• Publicerad fredag den 23 november 2018 kl. 15:08

Talman Gun-Mari Lindholm deltar i CALRE:S årliga plenarsammanträde 2018

Talman Gun-Mari Lindholm har den 20-21 november 2018 deltagit i CALRE:s årliga plenarsammanträde på Azorerna och i mötet i CALRE:s permanenta kommittén.

CALRE (Conference of European Regional Legislative Assemblies) är ett forum för talmän från lagstiftande regioner i EU.  En gång per år håller CALRE ett plenarmöte. Däremellan sammankommer den permanenta kommittén och olika arbetsgrupper. Lagtingets talman ingår i den permanenta kommittén.

Vid plenarmötet antogs en gemensam deklaration som understryker vikten av det europeiska samarbetet särskilt mot bakgrund av den ökande splittringen inom Europeiska unionen. I deklarationen sätter CALRE strålkastarljuset på de många utmaningar CALRE:s medlemmar står inför; utmaningar som följer av Europas åldrande befolkning, jämställdhet, klimathot som en huvudorsak till naturkatastrofer samt flykting- och migrationsfrågor och då särskilt ensamkommande minderåriga.
I deklarationen understryks även vikten av att medborgarna alltid ska vara det centrala i EU:s policys och att de lagstiftande regionerna inom EU ska ha en central roll i EU:s lagstiftningsprocess.

Under mötet diskuterades även rapporten som under året tagits fram i syfte att säkerställa att CALRE arbetar på ett effektivt och flexibelt sätt på områden som är relevanta för de lagstiftande regionerna inom EU. Plenarmötet antog i enlighet med rekommendationerna i rapporten nya stadgar för CALRE. Plenarmötet beslöt även att CALRE framledes särskilt bör prioritera och bevaka EU:s lagstiftning och policys som har särskild relevans och inverkan på regionerna.

Vid årets plenarmöte presenterades även rapporter från de sju arbetsgrupper som tillsattes vid fjolårets möte. En arbetsgrupp har arbetat med subsidiaritet, en med jämställdhet, en med avfolkning och åldrande, en med en strategi för en hållbar utveckling i Europa, en med naturkatastrofer, en med interaktiv demokrati och en med språklig och kulturell mångfald. 

Talman Lindholm konstaterar att mötena har varit givande särskilt mot beaktande av möjligheten att ge Åland synlighet och lyfta fram Ålands självstyrelse.

Vid plenarsessionen valdes Donatella Porzi från Umbrien i Italien till ny president för CALRE för år 2019.
President för år 2018 har varit talman Ana Luisa Pereira Luisa från Azorerna.