoten Erkki Tuomioja m.fl. som talade om bl.a. Sveriges kommande plats i FN:s säkerhetsråd och möjligheter till nordiskt inflytande, hur Norden kan bidra för att uppnå FN:s nya utvecklingsmål, frågor kring Norden i förhållande till G20 och visioner kring de stora utmaningarna för de nordiska samhällena ur ett globalt perspektiv. Lundberg betonade i en replik att Norden tillsammans har mycket mer att bidra med än vad länderna och de självstyrande områdena ensamma kan åstadkomma. Norden samlat utgör världens 12e största ekonomi.

Grönlands, Färöarnas och Ålands parlamentariker höll ett gemensamt möte under måndagen där frågan kring ett självständigt medlemsskap i Nordiska rådet diskuterades. Färöarna avser att initiera ett självständigt medlemsskap i Nordiska rådet inom kort.

Lundberg ledde diskussionerna på mittengruppens möte i egenskap av dess ordförande. I diskussionerna deltog även Staffas som också ingår i mittengruppen. Lundberg deltog i presidiets möte medan Staffas deltog i välfärdsutskottets möte. Wikström deltog i socialdemokratiska gruppens möten och kultur- och kunskapsutskottets möte. Presidiet och utskotten höll sina möten under tisdagen.

Staffas initierade en diskussion vid mittengruppens möte ett förslag om ett nordiskt förbud mot mikroplaster och plastpåsar som är svåra att bryta mer i naturen. Förslaget skulle även gå ut på att det skulle införas en förhöjd skatt på plastpåsar. Förslaget bereds vidare inom mittengruppen.

Vid presidiets möte behandlades frågan om hur Norden ska kunna utöva ett samlat och koordinerat inflytande i EU. Frågan handlade bla om Nordiska rådet skulle ha en utsänd i Bryssel. Presidiet gick dock efter diskussion dock inte in för detta. Lundberg meddelade att mittengruppen reserverar sig mot beslutet och frågan kommer upp i samband med sessionen. Vid behandlades även ett förslag till en modernisering av Nordiska rådets arbetsordning. Avsikten är inte att göra några materiella ändringar. Därför kunde inte den åländska delegationens förslag att de självstyrande områdena skulle tillförsäkras plats i presidiet inte behandlas i detta sammanhang. Ett medlemsförslag från mittengruppen om fri rörlighet, öppenhet och samarbete inom Norden diskuterades. Medlemsförslaget innehöll bla ett de nordiska länderna tillsammans borde ta fram en gemensam strategi för hur de länderna tillsammans kan hantera flyktingsituationen. Enligt förslaget ska länderna samråda med varandra när det gäller regler som kan få negativa konsekvenser för det nordiska samarbetet samt avstå från beslut som äventyrar nordisk samverkan. Presidiet beslöt efter omröstning omfatta mittengruppens förslag. Frågan kommer upp till beslut vid sessionen. Presidiet beslöt även på förslag av mittengruppen genom dess ordförande Lundberg att tillskriva talmännen i de nordiska länderna om att de nordiska ländernas parlament anmodas att hålla en debatt om åtgärder mot extremism och våld. Frågan kommer även att tas upp vid Nordiska rådets presidents möte med de nordiska talmännen. Mittengruppen har även tillskrivit statsministrarna i denna fråga.

Vid välfärdsutskottets möte behandlades ett ministerrådsförslag om samarbetsprogram om integration av flyktingar och invandrare. Utskottet anser att samarbetsprogrammet är välkommet. Utskottet anser dock att frågan om sociala aspekter på arbetsmarknaden framförallt vad avser integration ska belysas närmare. Utskottet behandlade även utskottets fokusområde som är nordiskt hälsosamarbete. Utskottet föreslog att Nordiska rådet rekommenderar ministerrådet att utarbeta ett nordiskt avtal om gemensamma inköp av medicin och medicinsk utrustning.

Vid kunskaps- och kulturutskottet behandlade frågan om ett återkommande idrottstoppmöte med de nordiska idrottsorganisationerna. Ett sådant kunde behandla matchfixning, anti-dopning, folkhälsa, barn, unga och idrott som ett medel för integration samt ökad hållbarhet i samband med genomförande av idrottsevenemang. Ett sådant skulle kunna hållas vartannat år. Utskottet beslöt föreslå att ett sådant hålls i enlighet med detta. Utskottet behandlade även frågan om Nordic master programmet. Detta syftar till att utveckla och underlätta samarbetet för universitet och högskolor i Norden genom att organisera gemensamma studieprogram på mastersnivå. Utskottet beslöt permanenta programmet under åren 2017-2021. Vid mötet informerade Wikström om kommissionens arbete med frågan om gränsöverskridande TV -sändningar.

Efter de samlade utskottsmötena hölls en parlamentarikerkonferens om klimatpolitiken och erfarenhetsutbyte gällande klimatlagstiftning. Lundberg och Staffas deltog i konferensen.

Under onsdagen den 28:e september kommer Nordiska rådets president Henrik Dam Kristensen tillsammans med rådsdirektören Britt Bohlin till Åland där de bla träffar den åländska delegationen samt lagtingets talman Johan Ehn. Nordiska rådets president träffar därefter de nordiska statsministrarna vid deras möte på Åland.